SFS 2021:1110 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1145) om offentlig upphandling / SFS 2021:1110 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
SFS2021-1110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling3

dels att 19 kap. och bilaga 2 a ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1, 4, 7 och 8 §§, 2 kap. 2 och 8 §§, 5 kap. 8 §, 10 kap. 2 och

4 §§, 20 kap. 1�3, 6 och 13�15 §§, 21 kap. 1 och 4 §§, bilaga 2 och rubriken
närmast före 1 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya kapitel, 19 och 19 a kap., och fyra nya

paragrafer, 1 kap. 11 a §, 5 kap. 7 a § och 20 kap. 13 a och 13 b §§, av följ-
ande lydelse.

1 kap.
1 §
4 Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

� lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner (1 kap.),
� blandad upphandling (2 kap.),
� undantag från lagens tillämpningsområde (3 kap.),
� allmänna bestämmelser (4 kap.),
� tröskelvärden (5 kap.),
� upphandlingsförfaranden (6 kap.),
� ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling (7 kap.),
� elektroniska metoder för upphandling (8 kap.),
� tekniska krav (9 kap.),
� annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande (10 kap.),
� tidsfrister för anbudsansökningar och anbud (11 kap.),
� kommunikation, information till leverantörer och dokumentation

(12 kap.),

1 Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelse enligt kommissionens delege-
rade förordning (EU) 2021/1952 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärden för offentliga varu-, tjänste- och byggen-
treprenadkontrakt samt projekttävlingar.
3 Senaste lydelse av
19 kap. 1 § 2018:1159

19 kap. 33 § 2018:1159

rubriken närmast före
19 kap. 35 § 2018:1159

19 kap. 3 § 2018:1159

19 kap. 35 § 2018:1159

19 kap. 6 a § 2018:1159

19 kap. 36 § 2018:1159

rubriken närmast före
19 kap. 37 § 2018:1159

19 kap. 6 b § 2018:1159

19 kap. 37 § 2018:1159

19 kap. 9 § 2019:670

19 kap. 38 § 2018:1159

rubriken närmast före
19 kap. 38 § 2018:1159

19 kap. 11 § 2019:670

19 kap. 39 § 2018:1159

19 kap. 12 § 2019:670

rubriken närmast före
19 kap. 6 a § 2018:1159

bilaga 2 a 2018:1159.

19 kap. 13 § 2019:670
4 Senaste lydelse 2018:1159.

SFS

2021:1110

Publicerad
den

1 december 2021

background image

SFS

2

� uteslutning av leverantörer (13 kap.),
� kvalificering (14 kap.),
� egen försäkran och utredning om leverantörer (15 kap.),
� utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt (16 kap.),
� fullgörande av kontrakt (17 kap.),
� projekttävlingar (18 kap.),
� annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena och annonspliktiga

upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2 (19 kap.),

� direktupphandling (19 a kap.),
� avtalsspärr, överprövning och skadestånd (20 kap.),
� upphandlingsskadeavgift (21 kap.), och
� tillsyn (22 kap.).
Till lagen hör följande bilagor:
� Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1),
� Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2),

och

� Definitioner av vissa tekniska specifikationer (bilaga 3).

Tröskelvärden och beräkning av värdet av en upphandling


4 §5 Värdet av en upphandling eller en projekttävling ska beräknas enligt
bestämmelserna i 5 kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling uppgår

till minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och upphandlingen
eller projekttävlingen inte avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2,
ska den genomföras med tillämpning av denna lag utom 19 kap. och
19 a kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling under-

stiger tröskelvärdet eller om upphandlingen eller projekttävlingen avser en
tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2, ska den genomföras med tillämp-
ning av 19 kap. eller 19 a kap.

