Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2016:1147
Departement: Finansdepartementet OU
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:972
Länk: Länk till register

1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §

2 kap. Blandad upphandling
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §

3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §, 31 §, 32 §, 33 §, 34 §, 35 §, 36 §

4 kap. Allmänna bestämmelser 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §

5 kap. Tröskelvärde
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §

6 kap. Förfarandet vid upphandling
1 §, 2 §, 3 §, 4 §

7 kap. Tekniska krav och funktionskrav
1 §, 2 §, 3 §

8 kap. Annonsering av upphandling
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §

9 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
1 §, 2 §, 3 §, 4 §

10 kap. Kommunikation, information till leverantörer och  dokumentation
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §

11 kap. Uteslutning av leverantörer
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §

12 kap. Kvalificering
1 §, 2 §, 3 §, 4 §

13 kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av  koncessioner Utvärdering och tilldelning
1 §, 2 §, 3 §, 4 §

14 kap. Fullgörande av koncessioner
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §

15 kap. Upphandling av koncessioner under tröskelvärdet och  upphandling av koncessioner som avser tjänster enligt bilaga 
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 5 a §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §

17 kap. Upphandlingsskadeavgift
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §

18 kap. Tillsyn
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner

SFS nr:    

2016:1147
Departement/myndighet:    Finansdepartementet OU 
   Utfärdad:    2016-12-01 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2019:972
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner

Lagens innehåll

1 §   Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

1 kap. - Lagens innehåll, tillämpningsområde och  definitioner

2 kap. - Blandad upphandling

3 kap. - Undantag från lagens tillämpningsområde

4 kap. - Allmänna bestämmelser

5 kap. - Tröskelvärde 

6 kap. - Förfarandet vid upphandling 

7 kap. - Tekniska krav och funktionskrav

8 kap. - Annonsering av upphandling

9 kap. - Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

10 kap. - Kommunikation, information till leverantörer och  dokumentation

11 kap. - Uteslutning av leverantörer

12 kap. - Kvalificering

13 kap. - Utvärdering av anbud och tilldelning av  koncessioner

14 kap. - Fullgörande av koncessioner

15 kap. - Upphandling av koncessioner under tröskelvärdet och  upphandling av koncessioner som avser tjänster enligt bilaga 3

16 kap. - Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

17 kap. - Upphandlingsskadeavgift

18 kap. - Tillsyn 

Till lagen hör följande bilagor:

Bilaga 1 - Förteckning över byggentreprenadkontrakt 

Bilaga 2 - Förteckning över verksamheter som utövas av  upphandlande enheter 

Bilaga 3 - Förteckning över sociala tjänster och andra  särskilda tjänster

Upphandling av koncessioner

2 §   Denna lag gäller för upphandling av byggkoncessioner och  tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande  myndighet eller enhet (upphandling av koncessioner). Med  upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa  tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av en  koncession.

Andra lagar om upphandling

3 §   Bestämmelser om upphandling finns även i lagen  (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om  upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2011:1029)  om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Undantag från förvaltningslagen

3 a §   Om förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig i ett  ärende om upphandling, ska den upphandlande myndigheten eller  enheten inte tillämpa 10 och 25 §§ i den lagen.  Lag (2018:861).

Tröskelvärden

4 §   Om det beräknade värdet av en upphandling uppgår till  minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och den  inte avser en tjänstekoncession av sådant slag som anges i  bilaga 3, ska upphandlingen genomföras med tillämpning av  denna lag utom 15 kap. 

Om det beräknade värdet av en upphandling understiger  tröskelvärdet eller om den avser en tjänstekoncession av  sådant slag som anges i bilaga 3, ska den genomföras med  tillämpning av 15 kap.

Upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

5 §   Denna lag gäller för upphandling av koncessioner som  avser forsknings- och utvecklingstjänster och som omfattas av  CPV-koderna 73000000-2 till 73120000-9, 73300000-5,  73420000-2 eller 73430000-5, om
   1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande  myndigheten eller enheten i den egna verksamheten, och 
   2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den  upphandlande myndigheten eller enheten.

Var finns definitioner och förklaringar?

6 §   I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används  i lagen. 

Det finns definitioner och förklaringar också i andra  kapitel. Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp,  termer och uttryck finns i nedan angivna paragrafer:

Anknutet företag i 3 kap. 21 §

Blandade kontrakt i 2 kap. 1 § 

CPV-nomenklaturen i 4 kap. 9 §

Direktupphandling i 15 kap. 6 §

Intern upphandling i 3 kap. 13-18 §§

Leverantör av medietjänster i 3 kap. 28 §.

Definitioner

7 §   Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få  eller inbjudits att delta i ett förfarande för upphandling av  en koncession.

8 §   Med byggkoncession avses en koncession om byggentreprenad  genom vilken en upphandlande myndighet eller enhet anförtror  till koncessionshavaren
   1. utförande eller både projektering och utförande av arbete  som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,
   2. utförande eller både projektering och utförande av ett  byggnadsverk, eller
   3. realiseringen av ett byggnadsverk, enligt krav som ställs  upp av en upphandlande myndighet eller enhet som utövar ett  avgörande inflytande över typen av byggnadsverk eller över  projekteringen. 

9 §   Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg-  och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt fyller en  teknisk eller ekonomisk funktion.

10 §   Med direktiv 2014/23/EU avses Europaparlamentets och  rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om  tilldelning av koncessioner, i den ursprungliga lydelsen.

11 §   Med elektroniska medel avses elektronisk utrustning för  behandling och lagring av data som sänds, överförs eller tas  emot via kabel eller radiovågor eller på optisk eller annan  elektromagnetisk väg.

12 §   Med ensamrätt avses en rättighet som 
   1. beviljats enligt lag eller annan författning, 
   2. begränsar rätten att utöva en verksamhet till ett enda  företag, och 
   3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva  samma typ av verksamhet.

13 §   Med koncession avses ett skriftligt kontrakt med  ekonomiska villkor som ingås mellan en upphandlande myndighet  eller enhet och en koncessionshavare, där
   1. kontraktet utgör antingen en byggkoncession enligt 8 §  eller en tjänstekoncession enligt 19 §,
   2. ersättningen för arbetet eller tjänsten utgörs antingen av  enbart rätten att utnyttja föremålet för koncessionen eller  av dels en sådan rätt, dels betalning, och
   3. kontraktet innefattar att en sådan verksamhetsrisk som  avses i 22 § övertas av koncessionshavaren.

14 §   Med koncessionsdokument avses varje dokument som en  upphandlande myndighet eller enhet använder för att beskriva  eller fastställa innehållet i upphandlingen av  koncessionen.

15 §   Med koncessionshavare avses en leverantör  som har tilldelats en koncession.

16 §   Med leverantör avses den som på marknaden  tillhandahåller varor eller tjänster eller utför  byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

17 §   Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person  som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under  förutsättning att behovet inte är av industriell eller  kommersiell karaktär, och
   1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun,  en region eller en upphandlande myndighet,
   2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun,  en region eller en upphandlande myndighet, eller
   3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än  halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en  region eller en upphandlande myndighet. Lag (2019:972).

18 §   Med särskild rättighet avses en rättighet som
   1. beviljats enligt lag eller annan författning,
   2. begränsar rätten att utöva en verksamhet till två eller  flera företag, och 
   3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva  samma typ av verksamhet.

19 §   Med tjänstekoncession avses en koncession genom vilken  en upphandlande myndighet eller enhet anförtror till  koncessionshavaren tillhandahållandet och förvaltningen av  andra tjänster än de som avses i 8 §.

20 §   Med upphandlande enhet avses i denna lag en enhet som  bedriver någon av de verksamheter som anges i bilaga 2 och  tilldelar en koncession för bedrivande av sådan verksamhet och  som är
   1. en statlig eller kommunal myndighet, beslutande församling  i en kommun eller en region, ett offentligt styrt organ som  avses i 17 § eller en sammanslutning av en eller flera  myndigheter eller församlingar eller en sammanslutning av ett  eller flera offentligt styrda organ,
   2. ett företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett  bestämmande inflytande över på det sätt som anges i andra  stycket, eller
   3. en annan enhet än de som anges i 1 och 2, om den bedriver  sin verksamhet med stöd av en sådan ensamrätt enligt 12 §  eller en särskild rättighet enligt 18 § som beviljats för  bedrivande av någon av de verksamheter som anges i bilaga 2.

Ett bestämmande inflytande enligt första stycket 2 ska anses  finnas om en upphandlande myndighet, direkt eller indirekt,  innehar mer än hälften av andelarna i företaget eller  kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande  eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet  ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande  ledningsorgan.

En sådan enhet som anges i första stycket 3 utgör inte en  upphandlande enhet om den har beviljats särskilda rättigheter  eller ensamrätter genom ett förfarande som offentliggjorts på  lämpligt sätt och om beviljandet av dessa rättigheter har  grundats på objektiva kriterier. Lag (2019:972).

21 §   Med upphandlande myndighet avses en statlig eller  kommunal myndighet. 

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
   1. beslutande församling i en kommun eller en region,
   2. offentligt styrt organ som avses i 17 §, och 
   3. sammanslutning av 
      a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller  församlingar enligt 1, eller
      b) ett eller flera organ enligt 2.

En myndighet som bedriver någon av de verksamheter som anges i  bilaga 2 och tilldelar en koncession för bedrivande av sådan  verksamhet utgör dock inte en upphandlande myndighet enligt  denna lag. Lag (2019:972).

22 §   Med verksamhetsrisk avses efterfrågerisk eller  utbudsrisk eller båda. 

23 §   Med övertagande av verksamhetsrisk avses att en  koncessionshavare genom koncessionen, vid normala  verksamhetsförhållanden,
   1. inte är garanterad att kompenseras för de investeringar  som görs och de kostnader som uppstår vid utnyttjandet av det  byggnadsverk eller tillhandahållandet av de tjänster som är  föremål för koncessionen, och
   2. utsätts för en verklig exponering för förändringar på  marknaden på så sätt att eventuella uppskattade förluster för  koncessionshavaren inte är endast nominella eller  försumbara.


2 kap. Blandad upphandling

Blandade kontrakt

1 §   Med ett blandat kontrakt avses
   1. ett kontrakt som avser både byggkoncessioner och  tjänstekoncessioner, eller
   2. ett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i  denna lag, dels annan upphandling.

Kontrakt enligt första stycket 1 regleras i 2 §. Kontrakt  enligt första stycket 2 regleras i 3-12 §§.

Blandade kontrakt som avser flera typer av koncessioner  enligt denna lag

2 §   Om ett blandat kontrakt avser både byggkoncessioner och  tjänstekoncessioner, ska upphandlingen genomföras i enlighet  med bestämmelserna för den koncession som är huvudföremålet  för kontraktet.

