SFS 2011:1031 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna / SFS 2011:1031 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
111031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster;

utfärdad den 29 september 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:1092) om

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

3

dels att 15 kap. 22 §, 16 kap. 4, 5 och 13 §§ samt bilagorna 1�3 ska upp-

höra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 1, 4, 13 och 16 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 16 kap. 1�3, 6�9 och 14�19 §§ ska betecknas 16 kap.

4, 5, 19, 1�3, 8, 7, 13�15, 17 och 18 §§,

dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 2 §, 9 kap. 9 §, 10 kap. 1 §, 15 kap. 2 och 19 §§,

de nya 16 kap. 2, 4, 7, 8, 13�15 och 17 §§, 16 kap. 10, 11 och 21 §§ samt
17 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 16 kap. 2, 3, 5�9, 15, 18 och

19 §§ ska sättas närmast före de nya 16 kap. 5, 19, 6, 1�3, 8, 13, 17 och
18 §§,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 3 a och 13 a §§,

15 kap. 10 § samt 16 kap. 6, 9 och 16 §§, samt närmast före 1 kap. 3 a och
13 a §§ samt 16 kap. 4, 9 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 16 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som

ska lyda ⬝Allmänna bestämmelser om avtalsspärr⬝,

dels att det i lagen ska införas tre nya bilagor, 1�3, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

Denna lag gäller för upphandling av byggentreprenader, varor och

tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och post-
tjänster enligt 4�10 §§. Lagen gäller också då en upphandlande enhet anord-

1 Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om sam-
ordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor
och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säker-
hetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216,
20.8.2009, s. 76, Celex 32009L0081).

3 Senaste lydelse av
15 kap. 22 § 2010:572
16 kap. 4 § 2010:572
16 kap. 5 § 2010:572
16 kap. 13 § 2010:572.

SFS 2011:1031

Utkom från trycket
den 11 oktober 2011

background image

2

SFS 2011:1031

nar projekttävlingar. Vad som avses med upphandling och upphandlande
enhet framgår av 2 kap. 23 § respektive 20 §.

Endast 15 kap. tillämpas i fråga om upphandling som
1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller
2. avser andra kontrakt, vars värde understiger de tröskelvärden som

anges i lagen.

I fråga om upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2 (A-tjäns-

ter) tillämpas inte 13 kap.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska anses vara

en upphandling av A-tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av
B-tjänsterna. I annat fall ska upphandlingen i sin helhet anses vara en upp-
handling av B-tjänster.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-referens-

nummer för byggentreprenadkontrakt samt CPC- och CPV-referensnummer
för A-tjänster och B-tjänster.

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

3 a §

Denna lag gäller inte för upphandling som

1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-

hetsområdet, eller

2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § den lagen.

Undantag på grund av sekretess

13 a §

Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som om-

fattas av sekretess.

4 kap.

2 §

En upphandlande enhet får tilldela ett kontrakt utan föregående annon-

sering om

1. det vid ett förfarande med föregående annonsering inte lämnats några

anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några
lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats
väsentligt,

2. det gäller ett kontrakt som är avsett endast för forsknings-, experiment-,

studie- eller utvecklingsändamål, och kontraktet inte syftar till vinst eller till
att täcka forsknings- och utvecklingskostnader och under förutsättning att
det inte försämrar möjligheten till konkurrens vid en senare kontraktstill-
delning som i första hand har något sådant syfte,

3. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på

grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör,

4. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska,

orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande
enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller för-
handlat förfarande med föregående annonsering,

5. det gäller kompletterande leveranser av varor från den ursprungliga

leverantören, om

background image

3

SFS 2011:1031

a) varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller tillägg till tidi-

gare leveranser, och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande enheten

tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först
anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende
drift och underhåll,

6. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte in-

går i det ursprungliga projektet eller det ursprungliga kontraktet, om komp-
letteringarna på grund av oförutsedda omständigheter krävs för att kontraktet
ska kunna fullgöras, och under förutsättning att de ska utföras av den
ursprungliga leverantören, och om

a) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter för den upp-

handlande enheten kan skiljas från det ursprungliga kontraktet, eller

b) de, även om de kan avskiljas, är absolut nödvändiga för att det

ursprungliga kontraktet ska kunna fullgöras,

7. det gäller en ny byggentreprenad, som är en upprepning av tidigare

byggentreprenader under förutsättning

a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett

öppet eller selektivt förfarande,

b) att arbetena tilldelas samma leverantör,
c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga pro-

jektet,

d) att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av värdet av det

ursprungliga projektet enligt bestämmelserna i 3 kap., och

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att

det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas,

8. det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,
9. kontraktet grundar sig på ett ramavtal som upphandlats enligt denna

lag,

10. det är möjligt att anskaffa varor genom att utnyttja särskilt förmånliga

erbjudanden som gäller under mycket kort tid, när priset ligger betydligt un-
der det normala marknadspriset, eller

11. det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor genom

att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller
trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande för-
farande.

9 kap.

9 §

4

En upphandlande enhet ska snarast möjligt skriftligen underrätta an-

budssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att sluta
ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten. I under-
rättelsen ska enheten ange den period under vilken avtal enligt 16 kap. 1 §
inte får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena

och anbudsgivarna även när en upphandlande enhet beslutar att avbryta en
upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid

4 Senaste lydelse 2010:572.

background image

4

SFS 2011:1031

beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet
anges.

10 kap.

1 §

En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska ute-

sluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphand-
ling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraft-
vunnen dom är dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet

5,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj

1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Euro-
peiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är del-
aktiga i

6, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av

den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i för-
draget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn

7,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbe-

tats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

8, eller

4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG

av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för tvättning av pengar

9, ändrat genom Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2001/97/EG

10.

�r leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör ska uteslutas med

stöd av första stycket, får myndigheten begära att leverantören visar att det
inte finns någon grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet avstå från att

utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första stycket.

15 kap.

2 §

11

Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

� 1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestäm-

melser),

� 2 kap. (definitioner),
� 4 kap. 4 § (inköpscentraler),
� 5 kap. (ramavtal),
� 6 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),
� 6 kap. 7 § (miljömärken),

5 EUT L 300, 11.11.2008, s. 42 (Celex 32008F0841).

6 EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).

7 EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).

8 EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).

9 EGT L 166, 28.6.1991, s. 77 (Celex 31991L0308).

10 EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).

11 Senaste lydelse 2010:572.

background image

5

SFS 2011:1031

� 6 kap. 14 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),
� 8 kap. 12 § (om någon annan än den upphandlande enheten ska lämna ut

förfrågningsunderlaget),

� 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),
� 17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och
� 18 kap. (tillsyn).
Vid upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) till-

lämpas även 6 kap. 1�3, 5, 6 och 8 §§, när värdet av kontraktet uppgår till
minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.

Ett särskilt kvalificeringssystem enligt 11 kap. 2 § får tillämpas vid an-

vändning av urvalsförfarande för tilldelning av kontrakt eller ramavtal enligt
detta kapitel.

En upphandlande enhet får publicera annonser om upphandlingar på det

sätt som gäller för upphandlingar enligt 7 kap.

10 §

12

Den upphandlande enheten ska vid förenklat förfarande och urvals-

förfarande lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunder-
laget senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud,
förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

19 §

13

Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den upphand-

lande enheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och
anbudsgivarna om de beslut som avses i 9 kap. 9 § och lämna sådana upp-
lysningar som avses i 9 kap. 10 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande enheten, när beslut om leve-

rantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast möj-
ligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått

sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

16 kap.

2 §

14

Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonse-

ring med stöd av 4 kap. 2 eller 3 §, eller

2. vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket.

�verprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 §

15

Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna

komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

1. en upphandling, och
2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande enhet

och en leverantör.

12 Tidigare upphävd genom 2010:572.

13 Senaste lydelse 2010:572.

14 Senaste lydelse av tidigare 7 § 2010:572.

15 Senaste lydelse av tidigare 1 § 2010:572.

background image

6

SFS 2011:1031

6 §

Om den upphandlande enheten har brutit mot de grundläggande prin-

ciperna i 1 kap. 24 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta
har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska
rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först
sedan rättelse har gjorts.

�verprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har slutits

mellan den upphandlande enheten och en leverantör.

7 §

16

Om den upphandlande enheten under pågående överprövning av en

upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på yr-
kande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 13�15 §§.

8 §

17

Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fort-

sätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i förvalt-
ningsrätten (förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

9 §

I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får rätten besluta att

den upphandlande enheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada el-

ler olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än ska-
dan för leverantören.

10 §

18

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande

enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten
har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §,

får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort
målet eller upphävt beslutet.

När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut enligt 9 § och

beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal inte ingås förrän tio
dagar har gått från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

11 §

19

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in

till förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1
eller 3 §.

13 §

20

Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphand-

lande enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits utan före-
gående annonsering enligt 7 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 13 kap. 5 § eller 15 kap.
4 §.

16 Senaste lydelse av tidigare 14 § 2010:572.

17 Senaste lydelse av tidigare 9 § 2010:572.

18 Senaste lydelse 2010:1496.

19 Senaste lydelse 2010:572.

20 Senaste lydelse av tidigare 15 § 2010:572.

background image

7

SFS 2011:1031

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestäm-

melserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 §
eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse
om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 §. För
ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i
1 kap. 24 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och
detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

14 §

21

Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten be-

sluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 §
är uppfyllda.

15 §

22

Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas om en upp-

handlande enhet genom förhandsinsyn enligt 7 kap. 7 § eller 15 kap. 5 a §
har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtalsspärren vid för-
handsinsyn enligt 3 §.

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

16 §

Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat

har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada

eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än ska-
dan för leverantören.

17 §

23

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte an-

nat följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från det att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har

gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 7 kap. 6 §

eller ett meddelande enligt 15 kap. 21 §, eller

2. den upphandlande enheten skriftligen har underrättat anbudssökandena

och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en samman-
fattning av sådana upplysningar som avses i 9 kap. 10 §.

21 §

24

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från

den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande enheten och en
leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som
har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

21 Senaste lydelse av tidigare 16 § 2010:572.

22 Senaste lydelse av tidigare 17 § 2010:572.

23 Senaste lydelse av tidigare 18 § 2010:572.

24 Senaste lydelse 2010:572.

background image

8

SFS 2011:1031

17 kap.

1 §

25

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande enhet

ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft

fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestäm-
melserna om avtalsspärr i 16 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft

fastställt att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse en-
ligt 16 kap. 14 §, eller

3. enheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering

enligt 7 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 13 kap. 5 §, eller 15 kap. 4 eller 6 §.

7 §

26

När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en

eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän
fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har
vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överpröv-
ningen har vunnit laga kraft.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet

inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

25 Senaste lydelse 2010:572.

26 Senaste lydelse 2010:572.

background image

9

SFS 2011:1031

Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45

Byggverk-
samhet

Omfattar:
� nybyggnad, renovering och
normal reparation

45.1

Mark- och
grundarbeten

45.11

Rivning av
hus; mark-
arbeten

Omfattar:
� rivning och rasering av bygg-
nader och andra anläggningar
� röjning av byggplatser
� markarbeten: schaktning, de-
ponering, nivellering av bygg-
platser, dikesgrävning, berg-
rensning, sprängning etc.
� iordningställande av gruv-
arbetsplatser: avtäckning samt
annat iordningställande av ägor
och platser som innehåller mine-
raler
Omfattar även:
� dränering av byggplatser
� dränering av jordbruks- eller
skogsbruksmark