7 §6 I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. I
bilaga 3 finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmel-

ser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan an-
givna paragrafer:

� anbudsinfordran i 10 kap. 1 §,
� blandade kontrakt i 2 kap. 1 §,
� CPV-nomenklaturen i 4 kap. 19 §,
� direktupphandling i 19 a kap. 1 §,
� dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §,
� elektronisk auktion i 8 kap. 15 §,
� elektronisk katalog i 8 kap. 28 §,
� förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 30 och

31 §§,

� förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4�6 §§,
� förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 12�19 §§,
� intern upphandling i 3 kap. 11�16 §§,
� konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 20 och 21 §§,
� leverantör av medietjänster i 3 kap. 20 §,
� märkning i 9 kap. 12 §,


5 Senaste lydelse 2018:1159.
6 Senaste lydelse 2017:347.

2021:1110

background image

SFS

3

� selektivt förfarande i 6 kap. 3 §, och
� öppet förfarande i 6 kap. 2 §.

8 § Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits
att delta i ett förfarande som genomförs i fler än ett steg.

11 a § Med CPV-kod avses sådana referensnummer som fastställs i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november
2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), i lyd-
elsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.

2 kap.


2 §7 Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla
regleras i denna lag ska upphandlingen genomföras i enlighet med bestäm-
melserna för det slag av upphandling som är huvudföremålet för kontraktet.

För ett blandat kontrakt som avser både varor och tjänster ska huvudföre-

målet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för varorna
eller tjänsterna.

För ett blandat kontrakt som avser både tjänster som anges i bilaga 2 och

andra tjänster ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de upp-
skattade värdena för tjänsterna.

8 §8 Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kon-
trakt som ett enda kontrakt och kontraktet avser dels upphandling av varor,
tjänster eller byggentreprenader som regleras i denna lag, dels upphandling
som regleras i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska kon-
traktet tilldelas med tillämpning av

1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag, om

värdet av den del av kontraktet som regleras i denna lag beräknas uppgå till
minst det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §,
eller

2. bestämmelserna i 19 kap. eller 19 a kap. i denna lag, om värdet av den

del av kontraktet som regleras i denna lag beräknas understiga det tröskel-
värde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 § och värdet av den
del som avser koncessioner beräknas understiga det tröskelvärde som ska
tillämpas enligt lagen om upphandling av koncessioner.

5 kap.


7 a § En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelser-
na i 19 kap.

8 § Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respek-
tive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphand-
las i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkontrakten
beaktas när det avgörs om upphandlingens värde uppgår till tröskelvärdet
enligt 1 §. Om tröskelvärdet överskrids, ska varje delkontrakt upphandlas
enligt bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet. Detta gäller dock
inte för ett enskilt delkontrakt vars värde är lägre än

1. 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller
2. 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.


7 Senaste lydelse 2018:1159.
8 Senaste lydelse 2017:347.

2021:1110

background image

SFS

4

Finns det flera delkontrakt av sådant slag som anges i första stycket, ska

vart och ett av dem upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling över
tröskelvärdet, om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt överstiger
20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

För sådana delkontrakt som enligt denna paragraf undantas från bestäm-

melserna om upphandling över tröskelvärdet tillämpas 19 kap. eller
19 a kap.

10 kap.


2 § En upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande
myndighet får använda en förhandsannons som anbudsinfordran när upp-
handling ska genomföras med selektivt förfarande eller förhandlat förfaran-
de med föregående annonsering.

4 § En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått
ett ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast
30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks. En myndighet som till-
delat kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem ska skicka en efterannons
senast 30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt.

Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett

dynamiskt inköpssystem samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska
de samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje
kvartal.

Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av

ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

19 kap. Annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena

och annonspliktiga upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2


Tillämpningsområdet


1 § Detta kapitel gäller för

1. upphandling eller projekttävling vars värde beräknas understiga det

tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 §, och

2. upphandling eller projekttävling av en tjänst av sådant slag som anges

i bilaga 2.

Vid upphandling enligt detta kapitel gäller även bestämmelserna i 1�

3 kap., 5 kap. och 20�22 kap.

Om direktupphandling får användas enligt 19 a kap. gäller endast bestäm-

melserna i det kapitlet.

Principer för offentlig upphandling


2 § En upphandlande myndighet ska behandla leverantörer på ett likvär-
digt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett
öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna
om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

3 § En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn samt sociala och
arbetsrättsliga hänsyn om upphandlingens art motiverar detta.