För koncessioner som består av både sådana tjänster som anges  i bilaga 3 och andra tjänster, ska huvudföremålet bestämmas  utifrån det högsta av de uppskattade värdena för  tjänsterna.
Blandade kontrakt, inom en och samma verksamhet,  som regleras i såväl denna lag som av andra bestämmelser

Delbara och odelbara blandade kontrakt

3 §   Ett delbart blandat kontrakt inom en och samma verksamhet  är ett kontrakt där det ingår delar som kan särskiljas  objektivt. Sådana kontrakt behandlas i 4-11 §§. 

Ett odelbart blandat kontrakt inom en och samma verksamhet är  ett kontrakt där det ingår delar som inte kan särskiljas  objektivt. Sådana kontrakt behandlas i 12 §.

Tilldelning av delbara blandade kontrakt 

4 §   Om ett delbart blandat kontrakt avser både upphandling  som regleras i denna lag och upphandling som inte regleras i  denna lag, får den upphandlande myndigheten eller enheten  tilldela separata kontrakt för de olika delarna. Myndigheten  eller enheten får också tilldela ett enda kontrakt.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som separata  kontrakt

5 §   Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar  ett delbart blandat kontrakt som separata kontrakt, ska de  bestämmelser som gäller för varje separat kontrakt tillämpas  för det kontraktet.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda  kontrakt

6 §   Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar  ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt, ska denna  lag tillämpas på kontraktet, om inte något annat följer av  7-11 §§.

7 §   Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart  blandat kontrakt som ett enda kontrakt och kontraktet avser  dels upphandling som regleras i denna lag, dels upphandling  som regleras i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,  ska kontraktet tilldelas med tillämpning av
   1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i lagen  om offentlig upphandling, om värdet av den del av kontraktet  som regleras i den lagen beräknas uppgå till minst det  tröskelvärde som ska tillämpas enligt den lagen, eller
   2. bestämmelserna i 19 kap. lagen om offentlig upphandling,  om värdet av den del av kontraktet som regleras i den lagen  beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas enligt  den lagen och värdet av den upphandling som regleras i denna  lag beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas  enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §.

8 §   Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat  kontrakt som ett enda kontrakt och det avser dels upphandling  enligt denna lag, dels upphandling som regleras i lagen  (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, ska  kontraktet tilldelas med tillämpning av
   1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i lagen  om upphandling inom försörjningssektorerna, om värdet av den  del av kontraktet som regleras i den lagen beräknas uppgå  till minst det tröskelvärde som ska tillämpas enligt den  lagen, eller
   2. bestämmelserna i 19 kap. lagen om upphandling inom  försörjningssektorerna, om värdet av den upphandling som  regleras i den lagen beräknas understiga det tröskelvärde som  gäller enligt den lagen och värdet av den upphandling som  regleras i denna lag beräknas understiga det tröskelvärde som  ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §. Lag (2017:349).

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda  kontrakt när det ingår försvars- eller säkerhetsaspekter

9 §   Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar  ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt får  kontraktet tilldelas utan tillämpning av denna lag om  kontraktet till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om  Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta  gäller även om kontraktet också avser upphandling som  regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och  säkerhetsområdet.

10 §   Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar  ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt och det  till en del avser upphandling som regleras i lagen  (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,  får myndigheten eller enheten välja att tilldela kontraktet  med tillämpning av bestämmelserna i antingen lagen om  upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna  lag. 

11 §   Bestämmelserna i 9 och 10 §§ gäller endast om beslutet  att tilldela ett enda kontrakt fattas på objektiva grunder  och inte i syfte att undvika att bestämmelserna om  upphandling över tröskelvärdena i antingen denna lag eller  lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och  säkerhetsområdet blir tillämpliga.

Tilldelning av odelbara blandade kontrakt

12 §   Vid tilldelning av ett odelbart blandat kontrakt ska de  bestämmelser som gäller för kontraktets huvudföremål  tillämpas.

Om ett sådant kontrakt avser både tjänstekoncession enligt  denna lag och varor, ska huvudföremålet bestämmas utifrån det  högsta av de uppskattade värdena för tjänsterna respektive  varorna.

Om ett sådant kontrakt till en del omfattas av artikel 346 i  EUF-fördraget, får den upphandlande myndigheten eller enheten  tilldela kontraktet utan tillämpning av denna lag. Om  kontraktet i stället till en del avser upphandling som  regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och  säkerhetsområdet, får myndigheten eller enheten tilldela det  med tillämpning av bestämmelserna i antingen lagen om  upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna  lag.

Upphandling som rör såväl verksamhet som anges i bilaga 2 som  annan verksamhet

13 §   Om ett kontrakt rör såväl verksamhet som anges i bilaga  2 som annan verksamhet, får den upphandlande enheten i  enlighet med bestämmelserna i 14-20 §§ välja att tilldela  separata kontrakt för varje verksamhet eller tilldela ett  enda kontrakt.

14 §   Den upphandlande enheten får inte tilldela separata  kontrakt för varje verksamhet eller tilldela ett enda  kontrakt i syfte att undvika att bestämmelserna om  upphandling över tröskelvärdena i antingen denna lag, lagen  (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om  upphandling inom försörjningssektorerna eller lagen  (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet  blir tillämpliga. 

Tilldelning av separata kontrakt för olika verksamheter

15 §   Om den upphandlande enheten tilldelar separata kontrakt,  ska för varje kontrakt tillämpas de bestämmelser som gäller  för det kontraktet.

Tilldelning av ett enda kontrakt som rör flera verksamheter

16 §   Om ett kontrakt rör mer än en verksamhet och den  upphandlande enheten tilldelar kontraktet som ett enda, ska  för kontraktet tillämpas de bestämmelser som gäller för den  verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör.

Om kontraktet till någon del rör verksamhet som omfattas av  artikel 346 i EUF-fördraget eller till någon del regleras i  lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och  säkerhetsområdet, ska dock 18-20 §§ tillämpas.

17 §   Om det inte är objektivt möjligt att avgöra vilken  verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör ska följande  gälla:
   1. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras  av de bestämmelser i denna lag som gäller för en upphandlande  myndighet och övriga delar avser verksamhet som regleras av  de bestämmelser i denna lag som gäller för en upphandlande  enhet, ska kontraktet tilldelas i enlighet med de  bestämmelser i lagen som gäller för upphandling av  upphandlande myndigheter.
   2. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i  lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, ska kontraktet  tilldelas i enlighet med bestämmelserna i den lagen.
   3. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i  denna lag och den eller de andra verksamheterna inte regleras  i denna lag, lagen om offentlig upphandling eller lagen  (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, ska  kontraktet tilldelas i enlighet med bestämmelserna i denna  lag. Lag (2017:349).

Tilldelning av ett enda kontrakt när det ingår försvars-  eller säkerhetsaspekter

18 §   Om ett kontrakt rör flera verksamheter och tilldelas som  ett enda kontrakt, får den upphandlande enheten tilldela  kontraktet utan tillämpning av denna lag om en av  verksamheterna omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget. Detta  gäller även om kontraktet också innehåller delar som regleras  i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och  säkerhetsområdet.

19 §   Om ett kontrakt rör flera verksamheter och tilldelas som  ett enda kontrakt, får den upphandlande enheten, om  kontraktet till en del avser verksamhet som regleras i lagen  (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,  välja att tilldela kontraktet med tillämpning av  bestämmelserna i antingen lagen om upphandling på försvars-  och säkerhetsområdet eller denna lag.

Första stycket påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna  om tröskelvärden och undantag i lagen om upphandling på  försvars- och säkerhetsområdet.

20 §   Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller endast om beslutet  att tilldela ett enda kontrakt fattas på objektiva grunder.


3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde

Upphandling som rör försvar eller säkerhet

1 §   Denna lag gäller inte för upphandling av sådana  koncessioner på försvars- och säkerhetsområdet
   1. för vilka tillämpningen av denna lag skulle kräva att en  upphandlande myndighet eller enhet tillhandahåller  information vars avslöjande strider mot Sveriges väsentliga  säkerhetsintressen, 
   2. som tilldelas inom ramen för ett samarbetsprogram som  avses i 1 kap. 10 § 3 lagen (2011:1029) om upphandling på  försvars- och säkerhetsområdet,
   3. som en regering tilldelas av en annan regering och som  avser
      a) tillhandahållande av militär utrustning eller utrustning  av känslig karaktär, 
      b) byggentreprenader och tjänster med direkt anknytning till  sådan utrustning som avses i a, 
      c) byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för  militära syften eller av känslig karaktär, 
   4. som, av operativa skäl, måste tilldelas och utföras av en  leverantör i ett område utanför Europeiska ekonomiska  samarbetsområdet (EES) territorium där operationen genomförs,  eller
   5. som på annat sätt omfattas av ett undantag i denna lag.

Uttrycket försvars- och säkerhetsområdet har samma betydelse  som i lagen om upphandling på försvars- och  säkerhetsområdet.

2 §   Denna lag gäller inte när upphandlingen och fullgörandet  av koncessionen omfattas av sekretess eller rör Sveriges  väsentliga intressen, om det skydd som behövs inte kan  säkerställas vid en upphandling enligt denna lag.

3 §   Denna lag gäller inte för andra koncessioner än sådana  som avses i 1 eller 2 §, om skyddet av Sveriges väsentliga  säkerhetsintressen inte kan säkerställas om upphandlingen  genomförs enligt denna lag.

Elektronisk kommunikationstjänst

4 §   Denna lag gäller inte för koncessioner som huvudsakligen  syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att 
   1. tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät,  eller
   2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk  kommunikationstjänst.

Allmänt kommunikationsnät och elektronisk  kommunikationstjänst har samma betydelse som i lagen  (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Verksamhet i en stat utanför EES

5 §   Denna lag gäller inte för koncessioner som avser utövande  av verksamhet i en stat som inte ingår i Europeiska  ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan fysisk användning av  något nät eller geografiskt område i en eller flera  EES-stater.

Upphandling enligt vissa internationella regler

6 §   Denna lag gäller inte för koncessioner som en  upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att genomföra  enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaranden, om  bestämmelserna har fastställts
   1. genom ett rättsligt instrument som medför internationella  skyldigheter och som har ingåtts mellan någon av staterna  inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och någon  annan stat, eller del av sådan, för ett projekt som är  gemensamt för de avtalsslutande parterna, eller
   2. av en internationell organisation.

7 §   Denna lag gäller inte koncessioner som berör försvars-  och säkerhetsintressen och som regleras av särskilda  förfaranderegler
   1. i enlighet med ett internationellt avtal eller en  överenskommelse mellan en eller flera av staterna inom  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och någon eller  några andra stater,
   2. i enlighet med ett internationellt avtal eller en  överenskommelse om stationering av militär personal och som  rör en stats åtaganden, eller 
   3. som tillämpas av en internationell organisation när den  gör inköp för sitt eget bruk och inte heller koncessioner som  ska tilldelas av en stat inom EES i enlighet med sådana  särskilda förfaranderegler.

