SFS 1996:433 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna / SFS 1996:433 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
SFS 1996_433 Lag om ändring i lagen (1992_1528) om offentlig upphandling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

687

SFS 1996:433
Utkom från trycket
den 5 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 23 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om of-

fentlig upphandling2

dels att 1 kap. 21 §, 2 kap. 1, 10 och 11 §§, 3 kap. 1, 2 och 17 §§, 5 kap.

4, 5 och 19 §§, 7 kap. 2 och 11 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 8 a §, av följande

lydelse.

1 kap. Allmänna bestämmelser

21 § En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbuds-
sökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat
uppenbart fel i anbudet eller ansökningen att få lämna anbud.

1

Prop. 1995/96:165, bet. 1995/96:FiU13, rskr. 1995/96:247.

2

Lagen omtryckt 1993:1468.

background image

688

3

Senaste lydelse 1995:704.

SFS 1996:433

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas om det kan

ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

2 kap. Varuupphandling

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådan upphandling av

varor som görs av en upphandlande enhet och beräknas uppgå till minst de
belopp, exklusive mervärdesskatt, som anges i andra stycket (tröskelvärde).

För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrät-

ter (sdr). För övriga upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av
200 000 ecu eller 200 000 sdr.

10 § Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfråg-
ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt
ändrats, användas om anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upp-
handling inte motsvarar de krav på föremålet för upphandlingen som ställts
upp i underlaget.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som motsvarar de krav
som ställts på leverantör i det föregående upphandlingsförfarandet, skall
den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen.

11 §3 Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering
om

1. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud el-

ler inte lämnats några lämpliga anbud, under förutsättning att de i förfråg-
ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt
ändrats och att en rapport lämnas till EG-kommissionen,

2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling, experiment eller

studier, under förutsättning att framställningen inte sker i vinstsyfte eller för
att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

3. varorna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt

kan tillverkas eller levereras av endast en viss leverantör,

4. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig bråds-

ka, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan
hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfris-
terna vid öppen eller selektiv upphandling,

5. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören,

avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser
och ett byte av leverantör skulle medföra anskaffning av varor som skulle
vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga
tekniska svårigheter avseende drift och underhåll.

Tilläggsleveranser som avses i första stycket 5 får avse längre tid än tre

år endast om det finns särskilda skäl.

3 kap. Upphandling av byggentreprenad

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan upphandling av
byggentreprenad eller koncession som uppgår till minst det lägsta av

background image

SFS 1996:433

689

5 000 000 ecu eller 5 000 000 särskilda dragningsrätter, exklusive mer-
värdesskatt.

2 § Om ett byggentreprenadkontrakt delas upp i flera mindre delar, skall
varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens värde.

För delkontrakt under 1 000 000 ecu behöver dock andra bestämmelser i

detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas, förutsatt att summan av de
undantagna delkontrakten inte överstiger 20 procent av upphandlingens
totala värde.

En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet skall under-

skridas.

17 §4 Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfråg-

ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt
ändrats, användas om

1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsva-

rar de krav på föremålet för upphandlingen som ställts upp i underlaget,

2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud el-

ler inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till EG-
kommissionen på dess begäran.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som motsvarar de krav
som ställts på leverantör i det föregående upphandlingsförfarandet, skall
den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommu-
nikationsområdena

8 a § Om värdet av en varu- eller tjänsteupphandling uppgår till minst
400 000 särskilda dragningsrätter (sdr), exklusive mervärdesskatt, eller en
upphandling av byggentreprenader uppgår till minst 5 000 000 sdr,
exklusive mervärdesskatt, och dessa värden är lägre än de värden som
anges i 8 §, skall upphandlingen göras enligt bestämmelserna i detta
kapitel. Detta gäller om upphandlingen görs för verksamhet som består av

1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten

i fråga om produktion, transporter, distribution eller försörjning med
dricksvatten eller elektricitet eller av leverans av sådana nyttigheter till
fasta nät,

2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för tillhandahållande av

terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar, eller

3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om lokala transporter

med sådana transportmedel som avses i 1 § första stycket 3.

Första stycket gäller inte för upphandlande enheter som är privatägda och

inte heller upphandling av tjänster för forskning och utveckling enligt av-
delning A, punkt 8 i bilagan.

5 kap. Upphandling av tjänster

4 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan upphandling av
tjänster som görs av en upphandlande enhet och beräknas uppgå till minst

4

Senaste lydelse 1995:704.

background image

690

5

Senaste lydelse 1995:704.

6

Senaste lydelse 1994:614.

SFS 1996:433

de belopp, exklusive mervärdesskatt, som anges i andra stycket

(tröskelvärde).

För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrät-

ter (sdr). För övriga upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av
200 000 ecu eller 200 000 sdr.

Värdet av en upphandling skall beräknas med utgångspunkt i den upp-

skattade totala ersättningen till leverantören.

5 § Om ett tjänsteupphandlingskontrakt delas upp i flera mindre delar
skall varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens värde.

För delkontrakt under 80 000 ecu behöver dock andra bestämmelser i

detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas, förutsatt att summan av de
undantagna delkontrakten inte överstiger 20 procent av upphandlingens
totala värde.

19 §5 Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfråg-

ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt
ändrats, användas om

1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsva-

rar de krav på föremålet för upphandlingen som ställts upp i underlaget,

2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud el-

ler inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till EG-
kommissionen på dess begäran.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som motsvarar de krav
som ställts på leverantör i det föregående upphandlingsförfarandet, skall
den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen.

7 kap. �verprövning, skadestånd, m.m.

2 § Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § eller någon
annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören lidit
eller kan komma att lida skada, skall länsrätten besluta att upphandlingen
skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Om det
är fråga om en upphandling som avses i 4 kap., får länsrätten vid vite
förbjuda den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen utan att
avhjälpa bristerna.

Länsrätten får omedelbart besluta att upphandlingen inte får avslutas in-

nan något annat har beslutats. Länsrätten får dock låta bli att fatta ett sådant
interimistiskt beslut, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle
medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

11 §6 En upphandlande enhet kan få sina rutiner för upphandling enligt

4 kap. granskade av en oberoende granskare i syfte att bedöma om
rutinerna stämmer överens med EG:s upphandlingsregler och denna lag.

Granskaren skall genomföra granskningen enligt europeisk standard och,

sedan granskaren försäkrat sig om att eventuella brister rättats till, utfärda
ett intyg om att rutinerna stämmer överens med denna lag.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ackrediterar granskare.

background image

Vid ackrediteringen tillämpas bestämmelserna i lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll.

Kostnaderna för granskningen skall betalas av den upphandlande enhe-

ten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

SFS 1996:433

691

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.