Anbud i grupp


4 § En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En upphandlande
myndighet får inte ställa upp villkor om att en sådan grupp ska ha en viss
juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myndighet-

2021:1110

background image

SFS

5

en får dock begära att gruppen ska ha en viss juridisk form när den har blivit
tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på
ett tillfredsställande sätt.

Tillgång till andra företags kapacitet


5 § En leverantör får när det gäller ett visst kontrakt vid behov åberopa ett
annat företags kapacitet. Leverantören ska i sådant fall visa att den kommer
att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

Annonsering


Anbudsinfordran genom annons


6 § En upphandlande myndighet ska genom en anbudsinfordran informera
om sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal. En anbudsinford-
ran ska göras genom en annons om upphandling eller en förhandsannons.

Efterannonsering av upphandlingsresultatet


7 § En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått
ett ramavtal ska genom en efterannons informera om upphandlingsresultatet
senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks.

Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett

dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag
som anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de
samlade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter utgången
av varje kvartal.

Myndigheten behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som

görs med stöd av ett ramavtal.

Annonsering i registrerade annonsdatabaser


8 § Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är
registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Upphandlingsdokumenten


Innehållet i upphandlingsdokumenten


9 § Upphandlingsdokumenten ska innehålla uppgifter om

1. hur förfarandet ska genomföras,
2. vilka krav som en anbudssökande eller anbudsgivare ska uppfylla för

att få delta i upphandlingen,

3. vilka minimikrav som ett anbud ska uppfylla,
4. vilka tilldelningskriterier som ska användas och deras viktning eller

prioritetsordning, och

5. vilka kommersiella villkor och andra särskilda villkor som ska gälla vid

fullgörande av kontraktet.

Upphandlingsdokumenten ska även innehålla de uppgifter i övrigt som är

relevanta.

Tillgång till upphandlingsdokumenten


10 § En upphandlande myndighet ska ge fri, direkt, fullständig och kost-
nadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen
publicerades eller, om dokumenten tillkommer i ett senare skede i upphand-
lingsprocessen, så snart som möjligt.

2021:1110

background image

SFS

6

Tid för att komma in med anbud


11 § Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in
med anbudsansökningar eller anbud.

Kommunikation vid en upphandling


12 § Förfarandet vid en upphandling är skriftligt. Muntlig kommunikation
får användas som ett komplement om den upphandlande myndigheten be-
dömer att det är lämpligt. Om muntlig kommunikation används ska myndig-
heten dokumentera alla muntligt lämnade uppgifter som är av betydelse för
upphandlingen.

Kompletterande information om upphandlingsdokumenten


13 § En upphandlande myndighet ska på begäran av en leverantör lämna
kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar
före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i
god tid.

Samma tidsfrist gäller om myndigheten på eget initiativ vill lämna kom-

pletterande upplysningar om innehållet i upphandlingsdokumenten.

Upplysningarna enligt första och andra styckena ska lämnas skriftligen på

ett sådant sätt att alla leverantörer som deltar eller önskar delta i upphand-
lingen kan få del av dem.

Förlängning av tiden för att komma in med anbud


14 § Tiden för att komma in med anbud ska förlängas så att alla leverantör-
er ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbe-
ta ett anbud, om

1. kompletterande upplysningar inte lämnas inom den tidsfrist som anges

i 13 §, eller

2. väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten.

Dialog i en upphandling


15 § En upphandlande myndighet får ha en dialog med en eller flera lever-
antörer i en pågående upphandling. Med dialog avses ett informationsutbyte
mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

En dialog får omfatta rättelser av fel samt förtydliganden och kom-

pletteringar av anbudet eller andra handlingar som leverantören har lämnat
in. Om myndigheten tillåter en leverantör att rätta, förtydliga eller kom-
plettera ska övriga leverantörer ges motsvarande möjlighet.

Förhandling i en upphandling


16 § En upphandlande myndighet får förhandla med en leverantör om

1. alla aspekter av upphandlingsdokumenten, förutom minimikrav och

tilldelningskriterier, och

2. alla aspekter av anbudet eller andra handlingar som har lämnats in av

leverantören.