Upphandling som helt eller delvis finansieras av en  internationell organisation eller ett internationellt  finansinstitut

8 §   Denna lag gäller inte för en koncession som en  upphandlande myndighet eller enhet genomför enligt  upphandlingsregler som har fastställts av en internationell  organisation eller ett internationellt finansinstitut när  koncessionen helt finansieras av den organisationen eller det  institutet.

Om koncessionen till största delen finansieras av en  internationell organisation eller ett internationellt  finansinstitut, ska parterna komma överens om vilka regler  som ska tillämpas för förfarandet.

Denna bestämmelse ska inte tillämpas på koncessioner på  försvars- och säkerhetsområdet.

Tjänstekoncessioner som tilldelas på grund av ensamrätt

9 §   Denna lag gäller inte för en tjänstekoncession när en  upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet som  avses i 1 kap. 20 § första stycket 1 tilldelar en annan  upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet som  på grund av lag eller annan författning har ensamrätt att  utföra tjänsten.

Denna lag gäller inte heller för en tjänstekoncession som  tilldelas en leverantör på grund av att leverantören har  ensamrätt att utföra tjänsten, om ensamrätten har beviljats i  enlighet med unionsrättsakter om gemensamma regler om  marknadstillträde som är tillämpliga på verksamheter som  anges i bilaga 2. Bestämmelserna om efterannons om resultatet  av en upphandling i 8 kap. 6 § ska dock tillämpas om det inte  i berörd lagstiftning finns särskild reglering om öppenhet  och insyn. 

När en leverantör beviljas ensamrätt att bedriva någon av de  verksamheter som anges i bilaga 2 ska Europeiska kommissionen  underrättas om detta inom en månad.

Lufttransport 

10 §   Denna lag gäller inte för en tjänstekoncession för  lufttransporttjänster som grundas på beviljande av sådan  operativ licens som avses i Europaparlamentets och rådets  förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om  gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i  gemenskapen, i den ursprungliga lydelsen.

Vattenområdet

11 §   Denna lag gäller inte för koncessioner som avser
   1. tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att  tillhandahålla tjänster för allmänheten i samband med  produktion, transport eller distribution av dricksvatten,  eller
   2. leverans av dricksvatten till sådana nät.

12 §   Denna lag gäller inte för koncessioner som har  anknytning till sådan verksamhet som avses i 11 § och som  avser 
   1. vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning och dränering,  förutsatt att den volym vatten som avses för  dricksvattenförsörjningen utgör mer än 20 procent av den  totala volym vatten som tillhandahålls genom dessa projekt  eller konstbevattnings- och dräneringsanläggningar, eller
   2. bortskaffande eller rening av avloppsvatten.

Intern upphandling

13 §   Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens  motpart eller motparten till en sådan upphandlande enhet som  avses i 1 kap. 20 § första stycket 1 är en juridisk person  eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725), om  koncessionen är att anse som en intern upphandling enligt  14-18 §§.

Med upphandlande enhet avses i 14-18 §§ endast sådan  upphandlande enhet som avses i 1 kap. 20 § första stycket 1.  Lag (2017:772).

14 §   En koncession ska anses vara en intern upphandling,  om
   1. den upphandlande myndigheten eller enheten utövar kontroll  över motparten motsvarande den som myndigheten eller enheten  utövar över sin egen förvaltning, 
   2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet,  bestämt enligt 18 §, för myndighetens eller enhetens räkning  eller för andra sådana juridiska personer eller organ som  avses i 13 § och som myndigheten eller enheten utövar  kontroll över, och
   3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i  motparten.

En upphandlande myndighet eller enhet ska anses utöva sådan  kontroll enligt första stycket 1, om den har ett avgörande  inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga  beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk  person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725)  som själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten eller  enheten. Lag (2017:772).

15 §   En koncession ska anses vara en intern upphandling, om 
   1. den upphandlande myndigheten eller enheten gemensamt med  andra upphandlande myndigheter eller enheter utövar kontroll  över motparten motsvarande den som myndigheterna eller  enheterna utövar över sina egna förvaltningar,
   2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet,  bestämt enligt 18 §, för myndigheternas eller enheternas  räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ  som avses i 13 § och som myndigheterna eller enheterna utövar  kontroll över, och
   3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i  motparten.

Upphandlande myndigheter och enheter ska anses utöva sådan  gemensam kontroll som avses i första stycket 1, om 
   1. motpartens beslutsorgan består av representanter från  samtliga myndigheter eller enheter,
   2. myndigheterna eller enheterna tillsammans har ett  avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och  viktiga beslut, och
   3. motparten inte har något eget intresse som strider mot  myndigheternas eller enheternas intressen.

16 §   En koncession ska anses vara en intern upphandling, om
   1. den upphandlande myndigheten eller enheten står under en  kontroll av motparten som motsvarar den som motparten utövar  över sin egen förvaltning,
   2. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin  verksamhet, bestämt enligt 18 §, för den kontrollerande  motpartens räkning eller för andra sådana juridiska personer  eller organ som avses i 13 § och som den kontrollerande  motparten utövar kontroll över, och
   3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i  motparten.

En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första  stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den  upphandlande myndighetens eller enhetens strategiska mål och  viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan  juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen  (2017:725) som själv kontrolleras på samma sätt av  motparten. Lag (2017:772).

17 §   En koncession ska anses vara en intern upphandling, om
   1. den upphandlande myndigheten eller enheten står under en  kontroll som motsvarar den som den kontrollerande personen  utövar över sin egen förvaltning och den kontrollerande  personen dessutom utövar sådan kontroll över motparten,
   2. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin  verksamhet, bestämt enligt 18 §, för den kontrollerande  personens räkning eller för andra sådana juridiska personer  eller organ som avses i 13 § och som den kontrollerande  personen utövar kontroll över, och
   3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i  motparten.

Den kontrollerande personen ska anses utöva sådan kontroll  som avses i första stycket 1, om den har ett avgörande  inflytande över den upphandlande myndighetens eller enhetens  och motpartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen  kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam  nämnd enligt kommunallagen (2017:725) som själv kontrolleras  på samma sätt av den kontrollerande personen. Lag (2017:772).

18 §   Verksamhetsandelen enligt 14 § första stycket 2, 15 §  första stycket 2, 16 § första stycket 2 och 17 § första  stycket 2 ska bestämmas på grundval av den genomsnittliga  totala omsättningen i fråga om varor, tjänster och  byggentreprenader under de tre år som föregår tilldelningen  eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat  mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är  tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av  något annat lämpligt kvantitativt eller kvalitativt  verksamhetsmått.

Upphandling mellan upphandlande myndigheter och enheter

19 §   Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller  flera upphandlande myndigheter eller enheter, om
   1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera  formerna för ett samarbete mellan myndigheterna eller  enheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster som  myndigheterna eller enheterna ska utföra tillhandahålls för  att uppnå myndigheternas eller enheternas gemensamma mål,
   2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman  med allmänintresset, och
   3. myndigheterna eller enheterna på den öppna marknaden  utövar mindre än 20 procent av den verksamhet som berörs av  samarbetet.

Med upphandlande enhet avses i denna paragraf och 20 § endast  sådan upphandlande enhet som avses i 1 kap. 20 § första  stycket 1.

20 §   Verksamhetsandelen enligt 19 § första stycket 3 ska  bestämmas på grundval av den upphandlande myndighetens eller  enhetens sammanlagda genomsnittliga omsättning i fråga om  varor, tjänster och byggentreprenader avseende de  verksamheter som har omfattats av samarbetet under de tre  åren som föregår tilldelningen eller på grundval av ett annat  lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under  samma tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är  tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av  något annat lämpligt kvantitativt eller kvalitativt  verksamhetsmått.

Anknutna företag och samriskföretag 

21 §   Med anknutet företag avses
   1. ett företag över vilket en upphandlande enhet har ett  bestämmande inflytande,
   2. ett företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över  en upphandlande enhet, och
   3. ett företag som tillsammans med en upphandlande enhet står  under bestämmande inflytande av ett annat företag på grund av  ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av de  regler företaget lyder under.

Med anknutet företag avses även alla företag vars  årsräkenskaper konsolideras med den upphandlande enhetens  enligt kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv  2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut,  koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om  ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG  och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och  83/349/EEG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2014/102/EU.

Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en  upphandlande enhet direkt eller indirekt, i förhållande till  ett företag, innehar mer än hälften av andelarna i företaget  eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av  aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva  antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande  ledningsorgan.

22 §   Under de förutsättningar som anges i 23 § gäller inte  denna lag för koncessioner som
   1. en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet företag,  eller
   2. ett samriskföretag, bildat uteslutande av flera  upphandlande enheter för att bedriva verksamhet som anges i  bilaga 2, tilldelar ett företag som är anknutet till någon av  dessa enheter.

23 §   Bestämmelserna i 22 § gäller under förutsättning att  företagets tillhandahållande med anledning av tilldelningen  av tjänste- eller byggkoncessioner motsvarar minst 80 procent  av det anknutna företagets genomsnittliga omsättning av  tjänster respektive byggentreprenader under de föregående tre  åren. 

Om ett anknutet företag inte kan visa sin omsättning för de  föregående tre åren på grund av tidpunkten för företagets  etablering eller verksamhetens påbörjande, får företaget  genom prognoser för verksamheten eller på något annat sätt  göra sannolikt att den andel av omsättningen som avses i  första stycket kommer att uppnås. 

Om mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande  enheten tillhandahåller samma eller liknande tjänster eller  byggentreprenader ska andelen beräknas med hänsyn till den  totala omsättning som härrör från tjänster respektive  byggentreprenader från dessa anknutna företag.

24 §   Denna lag gäller inte för en koncession som
   1. ett samriskföretag, bildat uteslutande av upphandlande  enheter för att bedriva verksamhet som omfattas av bilaga 2,  tilldelar en av dessa upphandlande enheter, eller
   2. en upphandlande enhet tilldelar ett sådant samriskföretag  som enheten ingår i.

Undantagen gäller om samriskföretaget har bildats för att  utföra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år  och om det i den handling som upprättats för bildandet av  företaget anges att de upphandlande enheter som det består av  kommer att ingå i det under minst samma tid.

25 §   På begäran av Europeiska kommissionen ska en  upphandlande enhet som tilldelat en koncession med  tillämpning av något av undantagen i 22 eller 24 § lämna  uppgifter till kommissionen om 
   1. namnen på de berörda företagen eller samriskföretagen och 
   2. de berörda koncessionernas art och värde.

Den upphandlande enheten ska också tillhandahålla det  underlag som kommissionen anser vara nödvändigt för att visa  att relationerna mellan företaget eller samriskföretaget och  den upphandlande enheten motsvarar kraven i 22-24 §§.

