SFS 2018:1318 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

SFS2018-1318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom

försörjningssektorerna
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 13 kap. 1 § lagen (2016:1146) om

upphandling inom försörjningssektorerna ska ha följande lydelse.

13 kap.

1 § En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska ute-

sluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphand-

ling, om enheten genom en kontroll enligt 14 kap. 3 § eller på annat sätt får

kännedom om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är dömd för

brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj

1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europe-

iska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i

Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är del-

aktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den

22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller kor-

ruption enligt nationella bestämmelser,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utar-

betats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om

skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i arti-

kel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 ok-

tober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används

för penningtvätt och finansiering av terrorism, i lydelsen enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom

de definieras i artiklarna 3 och 5�12 i Europaparlamentets och rådets direk-

tiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om

ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets be-

slut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen, eller anstiftan, medhjälp och

försök att begå brott i den mening som avses i artikel 14 i det direktivet, eller

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande

av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:1318

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1318

2

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och

bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande

av rådets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

�r leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en per-

son som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har

dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är be-

hörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)