SFS 2014:475 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna / SFS 2014:475 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
140475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 3 och 18 §§ lagen

(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster ska ha följande lydelse.

15 kap.

3 §

2

En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat för-

farande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde uppgår till

högst 26 procent av det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1.
Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall då för-
utsättningarna för tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering som
avses i 4 kap. 2 och 3 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Den
upphandlande enheten ska besluta riktlinjer för användning av direktupp-
handling.

18 §

3

En upphandlande enhet ska anteckna skälen för sina beslut och annat

av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000
kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:133, bet. 2013/14:FiU18, rskr. 2013/14:276.

2 Senaste lydelse 2010:572.

3 Senaste lydelse 2010:572.

SFS 2014:475

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.