SFS 2019:671 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna / SFS 2019:671 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
SFS2019-671.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom

försörjningssektorerna

Utfärdad den 31 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1146) om upp-
handling inom försörjningssektorerna

dels att rubrikerna närmast före 19 kap. 11 och 13 §§ ska utgå,
dels att 16 kap. 16 §, 17 kap. 2 §, 19 kap. 9 och 11�13 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 6 a §, och närmast före

10 kap. 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.
Publicering av annonser
6 a § Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som
är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

16 kap.
16 §
En upphandlande enhet som har ändrat ett kontrakt eller ett ramavtal
med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.

En annons enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är

registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonsen.

17 kap.
2 §
En upphandlande enhet som avser att anordna en projekttävling ska
informera om tävlingen genom en annons. Om enheten har för avsikt att
därefter tilldela ett kontrakt enligt bestämmelserna om förhandlat förfarande
utan föregående annonsering, ska det anges i annonsen om tävlingen.
Enheten ska i annonsen ange de kriterier för bedömning av tävlingsbidragen
som den avser att använda.

Enheten ska skicka en efterannons om resultatet av projekttävlingen

senast 30 dagar efter det att tävlingen avslutats.

Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är

registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonser enligt detta kapitel.

1 Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18.

SFS

2019:671

Publicerad
den

11 november 2019

background image

SFS

2019:671

2

19 kap.
9 §
Den upphandlande enheten ska vid ett förenklat förfarande begära
anbud genom en annons. Myndigheten ska vid ett urvalsförfarande och när
ett dynamiskt inköpssystem inrättas publicera en ansökningsinbjudan ge-
nom annonsering.

Vid ett urvalsförfarande får enheten i sin inbjudan ange det antal leveran-

törer som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till
arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv
konkurrens ska uppnås.

En annons som har publicerats med anledning av inrättandet av ett

dynamiskt inköpssystem ska finnas tillgänglig under hela det dynamiska
inköpssystemets giltighetstid.

11 §2 En upphandlande enhet som avser att reservera deltagandet i en upp-
handling enligt 4 kap. 16 §, ska i annonsen enligt 9 § ange att upphandlingen
ska genomföras enligt bestämmelserna om reserverad upphandling.

En enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling får

informera om sin avsikt genom en annons.

12 § En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett
ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet senast
30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).

Trots första stycket får enheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett

dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag
som anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de
samlade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter utgången
av varje kvartal.

En enhet behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som görs

med stöd av ett ramavtal.

13 § Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som
är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonser enligt detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

2 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.