Direkt konkurrensutsatt verksamhet

26 §   Denna lag gäller inte om verksamheten är direkt  konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde och detta  har fastställts enligt det särskilda förfarande som anges i  artikel 35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter  som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och  posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i den  ursprungliga lydelsen.

Särskilda undantag från tillämpningsområdet

Förvärv av fastighet m.m.

27 §   Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser  förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt,  tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rätt till  fastighet.

Med fastighet avses här det som enligt jordabalken utgör  eller tillhör en fastighet. Det som gäller för fastighet  gäller också för befintlig byggnad som tillhör någon annan än  ägaren till jorden liksom sådana tillbehör till byggnaden som  avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de tillhör  byggnadens ägare.

Radio- och tv-området

28 §   Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner
   1. som ska genomföras av en leverantör av medietjänster och  som avser anskaffning, utveckling, produktion eller  samproduktion av programmaterial avsett för medietjänster,  eller
   2. som avser sändningstid eller program inom radio- och  tv-området som ska tillhandahållas av en leverantör av  medietjänster.

Leverantör av medietjänster har samma betydelse som i radio-  och tv-lagen (2010:696).

Skiljemanna- och förlikningsuppdrag

29 §   Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser  skiljemanna- eller förlikningsuppdrag.

Vissa juridiska tjänster

30 §   Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser  biträde till en klient av en advokat 
   1. i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande, 
   2. vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller  hos en svensk myndighet, eller
   3. vid ett nationellt eller internationellt rättsligt  förfarande inför en domstol, tribunal eller vid myndighet  eller institution.

Undantagen gäller även för juridisk rådgivning som ges av en  advokat inför ett sådant förfarande, eller när det finns en  påtaglig indikation för och är mycket sannolikt att den sak  som rådgivningen gäller kommer att bli föremål för ett sådant  förfarande.

31 §   Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser 
   1. certifiering och autentisering av dokument och som måste  tillhandahållas av notarius publicus,
   2. juridiska tjänster som tillhandahålls av förmyndare,  förvaltare eller god man, 
   3. juridiska tjänster som tillhandahålls av någon som är  utsedd av domstol eller som enligt lag har till uppgift att  utföra särskilda uppdrag under överinseende av domstol, eller 
   4. juridiska tjänster som är förenade med offentlig  maktutövning.

Vissa finansiella tjänster

32 §   Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser 
   1. finansiella tjänster i samband med utfärdande,  försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller  andra finansiella instrument,
   2. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som  avser tjänster som utförs av en centralbank, 
   3. insatser som genomförs tillsammans med Europeiska  finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska  stabilitetsmekanismen, eller
   4. lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv  eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella  instrument.

Finansiella instrument har samma betydelse som i lagen  (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst  och förebyggande av fara

33 §   Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser  civilt försvar, räddningstjänst eller förebyggande av fara,  om tjänsterna
   1. tillhandahålls av icke vinstdrivande organisationer eller  sammanslutningar, och 
   2. omfattas av CPV-koderna 75250000-3, 75251000-0,  75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8,  98113100-9 eller 85143000-3, utom ambulanstjänster för  transport av patienter.

Politiska kampanjer

34 §   Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser  politiska kampanjer och som omfattas av CPV-koderna  79341400-0, 92111230-3 eller 92111240-6, om de tilldelas av  ett politiskt parti i samband med en valkampanj.

Lotteritjänster

35 §   Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser  lotteritjänster som omfattas av CPV-koden 92351100-7 och som  staten tilldelar en leverantör på grund av en ensamrätt. En  sådan ensamrätt ska offentliggöras i Europeiska unionens  officiella tidning.

Med ensamrätt avses i denna paragraf inte sådana ensamrätter  som anges i 1 kap. 20 § tredje stycket.

Upphandling av kollektivtrafik enligt EU:s  kollektivtrafikförordning

36 §   I lagen (2010:1065) om kollektivtrafik anges vilka  bestämmelser i denna lag som ska tillämpas när  kollektivtrafik ska upphandlas enligt Europaparlamentets och  rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om  kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av  rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
Lag (2016:1211).


4 kap. Allmänna bestämmelser 

Principer för upphandling av koncessioner

1 §   Upphandlande myndigheter och enheter ska behandla  leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt  samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar  ska vidare genomföras i enlighet med principerna om  ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

2 §   En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den  från lagens tillämpningsområde och får inte heller utformas i  syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer  gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

3 §   En upphandlande myndighet eller enhet bör beakta  miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid  upphandling av koncessioner om upphandlingens art motiverar  detta.

Rätten att få delta i en upphandling

4 §   En leverantör, som enligt bestämmelser i den stat i  vilken leverantörens verksamhet är etablerad har rätt att  leverera den tjänst som upphandlingen avser, får inte  uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av  krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk  person. 

Juridiska personer får åläggas att i anbudet eller  anbudsansökan uppge namn på de personer som ska utföra  tjänsterna och deras yrkeskvalifikationer.

5 §   En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En  upphandlande myndighet eller enhet får inte ställa upp  villkor om att en sådan grupp ska ha en viss juridisk form  för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud.  Myndigheten eller enheten får dock begära att en sådan grupp  ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad  koncessionen, om det krävs för att koncessionen ska kunna  fullgöras på ett godtagbart sätt.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får ange i något  av koncessionsdokumenten hur en grupp av leverantörer ska  uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning eller  teknisk kunskap och yrkeskunskap enligt 12 kap. 2 § om det är  berättigat av objektiva skäl.

Myndigheten eller enheten får ställa upp särskilda villkor om  hur en grupp av leverantörer ska fullgöra koncessionen om det  är berättigat av objektiva skäl.

Begränsning av antalet anbudssökande eller anbud

6 §   Den upphandlande myndigheten eller enheten får med  användning av objektiva kriterier begränsa antalet  anbudssökande som får lämna anbud eller antalet anbud.  Antalet ska vara så stort att effektiv konkurrens kan uppnås. 

Val av anbud

7 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska innan den  tilldelar en koncession enligt 13 kap. kontrollera
   1. att anbudet, i tillämpliga fall, uppfyller de minimikrav  som den upphandlande myndigheten eller enheten har  fastställt,
   2. att anbudet uppfyller de villkor för deltagande som  myndigheten eller enheten har fastställt, och
   3. om anbudsgivaren ska uteslutas med stöd av 11 kap. 

Reserverad upphandling

8 §   En upphandlande myndighet eller enhet får för en  upphandling
   1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för  leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig  integration av personer med funktionsnedsättning eller av  personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden,  eller
   2. föreskriva att en koncession ska fullgöras inom ramen för  ett program för skyddad anställning.

En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en  upphandling enligt första stycket är att minst 30 procent av  dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos  leverantören eller i programmet för skyddad anställning är  personer med funktionsnedsättning eller personer som har  svårt att komma in på arbetsmarknaden.

CPV-nomenklaturen

9 §   Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för  upphandling enligt denna lag ska göras genom användning av  den terminologi som fastställs i Europaparlamentets och  rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om  en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), i  lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG)

nr 213/2008.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling  CPV-koder för sådana byggentreprenadkontrakt som anges i  bilaga 1.

Koncessioners löptid

10 §   Koncessioner ska vara tidsbegränsade. Den upphandlande  myndigheten eller enheten ska bestämma löptiden på grundval  av de byggentreprenader eller tjänster som efterfrågas.

11 §   Koncessioner med längre löptid än fem år får inte ha en  längre maximal löptid än vad som kan förväntas rimligen gå åt  för att koncessionshavaren ska kunna kompenseras för gjorda  investeringar för utnyttjandet av byggnadsverken eller  tillhandahållandet av tjänsterna tillsammans med en  avkastning på det investerade kapitalet.

Vid beräkningen ska hänsyn tas till de investeringar som  krävs för att uppnå särskilda mål enligt kontrakten. Både  inledande investeringar och investeringar under koncessionens  löptid ska beaktas vid beräkningen.


5 kap. Tröskelvärde

Tillämpligt tröskelvärde

1 §   Det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 §  anges i artikel 8 i direktiv 2014/23/EU eller i beslut eller  meddelanden av Europeiska kommissionen enligt artikel 9 i  direktivet.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling  tröskelvärdena i euro och svenska kronor.

Värdet av en koncession

2 §   Värdet av en koncession ska uppskattas till  koncessionshavarens sammanlagda omsättning till följd av  koncessionen under dess löptid, inbegripet varor som följer  med sådana byggentreprenader och tjänster.

Värdet ska bestämmas exklusive mervärdesskatt.

Värdetidpunkten

3 §   Uppskattningen av en koncessions värde ska avse värdet  vid den tidpunkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en  sådan inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande  myndigheten eller enheten påbörjar upphandlingsförfarandet.

4 §   Om värdet av koncessionen vid tidpunkten för  tilldelningen är mer än 20 procent högre än det uppskattade  värdet enligt 2 §, ska värdet vid tilldelningen användas.

Metod för uppskattning av värdet av en koncession

5 §   Värdet av en koncession ska uppskattas med hjälp av en  objektiv metod. Metoden ska anges i något av  koncessionsdokumenten. Vid uppskattningen ska, i tillämpliga  fall, hänsyn tas till
   1. värdet av varje form av options- och förlängningsklausul i  fråga om koncessionens varaktighet,
   2. intäkter från betalning av avgifter och straffavgifter som  tas ut från användarna av byggnadsverken eller tjänsterna,  utom sådana som tagits ut på den upphandlande myndighetens  eller enhetens vägnar,
   3. ersättningar eller andra ekonomiska fördelar oavsett form  som koncessionshavaren får av den upphandlande myndigheten  eller enheten eller någon annan myndighet, inbegripet  ersättning för fullgörandet av en skyldighet att  tillhandahålla ett offentligt uppdrag och offentligt  investeringsstöd,
   4. värdet av bidrag eller andra ekonomiska fördelar oavsett  form som koncessionshavaren får från tredje part för  utförandet av koncessionen,
   5. intäkter från försäljning av eventuella tillgångar som är  en del av koncessionen,
   6. värdet av alla varor och tjänster som görs tillgängliga  för koncessionshavaren av de upphandlande myndigheterna eller  enheterna förutsatt att de är nödvändiga för att utföra  byggentreprenaderna eller tjänsterna, och
   7. premier eller ersättningar till anbudssökande eller  anbudsgivare.

Förbud mot kringgående

6 §   Metoden för att uppskatta en koncessions värde får inte  väljas i avsikt att undvika att bestämmelserna om upphandling  över tröskelvärdet blir tillämpliga.

7 §   En upphandling av en koncession får delas upp så att  bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet inte blir  tillämpliga endast om en sådan uppdelning är berättigad av  objektiva skäl. 

