SFS 2018:1159 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1145) om offentlig upphandling / SFS 2018:1159 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
SFS2018-1159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling

dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 1 och 2 §§, 19 kap. 1, 3 och 33 §§,

20 kap. 1, 2 och 13 §§, 21 kap. 1 §, bilaga 2 och rubriken till 19 kap. ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 19 kap. 6 a, 6 b och 35�39 §§,

en ny bilaga, bilaga 2 a, och närmast före 19 kap. 6 a, 35, 37 och 38 §§ nya

rubriker av följande lydelse.

1 kap.
1 §
Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

1 kap. � Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner

2 kap. � Blandad upphandling

3 kap. � Undantag från lagens tillämpningsområde

4 kap. � Allmänna bestämmelser

5 kap. � Tröskelvärden

6 kap. � Upphandlingsförfaranden

7 kap. � Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling

8 kap. � Elektroniska metoder för upphandling

9 kap. � Tekniska krav

10 kap. � Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande

11 kap. � Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

12 kap. � Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation

13 kap. � Uteslutning av leverantörer

14 kap. � Kvalificering

15 kap. � Egen försäkran och utredning om leverantörer

16 kap. � Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt

17 kap. � Fullgörande av kontrakt

18 kap. � Projekttävlingar

19 kap. � Upphandling under tröskelvärdena samt upphandling av tjänster

enligt bilaga 2 och bilaga 2 a

20 kap. � Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

21 kap. � Upphandlingsskadeavgift

22 kap. � Tillsyn

1

Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig

upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelse enligt kommissionens dele-

gerade förordning (EU) 2017/2365 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets

och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphand-

lingsförfaranden.

SFS 2018:1159

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS

Till lagen hör följande bilagor:

Bilaga 1 � Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Bilaga 2 � Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster,

utom välfärdstjänster enligt bilaga 2 a

Bilaga 2 a � Förteckning över välfärdstjänster

Bilaga 3 � Definitioner av vissa tekniska specifikationer

4 § Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling

uppgår till minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och upp-

handlingen eller projekttävlingen inte avser en tjänst av sådant slag som

anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, ska den genomföras med tillämpning av

denna lag utom 19 kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling

understiger tröskelvärdet eller om upphandlingen eller projekttävlingen

avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, ska den

genomföras med tillämpning av 19 kap.

2 kap.

1 § Med ett blandat kontrakt avses

1. ett kontrakt som avser flera olika slag av upphandling (varor, tjänster

eller byggentreprenader eller olika slag av tjänster) som alla regleras i denna

lag, eller

2. ett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i denna lag, dels

annan upphandling.

Kontrakt enligt första stycket 1 regleras i 2 §. Kontrakt enligt första

stycket 2 regleras i 3�12 §§.

2 § Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla

regleras i denna lag ska upphandlingen genomföras i enlighet med bestäm-

melserna för det slag av upphandling som är huvudföremålet för kontraktet.

För ett blandat kontrakt som avser både varor och tjänster ska huvud-

föremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för

varorna eller tjänsterna.

För ett blandat kontrakt som avser olika slag av tjänster ska huvud-

föremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för

tjänsterna. Detta gäller kontrakt som avser

1. både tjänster som anges i bilaga 2 och andra tjänster, eller

2. både tjänster som anges i bilaga 2 a och andra tjänster.

19 kap. Upphandling under tröskelvärdena samt upphandling av

tjänster enligt bilaga 2 och bilaga 2 a

1 § Detta kapitel gäller för

1. upphandling eller projekttävling vars värde beräknas understiga det

tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 §, och

2. upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och bilaga

2 a.

För upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 a vars

värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § ska dock

endast 35�39 §§ tillämpas.

3 § Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även bestämmelserna

om konkurrenspräglad dialog i 4 kap. 6 och 7 §§, 6 kap. 1 § 5 och 20�29 §§,

10 kap. 9 och 10 §§ och 11 kap. 3 §.

2018:1159

background image

3

SFS

Vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 eller

bilaga 2 a, vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap.

1 §, tillämpas även bestämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap. 1�

5 och 7�11 §§, om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ och om individuella

rapporter i 12 kap. 15 och 16 §§.

Reserverad upphandling för vissa välfärdstjänster enligt bilaga 2 a

6 a § En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upp-

handling av tjänster som anges i bilaga 2 a och som omfattas av CPV-

koderna 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 85000000-9 till

85323000-9, 98133000-4, 75121000-0, 75122000-7, 80110000-8,

80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5 och

80590000-6, för sådana organisationer som

1. har som syfte att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att

tillhandahålla sådana tjänster,

2. återinvesterar eventuell vinst för att uppnå syftet enligt 1, och

3. har en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens

ägande eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal,

användare eller berörda parter.

Löptiden för ett kontrakt som tilldelas med stöd av första stycket får inte

överstiga tre år.

Om en upphandlande myndighet med tillämpning av första stycket har

tilldelat en organisation ett kontrakt för en viss tjänst under de senaste tre

åren, får myndigheten inte med stöd av samma stycke tilldela den organisa-

tionen ett kontrakt för den berörda tjänsten.