45.12

Markunder-
sökning

Omfattar:
� provborrning och tagning av
kärnprov för byggande, för geo-
fysiska, geologiska eller lik-
nande ändamål
Omfattar inte:
� borrning av källor för produk-
tion av råpetroleum eller natur-
gas, jfr 11.20
� brunnsborrning, jfr 45.25
� schaktsänkning, jfr 45.25
� spårning av olje- och natur-
gasfält, utförande av geofysiska,
geologiska och seismiska un-
dersökningar, jfr 74.20

background image

10

SFS 2011:1031

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.2 Bygg-

och

anläggnings-
arbeten

45.21

Uppförande
av hus och
andra bygg-
nadsverk

Omfattar:
� byggande av alla slags bygg-
nader
� byggande av anläggningar
inom väg- och vattenbyggnad
o.d.:
� broar, inklusive sådana för
upphöjda vägar, viadukter, tunn-
lar och tunnelbanor
� rörledningar för fjärrtransport,
fjärrnät för el och telekommuni-
kation
� rörledningar i tätort, tätortsnät
för el och telekommunikation
samt därmed förknippade ar-
beten
� montering och uppförande på
plats av monteringsfärdiga bygg-
nader

Omfattar inte:
� tjänster i anslutning till råpe-
troleum- och naturgasutvinning,
jfr 11.20
� uppförande av kompletta mon-
teringsfärdiga byggnader av
egentillverkade delar av annat
material än betong, jfr huvud-
grupperna 20, 26 och 28
�

anläggning av stadion, sim-

bassänger, idrottshallar, tennis-
banor, golfbanor eller andra
idrottsanläggningar, exklusive
uppförande av byggnader, jfr
45.23
� bygginstallationer, jfr 45.3
� slutbehandling av byggnader,
jfr 45.4
� arkitektverksamhet och teknisk
konsultverksamhet, jfr 74.20
� projektledning för byggande,
jfr 74.20

background image

11

SFS 2011:1031

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.22

Takarbeten

Omfattar:
� byggande av tak
� taktäckning
� impregnering

45.23

Anläggning
av vägar,
flygfält och
idrottsan-
läggningar

Omfattar:
� anläggning av vägar, gator
samt andra kör- och gångvägar
� anläggning av järnvägar
� anläggning av start- och land-
ningsbanor på flygfält
� anläggning av stadion, sim-
bassänger, idrottshallar, tennis-
banor, golfbanor eller andra
idrottsanläggningar, exklusive
uppförande av byggnader
� målning av vägmarkeringar
och markeringar på parkerings-
platser
Omfattar inte:
� förberedande markarbeten, jfr
45.11

45.24

Vatten-
byggnad

Omfattar:
� anläggning av: vattenleder,
hamn- och flodarbeten, små-
båtshamnar (marinor), slussar
etc.
� dammar, diken o.d.
� muddring
� undervattensarbete

background image

12

SFS 2011:1031

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.25

Andra bygg-
och anlägg-
ningsarbeten

Omfattar:
� bygg- eller anläggningsverk-
samhet som är specialiserad
inom något för olika slags kon-
struktioner gemensamt område
och fordrar specialistkompetens
eller specialutrustning:
� grundläggning inklusive pål-
ning
� borrning och byggande av
brunnar, schaktsänkning
� uppförande av icke egentill-
verkade stålelement
� bockning av stål
� murning och stenläggning
� resning och nedmontering av
byggnadsställningar och arbets-
plattformar, inklusive uthyrning
av byggnadsställningar och
arbetsplattformar
� uppförande av skorstenar och
industriugnar
Omfattar inte:
� uthyrning av byggnadsställ-
ningar utan resning och ned-
montering, jfr 71.32

45.3

Bygginstal-
lationer

45.31

Elinstalla-
tioner

Omfattar:
� installation i byggnader och
andra anläggningar av: elkablar
och elarmatur, telekommunika-
tionssystem, elvärmesystem, an-
tenner, brandlarm, tjuvlarm, his-
sar och rulltrappor, åskledare etc.

45.32

Isolerings-
arbeten

Omfattar:
� installation i byggnader och
andra anläggningar av värme-,
ljud- eller vibrationsisolering
Omfattar inte:
� impregnering, jfr 45.22

background image

13

SFS 2011:1031

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.33

VVS-arbeten

Omfattar:
� installation i byggnader och
andra anläggningar av: vatten-
system samt sanitetsutrustning,
gasarmaturer, värme-, ventila-
tions-, kyl- och luftkonditione-
ringsutrustning inklusive led-
ningar, sprinklersystem
Omfattar inte:
� installation av elvärmesystem,
jfr 45.31

