SFS 2016:283 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna / SFS 2016:283 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
160283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 2 § lagen (2007:1092) om

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska
ha följande lydelse.

14 kap.

2 §

En upphandlande enhet får vid tilldelning av varukontrakt förkasta ett

anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland, om andelen sådana
varor, bestämd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
uppgår till mer än hälften av det totala värdet av de varor som anbudet omfat-
tar.

Med vara avses även programvara för användning i ett telekommunika-

tionsnät.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

SFS 2016:283

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.