SFS 2019:971 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna / SFS 2019:971 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
SFS2019-971.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom

försörjningssektorerna

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 17 och 23 §§ lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna ska ha följande lydelse.

1 kap.
17 §
Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som till-
godoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte
är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet

ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande
myndighet.

23 § Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal
myndighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en kommun eller en region,
2. offentligt styrt organ som avses i 17 §, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1,

eller

b) ett eller flera organ enligt 2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:971

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.