Uteslutning av leverantörer


17 § En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling i enlighet
med det som föreskrivs i 13 kap. 1, 2 och 3 §§. En leverantör får också ute-
slutas om den på andra grunder som anges i upphandlingsdokumenten är
olämplig att delta i upphandlingen.

2021:1110

background image

SFS

7

En upphandlande myndighet ska, innan den beslutar att utesluta en leve-

rantör, ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de om-
ständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning.

Onormalt låga anbud


18 § En upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den finner att
anbudet är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan myndighet-
en begärt en förklaring och inte fått tillfredsställande svar.

Information om beslut


Skriftlig underrättelse om beslut


19 § En upphandlande myndighet ska snarast möjligt underrätta anbuds-
sökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett
kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska vara skriftlig och
innehålla skälen för beslutet och en uppgift om den period under vilken avtal
enligt 20 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).

Om myndigheten använder sig av ett ramavtal eller någon annan metod

för upphandling som innebär löpande tilldelning av kontrakt, ska anbuds-
givarna skriftligen underrättas om ett beslut om tilldelning av kontrakt när
beslutet har föregåtts av en förnyad konkurrensutsättning eller annan an-
budsgivning i konkurrens. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet.
Om myndigheten väljer att iaktta en avtalsspärr enligt 20 kap. 1 §, ska
underrättelsen innehålla uppgift om det och om avtalsspärrens längd.

En underrättelse enligt första eller andra stycket innebär inte att ett anbud

förfaller.

Upplysningar om skälen för beslut på begäran av leverantör


20 § En upphandlande myndighet ska till den anbudssökande eller anbuds-
givare som begär det lämna upplysningar om skälen för att dennes ansökan
har avslagits eller anbud har förkastats. Myndigheten ska vidare på begäran
av en anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar
om de relativa fördelarna med det valda anbudet.

Upplysningarna ska lämnas snarast möjligt och senast inom 15 dagar från

det att en skriftlig begäran kom in till myndigheten.

Underrättelse om att upphandlingen avbryts eller görs om


21 § En upphandlande myndighet ska snarast möjligt underrätta anbuds-
sökandena och anbudsgivarna om myndigheten beslutar att avbryta upp-
handlingen efter anbudsinfordran samt vid beslut att göra om upphandling-
en. Underrättelsen ska vara skriftlig och innehålla skälen för beslutet.

Dokumentation


Dokumentation av genomförandet av en upphandling


22 § En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en
upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att myndigheten ska
kunna motivera sina beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Vid upphandling av en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 ska en

upphandlande myndighet dokumentera upphandlingen med tillämpning av
12 kap. 15 och 16 §§ om individuella rapporter.

2021:1110

background image

SFS

8

Bevarande av handlingar


23 § I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och
vissa andra organs arkiv. För en upphandlande myndighet som inte omfattas
av arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats eller ett ramavtal har ingåtts ska en upp-

handlande myndighet på ett betryggande sätt förvara anbudsansökningar
och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt an-
budsförteckningar, sammanställningar, sådana dokument som avses i 22 §
och liknande handlingar. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den
dag då kontraktet tilldelades.

En upphandlande myndighet ska även bevara det kontrakt eller det ram-

avtal som har ingåtts efter en upphandling. Kontraktet eller ramavtalet ska
bevaras åtminstone under sin löptid.

Tillgång till kontrakt


24 § I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om allmänna
handlingars offentlighet. För en upphandlande myndighet som inte ska
tillämpa de bestämmelserna gäller andra och tredje styckena.

En upphandlande myndighet ska på begäran av en berörd leverantör läm-

na ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som avser en tjänst av sådant
slag som anges i bilaga 2 och som bevaras enligt 23 § tredje stycket, om
kontraktet ingåtts till ett värde av minst 1 000 000 euro.

I fråga om utlämnande av ett kontrakt tillämpas 12 kap. 20�24 §§.