Upphandling av delkontrakt

8 §   Om en planerad byggentreprenad eller ett planerat  tillhandahållande av tjänster kan innebära att flera  koncessioner upphandlas i form av delkontrakt, ska det  sammanlagda värdet av koncessionerna beaktas vid  tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då överskrids, ska  varje koncession upphandlas enligt bestämmelserna i denna lag  om upphandling över tröskelvärdet.


6 kap. Förfarandet vid upphandling

1 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska vara fri att  organisera förfarandet vid upphandling av koncessioner under  förutsättning att principerna i 4 kap. 1 § och bestämmelserna  i övrigt i denna lag följs. 

Koncessionsdokumenten

2 §   Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen  enligt 8 kap. 1 § beskriva koncessionen och villkoren för  deltagande. Tilldelningskriterierna enligt 13 kap. 1 § ska  anges i något av koncessionsdokumenten. Detsamma gäller  minimikrav i form av uppställda villkor eller krav på  tekniska, fysiska, funktionella eller rättsliga egenskaper  som alla anbud ska uppfylla. 

Tidsplan

3 §   Den upphandlande myndigheten eller enheten ska upprätta  en tidsplan för förfarandet med en preliminär tid för  slutförandet. Samtliga deltagare ska få del av planen. 

Om ändringar görs i planen, ska samtliga deltagare  underrättas om ändringen. Om en ändring avser sådant som  angetts i annonsen, ska detta offentliggöras.

Förhandlingar

4 §   Den upphandlande myndigheten eller enheten får förhandla  med anbudssökande och anbudsgivare.

Det som anskaffas genom koncessionen, tilldelningskriterierna  och uppställda minimikrav får inte ändras under  förhandlingarna.


7 kap. Tekniska krav och funktionskrav

1 §   Tekniska krav och funktionskrav ska redovisas i något av  koncessionsdokumenten. De ska ange de egenskaper som  byggentreprenaden eller tjänsten ska ha. Egenskaperna får  också avse processen eller metoden för att producera eller  tillhandahålla byggentreprenaden eller tjänsten under  förutsättning att de avser det som ska anskaffas och står i  proportion till värdet av anskaffningen och syftet med den. 

2 §   Om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller  missgynnas, får de tekniska kraven och funktionskraven inte  innehålla hänvisningar till 
   1. ett fabrikat, ett ursprung eller ett framställningssätt  som karakteriserar varor eller tjänster som tillhandahålls av  en viss leverantör,
   2. varumärke, patent eller typ, 
   3. ursprung, eller 
   4. tillverkning.

Sådana hänvisningar får dock förekomma om det motiveras av  det som ska anskaffas eller det annars inte är möjligt att  beskriva det som ska anskaffas tillräckligt tydligt. En sådan  hänvisning ska följas av orden "eller likvärdigt".

3 §   Om en upphandlande myndighet eller enhet ställer vissa  tekniska krav eller funktionskrav, får den inte förkasta ett  anbud endast på grund av att tjänsten eller byggentreprenaden  inte stämmer överens med kraven, om anbudsgivaren i sitt  anbud kan visa att de föreslagna lösningarna uppfyller kraven  på ett likvärdigt sätt.


8 kap. Annonsering av upphandling

Annons om upphandling

1 §   En upphandlande myndighet eller enhet som avser att  tilldela en koncession ska informera om detta genom att  annonsera upphandlingen.

I 3 och 4 §§ finns bestämmelser om undantag från denna  skyldighet. 

Förhandsannons om upphandling av sociala tjänster och andra  särskilda tjänster

2 §   En upphandlande myndighet eller enhet som avser att  tilldela en koncession för sådana tjänster som anges i bilaga  3 ska informera om detta genom en förhandsannons.

Upphandling utan föregående annonsering

3 §   En upphandlande myndighet eller enhet får tilldela en  koncession utan föregående annonsering om det som ska  upphandlas kan tillhandahållas endast av en viss leverantör  på grund av
   1. att syftet med koncessionen är att skapa eller förvärva  ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation,
   2. att det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens,  eller
   3. skyddet av en ensamrätt, oavsett om den är sådan som anges  i 1 kap. 12 §.

Ett sådant förfarande får, i de fall som regleras i första  stycket 2 och 3, tillämpas endast om det inte finns något  rimligt alternativ och avsaknaden av konkurrens inte beror på  en konstruerad avgränsning av förutsättningarna för  upphandlingen.

4 §   Förutsatt att villkoren i upphandlingsdokumenten inte  ändrats väsentligt får en upphandlande myndighet eller enhet  tilldela en koncession utan föregående annonsering, om det  vid ett förfarande med annonsering inte har lämnats några  lämpliga anbudsansökningar eller anbud. En rapport om detta  ska lämnas till Europeiska kommissionen om den begär det.

5 §   En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda  leverantören ska eller kan uteslutas enligt 11 kap. eller  inte uppfyller de kvalificeringskrav som den upphandlande  myndigheten eller enheten fastställt. En anbudsansökan ska  också anses olämplig om den innefattar ett olämpligt anbud.

Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för  koncessionen och därför uppenbart inte utan väsentliga  ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens eller  enhetens krav enligt koncessionsdokumenten. 

Efterannons om resultatet av en upphandling

6 §   En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat  en koncession ska skicka en efterannons om  upphandlingsresultatet senast 48 dagar efter det att  koncessionen tilldelats.

Trots första stycket får myndigheten eller enheten vid  tilldelning av koncessioner som avser tjänster av sådant slag  som anges i bilaga 3 samla efterannonserna kvartalsvis. I  sådana fall ska de samlade annonserna skickas senast 48 dagar  efter utgången av varje kvartal.

Annons om tilldelning av en koncession utan föregående  annonsering

7 §   En upphandlande myndighet eller enhet som avser att  tilldela en koncession utan föregående annonsering enligt 3  och 4 §§ får informera om sin avsikt genom en annons.

/Rubriken träder i kraft I:2021-01-01/

Publicering av annonser

7 a §    /Träder i kraft I:2021-01-01/  Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en  annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om  upphandlingsstatistik. Lag (2019:672).

Bemyndigande

8 §   Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och  offentliggörandet av annonser enligt detta kapitel.

Elektronisk tillgång till koncessionsdokumenten 

9 §   Den upphandlande myndigheten eller enheten ska med  elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och  kostnadsfri tillgång till koncessionsdokumenten från den dag  då annonsen om upphandling publiceras. Den internetadress där  dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Detta gäller dock inte om annonsen om upphandling inte  innehåller någon inbjudan att lämna anbud. I sådana fall ska  fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till  koncessionsdokumenten i stället ges med elektroniska medel  från och med den dag då inbjudan att lämna anbud skickas till  utvalda anbudssökande. Den internetadress där dokumenten  finns tillgängliga ska anges i inbjudan.

10 §   Om elektronisk tillgång till något koncessionsdokument  inte kan ges enligt 9 § första stycket, ska annonsen upplysa  om hur leverantörerna kan få tillgång till dokumentet på  något annat sätt. 

Om elektronisk tillgång till något koncessionsdokument inte  kan ges enligt 9 § andra stycket, ska inbjudan att lämna  anbud upplysa om att dokumentet kommer att skickas på annat  sätt än med elektroniska medel. En sådan upplysning behöver  dock inte lämnas om dokumentet i stället bifogas inbjudan.

Anbudets giltighetstid

11 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska i en annons om  upphandling eller i en inbjudan att lämna anbud ange den tid  som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud. 

En underrättelse enligt 10 kap. 12 § första stycket eller  upplysningar enligt 10 kap. 13 § innebär inte att ett anbud  förfaller.


9 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

Bestämmande av tidsfrister

1 §   När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar  och anbud bestäms av den upphandlande myndigheten eller  enheten, ska särskild hänsyn tas till hur komplicerad  koncessionen är och hur lång tid leverantörerna kan antas  behöva för att utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden. Om  anbudsansökningar eller anbud inte kan lämnas annat än efter  ett besök på plats, ska tiden vara så lång att alla  leverantörer kan få kännedom om all information som behövs  för att utarbeta en anbudsansökan eller ett anbud.

Vid bestämning av tidsfrister enligt första stycket ska dock  bestämmelserna i detta kapitel iakttas. 

2 §   Tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar eller  anbud ska vara minst 30 dagar från den dag då annonsen om  upphandling skickades för publicering.

Om förfarandet genomförs stegvis, ska dock tidsfristen för  att komma in med anbud vara minst 22 dagar från den dag då  inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda  anbudssökande.

Första och andra styckena gäller om inte något annat följer  av 3 eller 4 §.

Förkortad tidsfrist vid elektroniska anbud

3 §   Om den upphandlande myndigheten eller enheten tillåter  att anbuden skickas in elektroniskt, får tidsfristen för att  komma in med anbud bestämmas till 
   1. minst 25 dagar i fall som avses i 2 § första stycket,  och 2. minst 17 dagar i fall som avses i 2 § andra stycket. 

Förlängning av tidsfristen för anbud

4 §   Om den upphandlande myndigheten eller enheten inte ger  fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till  koncessionsdokumenten med elektroniska medel enligt 8 kap. 9  §, ska tidsfristen för att komma in med anbud förlängas med  fem dagar.


10 kap. Kommunikation, information till leverantörer och  dokumentation

Kommunikation

Kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel 

1 §   En upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör  ska använda elektroniska medel när de kommunicerar med  varandra under en upphandling. Myndigheten eller enheten ska  anvisa de elektroniska medel som ska användas. 

Elektroniska medel som avses i första stycket ska vara  icke-diskriminerande och allmänt tillgängliga. Medlen ska  vara möjliga att använda tillsammans med sådan maskin- och  programvara samt sådan annan utrustning som används i  allmänhet. 

I 2-5 §§ finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att  kommunicera med allmänt tillgängliga elektroniska medel.

Kommunikation med andra medel 

2 §   En upphandlande myndighet eller enhet får vid behov  anvisa leverantörerna ett lämpligt elektroniskt medel för  kommunikation trots att medlet inte uppfyller kraven enligt 1  § andra stycket. Myndigheten eller enheten ska i sådana fall  erbjuda kostnadsfri tillgång till det elektroniska medlet.

3 §   Om det på grund av upphandlingens beskaffenhet inte är  möjligt att använda något elektroniskt medel som uppfyller  kraven enligt 1 § andra stycket, får en upphandlande  myndighet eller enhet använda eller anvisa andra medel för  kommunikation.

Om förutsättningen enligt första stycket gäller en del av  upphandlingen, får myndigheten eller enheten använda eller  anvisa andra medel för kommunikation endast i den delen. 

4 §   En upphandlande myndighet eller enhet får använda eller  anvisa andra medel för kommunikation än sådana elektroniska  medel som avses i 1 § i den utsträckning det är nödvändigt på  grund av
   1. säkerhetsbrister i allmänt tillgängliga tjänster för  elektronisk kommunikation, 
   2. brister i informationssäkerheten hos myndigheten eller  enheten, eller 
   3. den särskilt känsliga karaktären hos de uppgifter som ska  lämnas. 