45.34

Andra bygg-
installationer

Omfattar:
� installation av belysnings- och
signalsystem till vägar, järn-
vägar, flygfält och hamnar
� installation i byggnader och
andra anläggningar av andra
armaturer och anordningar

45.4

Slutbehand-
ling av bygg-
nader

45.41

Puts-, fasad-
och stuckatur-
arbeten

Omfattar:
� anbringande på byggnader och
andra anläggningar av invändig
eller utvändig puts och stuck in-
klusive närstående basmaterial
för putsning

45.42

Byggnads-
snickeri-
arbeten

Omfattar:
�

installation av icke egentill-

verkade dörrar, fönster, dörr- och
fönsterkarmar, kök med fast in-
redning, trappor, butiksinred-
ning o.d., av trä eller andra mate-
rial
�

invändig slutbehandling så-

som arbete med tak, väggbe-
klädnader av trä och flyttbara
skiljeväggar
Omfattar inte:
� läggning av parkett och andra
golvbeläggningar av trä, jfr
45.43

background image

14

SFS 2011:1031

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.43

Golv- och
väggbelägg-
ningsarbeten

Omfattar:
� läggning, uppsättning eller
fastsättning i byggnader och
andra anläggningar av: vägg-
eller golvplattor av keramiskt
material, betong eller huggen
sten, parkett och andra golvbe-
läggningar av trä, mattor samt
golvbeläggningar av linoleum,
inklusive av gummi eller plast,
terrazzo-, marmor-, granit- eller
skiffergolv eller -väggar, tapeter

45.44

Måleri- och
glasmästeri-
arbeten

Omfattar:
� invändig och utvändig målning
av byggnader
� målning av anläggningar inom
väg- och vattenbyggnad o.d.
� installation av glas, speglar etc.
Omfattar inte:
� installation av fönster, jfr 45.42

45.45

Annan slut-
behandling av
byggnader

Omfattar:
� installation av privata sim-
bassänger
� rengöring med ånga, blästring
och liknande behandling av fasa-
der
� annan slutbehandling av bygg-
nader
Omfattar inte:
� invändig rengöring av bygg-
nader och andra konstruktioner,
jfr 74.70

45.5

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner med
förare

45.50

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner med
förare

Omfattar inte:
� uthyrning av bygg- och anlägg-
ningsmaskiner samt -utrustning
utan förare, jfr 71.32

background image

15

SFS 2011:1031

Bilaga 2

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori

Beskrivning

1

Underhålls- och reparationstjänster

2

Landtransport, med undantag av järnvägstransport som omfattas
av kategori 18, även säkerhets- och kurirtransporter, med un-
dantag av postbefordran

3

Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av post-
befordran

4

Postbefordran på land, med undantag av järnvägstransport som
omfattas av kategori 18, och i luften

5

Telekommunikationstjänster

6

Finansiella tjänster:
a) Försäkringstjänster
b) Bank- och investeringstjänster, med undantag av finansiella
tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller
överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument
samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser
förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, be-
fintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rät-
tigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som till-
handahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyres-
kontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas av detta direk-
tiv.

7

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

8

Forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av forsk-
nings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till för-
mån för den upphandlande enheten i dess egen verksamhet, un-
der förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upp-
handlande enheten

9

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

10

Marknads- och opinionsundersökningar

11

Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och
förlikningstjänster, och därmed sammanhängande tjänster

12

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tek-
niska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed
sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster,
teknisk provning och analys

background image

16

SFS 2011:1031

Kategori

Beskrivning

13

Reklamtjänster

14

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

15

Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

16

Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjäns-
ter

background image

17

SFS 2011:1031

Bilaga 3

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori

Beskrivning

17

Hotell- och restaurangtjänster

18

Järnvägstransport

19

Sjötransport

20

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

21

Juridiska tjänster

22

Rekrytering och urval av personal, med undantag av anställ-
ningskontrakt

23

Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säker-
hetstransporter

24

Undervisning och yrkesutbildning

25

Hälsovård och socialtjänster

26

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet, med
undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion
eller samproduktion av program som utförs av radio- och TV-
bolag samt kontrakt om sändningstider

27

�vriga tjänster

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.