Reserverad upphandling för vissa tjänster enligt bilaga 2


25 § En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphand-
ling av tjänster som anges i bilaga 2 och som omfattas av CPV-koderna
79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 85000000-9 till 85323000-9,
98133000-4, 75121000-0, 75122000-7, 80110000-8, 80300000-7,
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6,
92500000-6, 92600000-7, 98133110-8 och 75123000-4, för sådana organi-
sationer som

1. har till syfte att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att

tillhandahålla sådana tjänster,

2. återinvesterar eventuell vinst för att uppnå syftet enligt 1, och
3. har en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägan-

de eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, använda-
re eller berörda parter.

Löptiden för kontraktet får inte överstiga tre år.
Om en upphandlande myndighet med tillämpning av första stycket har

tilldelat en organisation ett kontrakt för en viss tjänst under de senaste tre
åren, får myndigheten inte med stöd av samma stycke tilldela den organisa-
tionen ytterligare ett kontrakt för den berörda tjänsten.

Särskilda bestämmelser om projekttävlingar


26 § Bestämmelserna i 18 kap. 1 och 3�6 §§ gäller även för projekttäv-
lingar enligt detta kapitel.

En upphandlande myndighet ska informera om sin avsikt att anordna en

projekttävling genom en annons.

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av

vinnarna ska det anges i annonsen om tävlingen. Myndigheten ska i sådant

2021:1110

background image

SFS

9

fall också bjuda in vinnaren eller vinnarna att delta i förhandlingar när
projekttävlingen är avslutad.

Bemyndigande


27 § Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggör-
andet av annonser enligt detta kapitel.

19 a kap. Direktupphandling


Tillämpningsområdet


1 § Detta kapitel gäller vid direktupphandling. Med direktupphandling av-
ses ett förfarande för tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal utan
krav på att den upphandlande myndigheten först ska informera om sin avsikt
att upphandla genom en annons om anbudsinfordran.

Vid direktupphandling gäller även 1�3 kap., 5 kap. och 20�22 kap.

Direktupphandling under vissa belopp


2 § Direktupphandling får användas om värdet av upphandlingen beräknas
understiga 700 000 kronor. När upphandlingen avser en tjänst av sådant slag
som anges i bilaga 2 får direktupphandling användas om upphandlingens
värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §.

Direktupphandling till följd av olämpliga anbudsansökningar eller

anbud


3 § Direktupphandling får användas om det vid en upphandling enligt
19 kap. inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och
de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte
har ändrats väsentligt.

En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda leverantören

får uteslutas enligt 19 kap. 17 § eller inte uppfyller de kvalificeringskrav
som den upphandlande myndigheten har fastställt. Ett anbud ska anses vara
olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och därför uppenbart inte utan
väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens krav
enligt upphandlingsdokumenten.

Direktupphandling till följd av ogiltiga eller oacceptabla anbud


4 § Direktupphandling får användas om det vid en upphandling enligt
19 kap. endast har lämnats in anbud som är ogiltiga eller oacceptabla. Detta
gäller under förutsättning att den upphandlande myndigheten i förfarandet
endast tar med de anbudsgivare som i det ursprungliga förfarandet

1. inte har uteslutits på grund av bristande lämplighet,
2. uppfyller de krav på kapacitet och de kriterier eller regler som myndig-

heten har angett att den kommer att tillämpa vid urvalet av anbudssökande,
och

3. har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven.

Direktupphandling vid synnerlig brådska och i vissa andra fall


5 § Direktupphandling får användas om

1. det på grund av synnerlig brådska, som beror på omständigheter som

varken kan tillskrivas eller har kunnat förutses av den upphandlande myn-
digheten, inte är möjligt att genomföra upphandlingen enligt 19 kap. och an-
skaffningen är absolut nödvändig,

2021:1110

background image

SFS

10

2. förhållandena motsvarar de förhållanden som enligt 6 kap. 14 § eller

17�19 §§ gör det tillåtet att använda ett förhandlat förfarande utan föregåen-
de annonsering, eller

3. det finns synnerliga skäl.
Direktupphandling enligt första stycket får endast användas om värdet av

upphandlingen beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap.
1 eller 2 § eller om upphandlingen avser en tjänst av sådant slag som anges
i bilaga 2.