Möjligheten att använda eller anvisa andra medel för  kommunikation än elektroniska gäller endast om ett  tillräckligt skydd för uppgifterna inte kan ges genom  användning av elektroniska medel som avses i 2 §.  

5 §   Muntlig kommunikation får användas under en upphandling,  om kommunikationen inte avser de väsentliga delarna av  upphandlingen och den upphandlande myndigheten eller enheten  dokumenterar sådana uppgifter från kommunikationen som är av  betydelse för upphandlingen. 

Information om användning av elektroniska medel

6 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om  upphandling lämna information om de specifikationer som är  nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar och  anbud, inbegripet kryptering och tidsstämpling. 

Avancerad elektronisk underskrift

7 §   En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att  elektroniska anbudsansökningar och anbud ska vara försedda  med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i  artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr  910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och  betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre  marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den  ursprungliga lydelsen.

Säkerhet vid elektronisk kommunikation

8 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska se till att  kommunikation med elektroniska medel under en upphandling  sker på ett säkert sätt med hänsyn till de risker som är  förknippade med olika skeden av upphandlingen.

Myndigheten eller enheten ska ha sådan utrustning att den på  ett säkert sätt elektroniskt kan ta emot och fastställa exakt  tidpunkt för mottagande av anbudsansökningar och anbud.  Utrustningen ska vara försedd med sådana säkerhetsanordningar  att det inom rimliga gränser kan säkerställas att
   1. ingen har tillträde till de uppgifter som överförts  elektroniskt före utgången av den fastställda tidsfristen, 
   2. bara behöriga personer därefter kan få tillgång till  uppgifterna, och 
   3. det går att spåra om någon obehörig har tagit del av  uppgifterna. 

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela  närmare föreskrifter om säkerhetsanordningarna. 

Hantering av uppgifter i ett upphandlingsärende

9 §   Kommunikation och lagring av uppgifter i ett  upphandlingsärende ska ske på ett sådant sätt att uppgifterna  inte förvanskas. 

Öppnande av anbudsansökningar och anbud 

10 §   En upphandlande myndighet eller enhet får inte ta del av  innehållet i anbudsansökningarna och anbuden förrän  tidsfristen för anbudsansökningar respektive anbud har gått  ut. 

Information till leverantörer

Kompletterande upplysningar

11 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska på begäran av  en leverantör lämna kompletterande upplysningar om  koncessionsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag  för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god  tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla  leverantörer som deltar i upphandlingsförfarandet.

Underrättelse om beslut

12 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast  möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och  anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela en  koncession. Underrättelsen ska innehålla namnet på den  utvalda anbudsgivaren, skälen för beslutet och uppgift om den  period under vilken avtal enligt 16 kap. 1 § inte får ingås  (avtalsspärr). En anbudssökande eller anbudsgivare vars  ansökan respektive anbud har förkastats ska underrättas om  skälen för detta beslut. 

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till  anbudssökandena och anbudsgivarna även när en upphandlande  myndighet eller enhet beslutar att avbryta en upphandling  efter det att annonsen om upphandling publicerats samt vid  beslut att göra om en upphandling. I underrättelsen ska  skälen för beslutet anges.

Upplysningar på begäran av en leverantör

13 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska på begäran av  en anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud lämna  upplysningar om egenskaperna hos och de relativa fördelarna  med det valda anbudet. Upplysningar ska lämnas snarast  möjligt och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig  begäran kom in.

Dokumentation 

14 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska dokumentera  genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara  tillräcklig för att motivera myndighetens eller enhetens  beslut under upphandlingens samtliga skeden.

15 §   I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om  myndigheters och vissa andra organs arkiv. För en  upphandlande myndighet eller enhet som inte omfattas av  arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats ska en upphandlande  myndighet eller enhet på betryggande sätt förvara  anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskrivningar,  modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,  sammanställningar, sådana dokument som avses i 14 § och  liknande handlingar. 

Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då  koncessionen tilldelades.


11 kap. Uteslutning av leverantörer

När en upphandlande myndighet eller en upphandlande enhet som  är en myndighet ska utesluta en leverantör

1 §   En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande  enhet som avses i 1 kap. 20 § första stycket 1 ska utesluta  en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten  eller enheten genom kontroll eller på annat sätt får kännedom  om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är dömd  för brott som innefattar
   1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets  rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot  organiserad brottslighet,
   2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt  av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel  K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om  kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna  eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i,  korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF  av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata  sektorn, eller korruption enligt nationella bestämmelser,
   3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i  konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i  fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska  gemenskapernas finansiella intressen,
   4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt  definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets  direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att  förhindra att det finansiella systemet används för  penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och  om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv  2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den  ursprungliga lydelsen,
   5. terroristbrott eller brott med anknytning till  terroristverksamhet såsom de definieras i artiklarna 3 och  5-12 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541  av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande  av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets  beslut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen, eller  anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i den mening  som avses i artikel 14 i det direktivet, eller
   6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den  5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel,  om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut  2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören  uteslutas om en person som ingår i leverantörens  förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för  brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är  behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera  leverantören. Lag (2018:1319).

Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

2 §   En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande  enhet som avses i 1 kap. 20 § första stycket 1 ska utesluta  en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten  eller enheten genom kontroll eller på annat sätt får kännedom  om att leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter  avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter  i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker,  och detta har fastställts genom ett bindande  domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har fått laga  kraft.

En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet  som avses i 1 kap. 20 § första stycket 1 får utesluta en  leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten på  ett annat lämpligt sätt kan visa att de skyldigheter som  avses i första stycket inte har fullgjorts.

När en upphandlande myndighet eller enhet får utesluta en  leverantör

3 §   En upphandlande enhet som inte är en sådan enhet som  avses i 1 kap. 20 § första stycket 1 får på de grunder som  anges i 1 och 2 §§ utesluta en leverantör från att delta i  upphandlingen.

4 §   En upphandlande myndighet eller enhet får utesluta en  leverantör från att delta i en upphandling, om
   1. myndigheten eller enheten kan visa att leverantören har  åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga  skyldigheter, 
   2. leverantören
      a) är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller  likvidationsförfaranden,
      b) är föremål för tvångsförvaltning,
      c) har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, eller
      d) har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en  motsvarande situation till följd av ett förfarande enligt  nationella lagar och andra författningar som liknar dem som  avses i a-c,
   3. myndigheten eller enheten kan visa att leverantören gjort  sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som  gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas,
   4. myndigheten eller enheten har tillräckligt sannolika  indikationer på att leverantören har ingått överenskommelser  med andra leverantörer som syftar till att snedvrida  konkurrensen,
   5. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister  i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare  kontrakt enligt denna lag, lagen (2016:1145) om offentlig  upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom  försörjningssektorerna eller lagen (2011:1029) om upphandling  på försvars- och säkerhetsområdet, och detta har medfört att  det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett  till skadestånd eller jämförbara påföljder,
   6. myndigheten eller enheten inte kan undvika en snedvridning  av konkurrensen eller inte kan garantera en likabehandling av  leverantörerna på grund av jäv och detta inte kan avhjälpas  genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av  leverantören,
   7. leverantören i allvarlig omfattning
      a) har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan  begäras för kontroll av att det inte finns grund för att  utesluta leverantören från att delta i upphandlingen enligt  detta kapitel eller av att leverantören uppfyller uppställda  villkor för kvalificering,
      b) har undanhållit sådan information, eller
      c) inte har lämnat de kompletterande dokument som krävs,  eller
   8. leverantören otillbörligt har försökt att påverka den  upphandlande myndighetens eller enhetens beslutsprocess,  tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som kan ge  leverantören otillbörliga fördelar i upphandlingen eller av  oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en  väsentlig inverkan på de beslut som fattas under  upphandlingen i fråga om uteslutning av leverantörer, urval  av leverantörer som kan tilldelas kontrakt och tilldelning av  kontrakt.

Första stycket gäller även för uteslutning av en leverantör  vid upphandling av koncessioner på försvars- och  säkerhetsområdet, om leverantören på grundval av någon form  av bevis, inbegripet skyddade datakällor, har befunnits sakna  den tillförlitlighet som krävs för att utesluta risker för  rikets säkerhet. Myndigheten eller enheten får grunda sitt  beslut på någon form av bevis som även kan bestå av skyddade  uppgiftskällor. Uttrycket försvars- och säkerhetsområdet har  samma betydelse som i lagen (2011:1029) om upphandling på  försvars- och säkerhetsområdet.

Utredning

5 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska, innan den  beslutar att utesluta en leverantör, ge leverantören  tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de  omständigheter som enligt myndigheten eller enheten utgör  skäl för uteslutning.

Undantag från uteslutning i vissa fall

6 §   En leverantör som omfattas av någon uteslutningsgrund  enligt 1 eller 4 § ska inte uteslutas, om leverantören visar  att den är tillförlitlig genom att den har 
   1. ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har  orsakats av brottet eller misskötsamheten,
   2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett  uttömmande sätt genom att aktivt samarbeta med de utredande  myndigheterna eller enheterna, och
   3. vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och  personalmässiga åtgärder som är ägnade att förhindra brott  eller misskötsamhet.

De åtgärder som leverantören har vidtagit, ska bedömas med  beaktande av brottets eller misskötsamhetens allvar och de  särskilda omständigheterna kring dessa.

En leverantör som har fullgjort sina skyldigheter avseende  betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter, inklusive  ränta och sanktionsavgifter, eller ingått en bindande  överenskommelse om betalning eller motsvarande ska inte  uteslutas på de grunder som anges i 2 §. Lag (2017:349).

7 §   En upphandlande myndighet eller enhet får låta bli att  följa en skyldighet att utesluta en leverantör, om det är  motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset.

Beslut om uteslutning

8 §   En upphandlande myndighet eller enhet kan när som helst  under ett upphandlingsförfarande utesluta en leverantör från  att delta i upphandlingen, om det visar sig finnas grund för  uteslutning.

En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast underrätta  en leverantör skriftligen om beslutet och skälen för det.


12 kap. Kvalificering

1 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska kontrollera att  villkoren för deltagande är uppfyllda. Kontrollen ska göras  med utgångspunkt i en försäkran av anbudssökandena och  anbudsgivarna om att villkoren är uppfyllda eller med  utgångspunkt i referenser som lämnats som bevis enligt krav i  annonsen.