6 b § En upphandlande myndighet som avser att reservera deltagandet i en

upphandling enligt 6 a § ska i annonsen om upphandling lämna uppgift om

detta.

33 § En upphandlande myndighet ska på begäran av en berörd leverantör

lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som avser tjänster av sådant

slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, och som bevaras enligt 31 § tredje

stycket, om kontraktet ingåtts till ett värde av minst 1 000 000 euro.

I fråga om utlämnande av ett kontrakt tillämpas 12 kap. 20�24 §§.

Upphandling av välfärdstjänster enligt bilaga 2 a vars värde beräknas

understiga tröskelvärdet

Tillämpliga bestämmelser

35 § Vid upphandling av sådana tjänster som avses i bilaga 2 a och vars

värde beräknas understiga det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 §

tillämpas

�

1 kap. (lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner),

�

2 kap. (blandad upphandling),

�

3 kap. (undantag från lagens tillämpningsområde),

�

20 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),

�

21 kap. (upphandlingsskadeavgift), och

�

22 kap. (tillsyn).

Om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse, ska även

4 kap. 1 § tillämpas.

36 § En upphandlande myndighet som avser att upphandla en sådan tjänst

som anges i bilaga 2 a och vars värde beräknas understiga tröskelvärdet, ska

2018:1159

background image

4

SFS

informera om upphandlingen genom att publicera en annons i en elektronisk

databas som är allmänt tillgänglig.

Första stycket gäller dock inte om

1. värdet av upphandlingen beräknas understiga 28 procent av det tröskel-

värde som avses i 5 kap. 1 § och som gäller för sådana tjänster som anges i

bilaga 2 a,

2. förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt

6 kap. 12�19 §§ är uppfyllda, eller

3. det finns synnerliga skäl.

Uppskattning av värdet av en upphandling

37 § Värdet av en upphandling enligt 36 § ska uppskattas till det totala

belopp som ska betalas i upphandlingen. En upphandling får inte delas upp

i avsikt att kringgå bestämmelserna i denna lag.

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om

de utnyttjats.

Vid uppskattningen av en upphandlings värde ska den upphandlande

myndigheten beakta upphandlingar enligt 36 § andra stycket av samma slag

gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

Information till leverantörer och dokumentation

38 § Vid en upphandling som annonserats enligt 36 § första stycket ska

den upphandlande myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta

anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som avses i 12 kap. 12 §

och lämna sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.

Om upphandlingen har skett utan annonsering enligt 36 § andra stycket

ska den upphandlande myndigheten, när beslut har fattats om vilken leveran-

tör som ska tilldelas kontraktet, snarast möjligt underrätta anbudsgivarna om

beslutet.

39 § En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en

upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndig-

hetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.

I fråga om bevarande av handlingar tillämpas 12 kap. 17 §.

Första stycket gäller inte om upphandlingens värde understiger 100 000

kronor.

20 kap.

1 § Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse

om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 eller

38 § och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den

upphandlande myndigheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har

gått från det att underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till någon anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15

dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre

avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter

utgången av den angivna perioden.

2 § Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående

annonsering med stöd av 6 kap. 12�19 §§,

2018:1159

background image

5

SFS

2. vid tilldelning av kontrakt med förnyad konkurrensutsättning inom ett

ramavtal enligt 7 kap. 7 och 8 §§,

3. vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem, eller

4. vid direktupphandling enligt 19 kap. 7 § tredje stycket eller

upphandling enligt 19 kap. 36 § andra stycket.

13 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande

myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. 2 §

eller 19 kap. 9 § eller 36 § första stycket när det inte har varit tillåtet att

använda direktupphandling enligt 19 kap. eller att upphandla enligt

19 kap. 36 § andra stycket,

2. efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7

eller 8 § samt 9 § utan att de villkor har följts som framgår av de para-

graferna eller av det ramavtal som ligger till grund för konkurrens-

utsättningen och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma

att lida skada, eller

3. enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i 8 kap.

10 eller 12 § har följts och detta har medfört att leverantören har lidit eller

kan komma att lida skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med

bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt

9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en

underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller

19 kap. 29 § första stycket eller 38 § första stycket. För ogiltighet i sådana

fall krävs dessutom att någon av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 §

eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har

medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

21 kap.