Direktupphandling i samband med överprövning


6 § Direktupphandling får användas vid en anskaffning som är nödvändig
för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av att en
allmän förvaltningsdomstol

1. handlägger eller har avgjort ett mål om överprövning av en upphand-

ling och avtal inte får ingås,

2. har beslutat att en upphandling ska göras om eller rättas, eller
3. handlägger ett mål om överprövning av ett avtals giltighet och avtalet

inte får fullgöras.

7 § Ett kontrakt som tilldelas genom direktupphandling enligt 6 § får inte
ha längre löptid eller vara mer omfattande än vad som krävs med hänsyn till
upphandlingens syfte.

Direktupphandling enligt 6 § får endast användas om upphandlingens vär-

de beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 § eller
om upphandlingen avser ett sådant delkontrakt som enligt 5 kap. 8 § får till-
delas enligt 19 kap.

Principer för direktupphandling


8 § Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten behandla
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra
upphandlingen på ett öppet sätt. Upphandlingen ska vidare genomföras i en-
lighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Annons om avsikt att direktupphandla


9 § En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt eller
ingå ett ramavtal genom direktupphandling får informera om sin avsikt gen-
om att publicera en annons om upphandlingen i en annonsdatabas som är
registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

I 20 kap. 3 § finns en bestämmelse om avtalsspärr vid annonsering enligt

första stycket.

Skriftlig underrättelse om beslut


10 § En upphandlande myndighet som har begärt in anbud från fler än en
leverantör ska snarast möjligt underrätta de leverantörer som har lämnat an-
bud i direktupphandlingen om sitt beslut att tilldela ett kontrakt eller ingå ett
ramavtal. Underrättelsen ska vara skriftlig.

Underrättelsen utlöser inte någon avtalsspärr enligt 20 kap. 1 §.

Dokumentation


Dokumentation av en direktupphandling


11 § En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en
direktupphandling om upphandlingens värde uppgår till minst

2021:1110

background image

SFS

11

100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att myndigheten
ska kunna motivera sina beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Bevarande av handlingar


12 § I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och
vissa andra organs arkiv. För en upphandlande myndighet som inte omfattas
av arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats eller ett ramavtal har ingåtts ska en upp-

handlande myndighet på ett betryggande sätt förvara anbudsansökningar
och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt an-
budsförteckningar, sammanställningar, sådana dokument som avses i 11 §
och liknande handlingar. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den
dag då kontraktet tilldelades.

En upphandlande myndighet ska även bevara det kontrakt eller det ramav-

tal som har ingåtts genom en direktupphandling. Kontraktet eller ramavtalet
ska bevaras åtminstone under sin löptid.

Efterannonsering


Efterannonsering av upphandlingsresultatet


13 § En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått
ett ramavtal ska genom en efterannons informera om upphandlingsresultatet
senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks.

Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett

dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag
som anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de
samlade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter utgången
av varje kvartal.

Myndigheten behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som

görs med stöd av ett ramavtal eller när upphandlingens värde understiger
700 000 kronor.

Annonsering i registrerade annonsdatabaser


14 § En efterannons enligt 13 § ska publiceras i en annonsdatabas som är
registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Riktlinjer för direktupphandling


15 § En upphandlande myndighet ska besluta om riktlinjer för direktupp-
handling.

Bemyndigande


16 § Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggör-
andet av annonser enligt detta kapitel.

20 kap.


1 §9 Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse
om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 19 § för-
sta stycket och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får
den upphandlande myndigheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar
har gått från det att underrättelsen skickades.


9 Senaste lydelse 2018:1159.

2021:1110

background image

SFS

12

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till någon anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän
15 dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre av-

talsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter
utgången av den angivna perioden.

2 §10 Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonse-

ring med stöd av 6 kap. 12�19 §§,

2. vid tilldelning av kontrakt med förnyad konkurrensutsättning inom ett

ramavtal enligt 7 kap. 7 och 8 §§, eller

3. vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem som har

inrättats enligt 8 kap.

3 § Vid annonsering enligt 10 kap. 5 § eller 19 a kap. 9 § får den upphand-
lande myndigheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att
annonsen publicerats.

6 § Om den upphandlande myndigheten har brutit mot någon bestämmelse
i denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma
att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den
får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

En upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan

den upphandlande myndigheten och en leverantör.