2 §   En upphandlande myndighet eller enhet får, för  kvalificering av leverantörer, endast tillämpa villkor som  avser yrkesmässig och teknisk kapacitet samt ekonomisk och  finansiell ställning. Villkoren ska vara proportionerliga med  hänsyn till syftet att säkerställa verklig konkurrens och ska  grunda sig på ett behov att se till att leverantören har  förmåga att utföra koncessionen med hänsyn till föremålet för  denna. 

Leverantörers utnyttjande av andra företags kapacitet

3 §   En leverantör får för en koncession åberopa ett annat  företags kapacitet för att uppfylla något villkor för  kvalificering.

Ett annat företags kapacitet får åberopas enligt första  stycket oavsett den rättsliga arten av förbindelserna mellan  leverantören och företaget. Det är leverantören som ska visa  att den kommer att kunna förfoga över de resurser som behövs  under varje del av koncessionstiden.

4 §   Den upphandlande myndigheten eller enheten får kräva att  det företag vars kapacitet leverantören åberopar åtar sig ett  solidariskt ansvar för leverantörens fullgörande av  koncessionen om den kapacitet som åberopas avser ekonomisk  och finansiell ställning.


13 kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av  koncessioner Utvärdering och tilldelning

1 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska tilldela en  koncession med användning av tilldelningskriterier som
   1. är förenliga med de principer som anges i 4 kap. 1 §,
   2. har anknytning till det som ska anskaffas 
   3. säkerställer att anbuden bedöms i konkurrens med varandra  i syfte att fastställa allmänna ekonomiska fördelar för  myndigheten eller enheten, och
   4. inte ger myndigheten eller enheten obegränsad valfrihet. 

Tilldelningskriterierna ska göra det möjligt för  myndigheten eller enheten att effektivt kontrollera de  uppgifter som leverantörerna lämnar.

2 §   Den upphandlande myndigheten eller enheten ska  kontrollera att anbuden uppfyller tilldelningskriterierna.

Prioritetsordning för tilldelningskriterier

3 §   Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ange  tilldelningskriterierna i prioritetsordning.

Om det i ett anbud föreslås en innovativ lösning med  funktionella prestanda på en synnerligen hög nivå som den  upphandlande myndigheten eller enheten inte hade kunnat  förutse, får myndigheten eller enheten ändra  prioritetsordningen om det finns särskilda skäl för det. En  sådan ändring ska medföra att de nya möjligheter som den  innovativa lösningen innebär kan beaktas.

Prioritetsordningen får inte ändras så att det leder till  diskriminering. 

4 §   Om den upphandlande myndigheten eller enheten ändrar  prioritetsordningen enligt 3 § andra stycket, ska myndigheten  eller enheten informera samtliga anbudsgivare om ändringen  och inbjuda dem att lämna nytt anbud. Vid bestämning av  tidsfristen för att lämna anbud ska 9 kap. 2 § andra stycket  tillämpas. 

Om tilldelningskriterierna angetts i annonsen om upphandling,  ska myndigheten eller enheten publicera en ny annons med den  ändrade prioritetsordningen. Tidsfristen för att komma in med  anbudsansökningar eller anbud ska bestämmas enligt 9 kap. 2 §  första stycket.


14 kap. Fullgörande av koncessioner

Särskilda villkor för fullgörande av koncessioner

1 §   En upphandlande myndighet eller enhet får ställa  särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra  villkor för hur en koncession ska fullgöras. 

Särskilda villkor för fullgörande av koncession ska ha  anknytning till det som anskaffas och anges i  upphandlingsdokumenten.

Särskilda arbetsrättsliga villkor

2 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska, om det är  behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra koncessionen  enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid som  arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt koncessionen  minst ska tillförsäkras. 

Myndigheten eller enheten ska också kräva att leverantören  ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt  medverkar till att fullgöra koncessionen uppfyller de villkor  som har ställts enligt första stycket. Lag (2017:349).

3 §   Nivåerna på villkoren enligt 2 § ska anges enligt de  lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som  tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den  aktuella branschen. Villkoren ska dock alltid minst motsvara  de nivåer som följer av lag.

När en upphandlande myndighet eller enhet ska ange nivån på  villkoren, ska myndigheten eller enheten ge de centrala  arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som har slutit det  centrala kollektivavtal som nivån på villkoren ska motsvara  enligt 2 § tillfälle att yttra sig, om det inte är  obehövligt.

Om det saknas förutsättningar för myndigheten eller enheten  att ange nivån för ett villkor är den inte skyldig att ställa  villkoret. Lag (2017:349).

Arbetsrättsliga villkor när arbetet inte utförs enligt svensk  arbetsrätt

4 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska, om det är  behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra koncessionen  enligt angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner,  om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk  arbetsrätt inte är tillämplig.

Myndigheten eller enheten ska också kräva att leverantören  ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt  medverkar till att fullgöra koncessionen uppfyller de villkor  som har ställts enligt första stycket.

Villkoren får avse att de bestämmelser som gäller där arbetet  utförs ska följas. Lag (2017:349).

Hur leverantören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren

5 §   Även om de särskilda arbetsrättsliga villkoren inte är  uppfyllda, ska en leverantör anses uppfylla villkoren, om den  tillämpar motsvarande villkor i ett och samma centrala  kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande  arbetstagare i den aktuella branschen. 

Leverantören ska också anses uppfylla de arbetsrättsliga  villkoren om denne är en arbetsgivare som omfattas av  tillämpningsområdet för lagen (1999:678) om utstationering av  arbetstagare och leverantören tillämpar motsvarande villkor  om arbets- och anställningsvillkor enligt samma lag.
Lag (2017:349).

När en leverantör anlitar underleverantörer för att fullgöra  en koncession

Uppgifter om planerade underleverantörer

6 §   En upphandlande myndighet eller enhet får begära att en  leverantör ska lämna in uppgifter om
   1. huruvida och i så fall hur stor del av koncessionen som  leverantören kan komma att fullgöra genom att lägga ut på  någon annan än leverantören, och
   2. vilka underleverantörer som leverantören avser att anlita  för att fullgöra koncessionen i den delen.

Myndigheten eller enheten ska i något av  koncessionsdokumenten ange de uppgifter leverantören ska  lämna in.

Uppgifter som ska lämnas innan fullgörandet av en koncession  påbörjas

7 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska ställa krav på  att den leverantör som har tilldelats ett kontrakt som avser  en byggentreprenad eller som avser en tjänst som ska  tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn av  myndigheten eller enheten, ska ange namn på och  kontaktuppgifter för de underleverantörer som anlitas och för  underleverantörernas legala ställföreträdare. Uppgifterna ska  lämnas innan leverantören påbörjar fullgörandet av  kontraktet.

Myndigheten eller enheten ska också ställa krav på att  koncessionshavaren ska underrätta myndigheten eller enheten  om varje ändring av namn och kontaktuppgifter som görs under  koncessionens löptid.

Första och andra styckena gäller inte om underleverantören är  en varuleverantör.

Ändringar av en koncession 

Ändringar utan krav på en ny upphandling 

8 §   En koncession får ändras utan en ny upphandling, om  ändringen görs med stöd av någon bestämmelse i 9-14 §§.

Ändringar av mindre värde

9 §   En koncession får ändras utan en ny upphandling, om  koncessionens övergripande karaktär inte ändras och ökningen  eller minskningen av koncessionens värde är lägre än
   1. det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och
   2. 10 procent av koncessionens värde.

När värdet av ändringen uppskattas ska samma principer  användas som vid uppskattning av värdet av en koncession  enligt 5 kap.

Om flera ändringar görs efter varandra, ska det samlade  nettovärdet av ändringarna jämföras med de värden som anges i  första stycket. 

Ändrings- eller optionsklausuler

10 §   En koncession får ändras i enlighet med en ändrings-  eller optionsklausul utan att en ny upphandling måste  genomföras, om koncessionens övergripande karaktär inte  ändras och klausulen
   1. har angetts i något av koncessionsdokumenten i den  ursprungliga upphandlingen, 
   2. klart, exakt och entydigt beskriver under vilka  förutsättningar den kan tillämpas, och
   3. anger omfattningen och arten av ändringarna som kan komma  att göras.

Kompletterande beställningar

11 §   En kompletterande beställning av tjänster eller  byggentreprenader får göras från koncessionshavaren utan att  en ny upphandling måste genomföras, om 
   1. beställningen har blivit nödvändig,
   2. koncessionshavaren av ekonomiska eller tekniska skäl inte  kan bytas, och
   3. ett byte av koncessionshavare skulle medföra betydande  olägenheter eller betydligt större omkostnader för den  upphandlande myndigheten eller enheten. 

Om upphandlingen har genomförts av en upphandlande myndighet,  och koncessionen avser annan verksamhet än sådan verksamhet  som anges i bilaga 2, är en beställning enligt första stycket  dock endast tillåten om den inte innebär att värdet av  koncessionen ökar med mer än 50 procent. Om flera  kompletterande beställningar görs efter varandra, ska  begränsningen i fråga om ökningen av värdet tillämpas på  varje enskild beställning.

Oförutsebara omständigheter

12 §   En koncession får ändras utan en ny upphandling, om  behovet av ändringen beror på omständigheter som den  upphandlande myndigheten eller enheten varken förutsåg eller  borde ha förutsett vid beslutet att tilldela koncessionen och  ändringen inte medför att koncessionens övergripande karaktär  ändras.

Om upphandlingen har genomförts av en upphandlande myndighet,  och koncessionen avser annan verksamhet än sådan verksamhet  som anges i bilaga 2, är en ändring enligt första stycket  dock endast tillåten om den inte innebär att värdet av  koncessionen ökar med mer än 50 procent. Om flera på varandra  följande ändringar genomförs, ska begränsningen i fråga om  ökningen av värdet tillämpas på varje enskild ändring. 

Byte av koncessionshavare 

13 §   En koncession får ändras genom att en koncessionshavare  byts ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling, om 
   1. den nya leverantören helt eller delvis inträder i den  ursprungliga koncessionshavarens ställe till följd av  företagsomstruktureringar, inklusive uppköp,  sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och
   2. det förhållandet att en ny leverantör helt eller delvis  inträder i den ursprungliga koncessionshavarens ställe inte  medför andra väsentliga ändringar av koncessionen. 

Ett byte av koncessionshavare enligt första stycket  förutsätter att den nya leverantören inte ska uteslutas  enligt 11 kap. 1 § eller 2 § första stycket och att den  uppfyller de kvalificeringskrav som har ställts i den  ursprungliga upphandlingen enligt 12 kap. 2 §.

En underleverantör till koncessionshavaren får utan en ny  upphandling också inträda i koncessionshavarens ställe till  följd av en överenskommelse mellan koncessionshavaren,  myndigheten eller enheten och underleverantören.

Ändringar som inte är väsentliga

14 §   En koncession får ändras utan en ny upphandling trots  att ändringen inte omfattas av bestämmelserna i 9-13 §§, om  ändringen inte är väsentlig.  