1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndig-

het ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift), om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har

fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med

bestämmelserna om avtalsspärr i 20 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har

fastställt att ett avtal får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett

allmänintresse enligt 20 kap. 14 §, eller

3. myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående

annonsering enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. 2 § eller 19 kap. 9 § eller

36 § första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. �ldre bestämmelser gäller för sådana upphandlingar som har påbörjats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

2018:1159

background image

6

SFS

Bilaga 2

Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster utom

välfärdstjänster enligt bilaga 2 a
Beskrivning

CPV-kod

Administration inom socialtjänsten,

utbildningsadministration,

hälsovårdsförvaltning och

administration avseende kultur

75124000-1

Från 79995000-5 till 79995200-7

Från 92000000-1 till 92700000-8

79950000-8 (Tjänster för organisering

av utställningar, mässor och

kongresser)

79951000-5 (Organisering av

seminarier)

79952000-2 (Evenemang)

79952100-3 (Anordnande av

kulturevenemang)

79953000-9 (Festivalarrangemang)

79954000-6 (Festarrangemang)

79955000-3 (Anordnande av

modevisningar)

79956000-0 (Anordnande av mässor

och utställningar)

Obligatorisk socialförsäkring

75300000-9

Bidragstjänster

75310000-2

75311000-9

75312000-6

75313000-3

75313100-4

75314000-0

75320000-5

75330000-8

75340000-1

Andra samhälleliga och personliga

tjänster, inklusive

fackföreningstjänster, tjänster utförda

av politiska organisationer, tjänster

tillhandahållna av

ungdomsorganisationer och andra

medlemsorganisationstjänster

98000000-3

98120000-0

98132000-7

98133110-8

98130000-3

Tjänster i samband med

religionsutövande

98131000-0

Hotell- och restaurangtjänster

Från 55100000-1 till 55410000-7

Från 55521000-8 till 55521200-0

(55521000-8 Catering för privata

hushåll, 55521100-9 Hemkörning av

mat, 55521200-0 Måltidsleveranser)

55520000-1 Catering

55522000-5 Catering för

transportföretag

55523000-2 Catering för övriga

företag eller övriga institutioner

55524000-9 Skolbespisning

55510000-8 Matsalstjänster

55511000-5 Matsalstjänster och övrig

kafeteriaverksamhet för särskild

kundgrupp,

2018:1159

background image

7

SFS

Beskrivning

CPV-kod

55512000-2 Drift av matsal

55523100-3 Servering av skolmåltider

Juridiska tjänster, i den mån de inte är

undantagna enligt 3 kap. 22 och 23 §§

denna lag

Från 79100000-5 till 79140000-7

75231100-5

�vrig statsförvaltning och statliga

tjänster

Från 75100000-7 till 75120000-3

75123000-4

Från 75125000-8 till 75131000-3

Samhällstjänster

Från 75200000-8 till 75231000-4

Fängelserelaterade tjänster, tjänster för

allmän säkerhet och räddningstjänster, i

den mån de inte är undantagna enligt 3

kap. 26 § denna lag

Från 75231210-9 till 75231230-5

Från 75240000-0 till 75252000-7

794300000-7

98113100-9

Undersöknings- och säkerhetstjänster

Från 79700000-1 till 79721000-4

(Undersöknings- och

säkerhetstjänster, Säkerhetstjänster,

Larmövervakningstjänster,

Vakttjänster, �vervakningstjänster,

Eftersökning, Uppspårning av

försvunna, Patrullering, Utfärdande av

id-kort, Utredning och

Detektivtjänster)

79722000-1 (Grafologi)

79723000-8 (Avfallsanalys)

Internationella tjänster

98900000-2 (Tjänster tillhandahållna

av exterritoriala organisationer och

organ)

98910000-5 (Särskilda tjänster för

internationella organisationer och

organ)

Posttjänster

64000000-6 (Post- och

telekommunikationstjänster)

64100000-7 (Post- och budtjänster)

64110000-0 (Postgång)

64111000-7 (Posttjänster för tidningar

och tidskrifter)

64112000-4 (Posttjänster för brev)

64113000-1 (Posttjänster för paket)

64114000-8 (Postkassörstjänster)

64115000-5 (Förhyrning av postbox)

64116000-2 (Poste restantetjänster)

64122000-7 (Internpost)

Diverse tjänster

50116510-9 (Regummering av däck)

71550000-8 (Smedtjänster)

2018:1159

background image

8

SFS

Bilaga 2 a

Förteckning över välfärdstjänster
Beskrivning

CPV-kod

Hälsovård, socialtjänst och

närbesläktade tjänster

75200000-8

75231200-6

75231240-8

79611000-0

79622000-0 (Tillhandahållande av

hemtjänstpersonal)

79624000-4 (Förmedling av

vårdpersonal)

79625000-1 (Förmedling av läkare)

Från 85000000-9 till 85323000-9

98133100-5

98133000-4

98200000-5

98500000-8 (Privata hushåll med

anställd personal)

Från 98513000-2 till 98514000-9

(Arbetskrafttjänster för hushåll,

Bemanningstjänster för enskilda,

Tjänster utförda av kontorspersonal

för enskilda, kontorspersonal för

enskilda, Tillfällig personal för

hushåll och Hemtjänst).

Administration inom socialtjänsten,

utbildningsadministration,

hälsovårdsförvaltning.

85321000-5

85322000-2

75000000-6 (Offentlig förvaltning,

försvar och socialförsäkringstjänster)

75121000-0

75122000-7

Från 80000000-4 (Undervisning och

utbildning) till 80660000-8

2018:1159

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.