13 §11 Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlan-
de myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 § eller 18 kap.

2 § när det inte har varit tillåtet att använda ett förhandlat förfarande utan
föregående annonsering enligt 6 kap. 12�19 §§,

2. efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap.

7 eller 8 § samt 9 § utan att de villkor har följts som framgår av de paragraf-
erna eller av det ramavtal som ligger till grund för konkurrensutsättningen
och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida
skada, eller

3. enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i 8 kap.

10 eller 12 § har följts och detta har medfört att leverantören har lidit eller
kan komma att lida skada.

13 a § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphand-
lande myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 19 kap. 6 § när direktupphandling

enligt 19 a kap. inte har fått användas, eller

2. efter att myndigheten har tilldelat kontrakt enligt 19 kap. med använd-

ning av ett ramavtal eller någon annan metod för upphandling som innebär
löpande tilldelning av kontrakt, om

a) kontraktstilldelningen har föregåtts av en förnyad konkurrensutsättning

eller annan anbudsgivning i konkurrens, och

b) föreskrivna villkor för metoden inte har följts och detta har medfört att

leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.


10 Senaste lydelse 2018:1159.
11 Senaste lydelse 2018:1159.

2021:1110

background image

SFS

13

13 b § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphand-
lande myndighet och en leverantör är ogiltigt, om det har slutits

1. i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimi-

stiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 §, eller

2. före en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första

stycket eller 19 kap. 19 § första stycket.

För ogiltighet i dessa fall krävs dessutom att någon annan bestämmelse i

denna lag har överträtts och att detta har medfört att leverantören har lidit
eller kan komma att lida skada.

14 § Om det motiveras av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätt-
en besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt
13, 13 a eller 13 b § är uppfyllda.

15 § Bestämmelserna om ogiltighet i 13 och 13 a §§ ska inte tillämpas

1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet efter en förnyad

konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 eller 8 §, om den upp-
handlande myndigheten skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet en-
ligt 12 kap. 12 § första stycket samt iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §,

2. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet enligt ett dyna-

miskt inköpssystem som har inrättats enligt 8 kap., om den upphandlande
myndigheten har

a) skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 12 kap. 12 § för-

sta stycket, och

b) iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §,
3. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet enligt 19 kap.

efter användning av ett ramavtal eller någon annan metod för upphandling
som innebär löpande tilldelning av kontrakt, om myndigheten har

a) skickat ut en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 19 kap. 19 §

andra stycket, och

b) iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §, eller
4. om en upphandlande myndighet genom annons enligt 10 kap. 5 § eller

19 a kap. 9 § har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtals-
spärren enligt 3 §.

21 kap.


1 §12 Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndig-
het ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift), om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fast-

ställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna
om avtalsspärr i 20 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fast-

ställt att ett avtal får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänin-
tresse enligt 20 kap. 14 §, eller

3. myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annons-

ering enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. 2 § eller 19 kap. 6 §.

4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och
högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av upphand-
lingens värde enligt 5 kap.


12 Senaste lydelse 2018:1159.

2021:1110

background image

SFS

14

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana upphandlingar som

har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Mikael Pauli

(Finansdepartementet)

2021:1110

background image

SFS

15

Bilaga 213

Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Beskrivning

CPV-kod

Hälsovård, socialtjänst och
närbesläktade tjänster

75200000-8
75231200-6
75231240-8
79611000-0
79622000-0 (Tillhandahållande av
hemtjänstpersonal)
79624000-4 (Förmedling av
vårdpersonal)
79625000-1 (Förmedling av läkare)
Från 85000000-9 till 85323000-9
98133100-5
98133000-4
98200000-5
98500000-8 (Privata hushåll med
anställd personal)
Från 98513000-2 till 98514000-9
(Arbetskrafttjänster för hushåll,
Bemanningstjänster för enskilda,
Tjänster utförda av kontorspersonal
för enskilda, Tillfällig personal för
hushåll och Hemtjänst)

Administration inom socialtjänsten,
utbildningsadministration,
hälsovårdsförvaltning och
administration avseende kultur

