SFS 2019:670 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1145) om offentlig upphandling / SFS 2019:670 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
SFS2019-670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Utfärdad den 31 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1145) om offent-
lig upphandling

dels att rubrikerna närmast före 19 kap. 11 och 13 §§ ska utgå,
dels
att 17 kap. 16 §, 18 kap. 2 §, 19 kap. 9 och 11�13 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 a §, och närmast före

10 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.
Publicering av annonser
5 a § Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som
är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

17 kap.
16 §
En upphandlande myndighet som har ändrat ett kontrakt eller ett ram-
avtal med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.

En annons enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är

registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonsen.

18 kap.
2 §
En upphandlande myndighet som avser att anordna en projekttävling
ska informera om tävlingen genom en annons. Om myndigheten har för
avsikt att därefter genomföra en upphandling enligt bestämmelserna om för-
handlat förfarande utan föregående annonsering, ska det anges i annonsen
om tävlingen. Myndigheten ska i annonsen ange de kriterier för bedömning
av tävlingsbidragen som den avser att använda.

Myndigheten ska skicka en efterannons om resultatet av projekttävlingen

senast 30 dagar efter det att tävlingen avslutats.

Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är

registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonser enligt detta kapitel.

1 Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18.

SFS

2019:670

Publicerad
den

11 november 2019

background image

2

SFS

2019:670

19 kap.
9 §
Den upphandlande myndigheten ska vid ett förenklat förfarande
begära anbud genom en annons. Myndigheten ska vid ett urvalsförfarande
och när ett dynamiskt inköpssystem inrättas publicera en ansökningsinbju-
dan genom annonsering.

Vid ett urvalsförfarande får myndigheten i sin inbjudan ange det antal

leverantörer som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn
till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv
konkurrens ska uppnås.

En annons som har publicerats med anledning av inrättandet av ett dyna-

miskt inköpssystem ska finnas tillgänglig under hela det dynamiska inköps-
systemets giltighetstid.

11 §2 En upphandlande myndighet som avser att reservera deltagandet i en
upphandling enligt 4 kap. 18 §, ska i annonsen enligt 9 § ange att upphand-
lingen ska genomföras enligt bestämmelserna om reserverad upphandling.

En myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling

får informera om sin avsikt genom en annons.

12 § En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått
ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet
senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).

Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett

dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag
som anges i bilaga 2 och bilaga 2 a samla efterannonserna kvartalsvis.
I sådana fall ska de samlade annonserna skickas för publicering senast
30 dagar efter utgången av varje kvartal.

En myndighet behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som

görs med stöd av ett ramavtal.

13 § Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som
är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonser enligt detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

2 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.