85321000-5
85322000-2
75000000-6 (Offentlig förvaltning,
försvar och socialförsäkringstjänster)
75121000-0
75122000-7
75124000-1
Från 79995000-5 till 79995200-7
Från 80000000-4 (Undervisning och
utbildning) till 80660000-8
Från 92000000-1 till 92700000-8
79950000-8 (Tjänster för organisering
av utställningar, mässor och
kongresser)
79951000-5 (Organisering av
seminarier)
79952000-2 (Evenemang)
79952100-3 (Anordnande av
kulturevenemang)
79953000-9 (Festivalarrangemang)
79954000-6 (Festarrangemang)
79955000-3 (Anordnande av
modevisningar)
79956000-0 (Anordnande av mässor
och utställningar)

Obligatorisk socialförsäkring

75300000-9


13 Senaste lydelse 2018:1159.

2021:1110

background image

SFS

16

Beskrivning

CPV-kod

Bidragstjänster

75310000-2
75311000-9
75312000-6
75313000-3
75313100-4
75314000-0
75320000-5
75330000-8
75340000-1

Andra samhälleliga och personliga
tjänster, inklusive
fackföreningstjänster, tjänster utförda
av politiska organisationer, tjänster
tillhandahållna av
ungdomsorganisationer och andra
medlemsorganisationstjänster

98000000-3
98120000-0
98132000-7
98133110-8
98130000-3

Tjänster i samband med
religionsutövande

98131000-0

Hotell- och restaurangtjänster

Från 55100000-1 till 55410000-7
Från 55521000-8 till 55521200-0
(55521000-8 Catering för privata
hushåll, 55521100-9 Hemkörning av
mat, 55521200-0 Måltidsleveranser)
55520000-1 Catering
55522000-5 Catering för
transportföretag
55523000-2 Catering för övriga
företag eller övriga institutioner
55524000-9 Skolbespisning
55510000-8 Matsalstjänster
55511000-5 Matsalstjänster och övrig
kafeteriaverksamhet för särskild
kundgrupp
55512000-2 Drift av matsal
55523100-3 Servering av skolmåltider

Juridiska tjänster, i den mån de inte är
undantagna enligt 3 kap. 22 och 23 §§
denna lag

Från 79100000-5 till 79140000-7
75231100-5

�vrig statsförvaltning och statliga
tjänster

Från 75100000-7 till 75120000-3
75123000-4
Från 75125000-8 till 75131000-3

Samhällstjänster

Från 75200000-8 till 75231000-4

Fängelserelaterade tjänster, tjänster för
allmän säkerhet och räddningstjänster, i
den mån de inte är undantagna enligt
3 kap. 26 § denna lag

Från 75231210-9 till 75231230-5
Från 75240000-0 till 75252000-7
79430000-7
98113100-9

2021:1110

background image

SFS

17

Beskrivning

CPV-kod

Undersöknings- och säkerhetstjänster

Från 79700000-1 till 79721000-4
(Undersöknings- och
säkerhetstjänster, Säkerhetstjänster,
Larmövervakningstjänster,
Vakttjänster, �vervakningstjänster,
Eftersökning, Uppspårning av
försvunna, Patrullering, Utfärdande av
id-kort, Utredning och
Detektivtjänster)
79722000-1 (Grafologi)
79723000-8 (Avfallsanalys)

Internationella tjänster

98900000-2 (Tjänster tillhandahållna
av exterritoriala organisationer och
organ)
98910000-5 (Särskilda tjänster för
internationella organisationer och
organ)

Posttjänster

64000000-6 (Post- och
telekommunikationstjänster)
64100000-7 (Post- och budtjänster)
64110000-0 (Postgång)
64111000-7 (Posttjänster för tidningar
och tidskrifter)
64112000-4 (Posttjänster för brev)
64113000-1 (Posttjänster för paket)
64114000-8 (Postkassörstjänster)
64115000-5 (Förhyrning av postbox)
64116000-2 (Poste restantetjänster)
64122000-7 (Internpost)

Diverse tjänster

50116510-9 (Regummering av däck)
71550000-8 (Smedtjänster)

2021:1110

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.