En ändring ska anses vara väsentlig, bl.a. om den
   1. inför nya villkor som, om de hade ingått i den  ursprungliga upphandlingen, hade medfört att andra  anbudssökande bjudits in att delta, att andra anbud skulle ha  ingått i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer  skulle ha deltagit i upphandlingen,
   2. innebär att koncessionens ekonomiska jämvikt ändras till  förmån för koncessionshavaren,
   3. medför att koncessionens omfattning utvidgas betydligt,  eller
   4. innebär byte av koncessionshavare.

Beräkning av koncessionens värde före en ändring

15 §   Vid tillämpning av 9 § första stycket, 11 § andra  stycket och 12 § andra stycket ska koncessionens värde före  ändringen beräknas i enlighet med en indexeringsklausul, om  en sådan ingår i koncessionen.

Om koncessionen inte innehåller någon indexeringsklausul, ska  koncessionens värde före ändringen i stället beräknas med  hänsyn till den genomsnittliga inflationen i Sverige.

Annonsering om ändring av en koncession

16 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/  En upphandlande myndighet eller enhet som har ändrat en  koncession med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i  en annons. 

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och  offentliggörandet av annonsen. 

16 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/  En upphandlande myndighet eller enhet som har ändrat en  koncession med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en  annons.

En annons enligt detta kapitel ska publiceras i en  annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om  upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och  offentliggörandet av annonsen. Lag (2019:672).

Avslutande av koncessioner

17 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska se till att  kontrakt som avser koncessioner enligt denna lag innehåller  villkor som gör det möjligt att avsluta koncessionen, om
   1. den har varit föremål för en ändring som inte är tillåten  enligt 9-14 §§,
   2. leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela  koncessionen befann sig i någon av de situationer som avses i  11 kap. 1 § och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt  den bestämmelsen, eller
   3. Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt  artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den  upphandlande myndigheten eller enheten tilldela koncessionen,  allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget  avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26  februari 2014 om tilldelning av koncessioner. 

Villkoren för att avsluta koncessionen ska anges i något av  koncessionsdokumenten.


15 kap. Upphandling av koncessioner under tröskelvärdet och  upphandling av koncessioner som avser tjänster enligt bilaga 

3

Tillämpningsområdet 

1 §   Detta kapitel gäller för
   1. upphandling av koncessioner vars värde beräknas understiga  det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och
   2. upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant  slag som anges i bilaga 3.

När ett kontrakt utgör ett blandat kontrakt eller en  upphandling avser flera verksamheter i den mening som avses i  2 kap. tillämpas det kapitlet. 

Principer för upphandling av koncessioner

2 §   Vid upphandlingar enligt detta kapitel ska upphandlande  myndigheter och enheter behandla leverantörer på ett  likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra  upphandlingarna på ett öppet sätt. Upphandlingarna ska vidare  genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt  erkännande och proportionalitet.

3 §   En upphandling enligt detta kapitel får inte utformas i  syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde och får  inte heller utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att  vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett  otillbörligt sätt.

4 §   En upphandlande myndighet eller enhet bör beakta  miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid  upphandling av koncessioner om upphandlingens art motiverar  detta.

Annonsering av upphandling 

5 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/  En upphandlande myndighet eller enhet som avser att  tilldela en koncession enligt detta kapitel, ska publicera en  förhandsannons om upphandlingen i en elektronisk databas, som  är allmänt tillgänglig. Detta gäller dock inte vid  direktupphandling enligt 6 §.

Vid upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant  slag som anges i bilaga 3 tillämpas bestämmelserna om  annonsering i 8 kap. 2 och 6 §§, om värdet av koncessionen  uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §.

5 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/  En upphandlande myndighet eller enhet som avser att  tilldela en koncession enligt detta kapitel, ska informera om  sin avsikt genom en förhandsannons. Detta gäller dock inte vid  direktupphandling enligt 6 §.

Vid upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant  slag som anges i bilaga 3 tillämpas bestämmelserna om  annonsering i 8 kap. 2 §, om värdet av koncessionen uppgår  till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §.

En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en  koncession ska efterannonsera om upphandlingsresultatet i  enlighet med 8 kap. 6 §. Lag (2019:672).

5 a §    /Träder i kraft I:2021-01-01/  Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en  annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om  upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och  offentliggörandet av annonser enligt detta kapitel.
Lag (2019:672).

Direktupphandling

6 §   En koncession får tilldelas utan förhandsannonsering  enligt 5 § första stycket (direktupphandling), om 
   1. värdet av koncessionen understiger fem procent av det  tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, 
   2. förutsättningarna för upphandling utan föregående  annonsering enligt 8 kap. 3-5 §§ är uppfyllda, eller
   3. det finns synnerliga skäl. 

En upphandlande myndighet eller enhet som upphandlar  koncessioner ska besluta riktlinjer för användning av  direktupphandling.

7 §   Vid uppskattningen av värdet av en koncession ska  bestämmelserna i 5 kap. 2-5 §§ tillämpas. Metoden för att  uppskatta en koncessions värde får inte väljas i avsikt att  undvika att bestämmelsen om förhandsannonsering i 5 § första  stycket blir tillämplig. En upphandling av en koncession får  delas upp så att den bestämmelsen inte blir tillämplig endast  om en sådan uppdelning är berättigad av objektiva skäl.

Vid uppskattningen av en koncessions värde ska den  upphandlande myndigheten eller enheten beakta  direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten eller  enheten under räkenskapsåret.

Information till leverantörer 

8 §   Vid upphandling enligt detta kapitel som annonserats  enligt 5 § första stycket eller 8 kap. 2 § ska den  upphandlande myndigheten eller enheten snarast möjligt  skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om  sådana beslut som avses i 10 kap. 12 § och lämna sådana  upplysningar som avses i 10 kap. 13 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten eller  enheten, när beslut om leverantör och anbud fattats,  underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast möjligt.

Dokumentation

9 §   En upphandlande myndighet eller enhet ska dokumentera  genomförandet av en upphandling som görs enligt detta  kapitel. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att  motivera myndighetens eller enhetens beslut under  upphandlingens samtliga skeden.

10 §   I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om  myndigheters och vissa andra organs arkiv. För en  upphandlande myndighet eller enhet som inte omfattas av  arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling enligt detta kapitel har avslutats ska en  upphandlande myndighet eller enhet på betryggande sätt  förvara anbudsansökningar och anbud med tillhörande  beskrivningar, modeller och ritningar samt  anbudsförteckningar, sammanställningar, sådana dokument som  avses i 9 § och liknande handlingar. 

Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då  koncessionen tilldelades.

Rättsmedel och tillsyn 

11 §   Vid upphandling enligt detta kapitel gäller 
   - 16 kap. om avtalsspärr, överprövning och skadestånd,
   - 17 kap. om upphandlingsskadeavgift, och
   - 18 kap. om tillsyn.


16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Avtalsspärr

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr

1 §   Om en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att  skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap.  12 § första stycket eller 15 kap. 8 § och underrättelsen har  skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande  myndigheten eller enheten inte ingå avtal (avtalsspärr)  förrän 10 dagar har gått från det att underrättelsen  skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett  elektroniskt medel till någon anbudssökande eller  anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått  från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet eller enhet i underrättelsen har  angett en längre avtalsspärr än den föreskrivna  minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter utgången av  den angivna perioden.

Undantag från avtalsspärr

2 §   Avtalsspärr gäller inte 
   1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan  föregående annonsering med stöd av 8 kap. 3 och 4 §§, eller
   2. vid direktupphandling enligt 15 kap. 6 §. 

Avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan  föregående annonsering 

3 §   Vid annonsering enligt 8 kap. 7 § får den upphandlande  myndigheten eller enheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har  gått från det att annonsen publicerats.

Överprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 §   Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit  eller kunna komma att lida skada får allmän  förvaltningsdomstol överpröva
   1. en upphandling, och
   2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en  upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör.

Behörig domstol

5 §   En ansökan om överprövning ska göras hos den  förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten  eller enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till  kammarrätten.

Överprövning av en upphandling

6 §   Om den upphandlande myndigheten eller enheten har brutit  mot någon av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller  någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att  leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska  rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den  får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

En upphandling får inte överprövas efter det att avtal har  slutits mellan den upphandlande myndigheten eller enheten och  en leverantör.

7 §   Om den upphandlande myndigheten eller enheten under  pågående överprövning av en upphandling ingår ett avtal i  strid med 1, 3, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på yrkande av  leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med  13-15 §§.

Förlängd avtalsspärr

8 §   Om en ansökan om överprövning av en upphandling har  gjorts, fortsätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla  under handläggningen i förvaltningsrätten (förlängd  avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska  gälla.

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

9 §   När avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller, får  rätten besluta att den upphandlande myndigheten eller enheten  inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den  skada eller olägenhet som beslutet skulle kunna medföra är  större än den skada som skulle kunna drabba leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas  intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen.

Tiodagarsfrist

10 §   När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den  upphandlande myndigheten eller enheten inte ingå avtal förrän  10 dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort  målet. 

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett  beslut enligt 9 §, får avtal inte ingås förrän 10 dagar har  gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt  beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett  beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till  lägre instans, får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått  från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

11 §   En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha  kommit in till förvaltningsrätten före utgången av en sådan  avtalsspärr som avses i 1 eller 3 §.

12 §   En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en  upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10  dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten  eller enheten med ett elektroniskt medel har skickat en  underrättelse om beslutet och angett skälen för beslutet. 

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett  elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller  anbudsgivare, ska en ansökan om överprövning ha kommit in  till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från det att  underrättelsen skickades ut.

Överprövning av ett avtals giltighet

13 §   Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan  en upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör är  ogiltigt, om avtalet har slutits utan föregående annonsering  enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 5 §. 

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i  strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett  interimistiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10  § eller om avtalet har slutits före en underrättelse om  tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 12 § första stycket eller  15 kap. 8 § första stycket. För ogiltighet i sådana fall  krävs dessutom att någon av de grundläggande principerna i 4  kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har  överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit  eller kan komma att lida skada.

14 §   Om det motiveras av tvingande hänsyn till ett  allmänintresse, ska rätten besluta att avtalet får bestå  trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 § är  uppfyllda.

15 §   Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas  om en upphandlande myndighet eller enhet genom annonsering  enligt 8 kap. 7 § har meddelat sin avsikt att upphandla och  har iakttagit avtalsspärren enligt 3 §.

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals  giltighet

16 §   Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras  innan något annat har bestämts.

Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den  skada eller olägenhet som beslutet skulle kunna medföra är  större än den skada som skulle kunna drabba leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas  intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals  giltighet

17 §   En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska,  om inte annat följer av andra stycket, ha kommit in till  förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet  slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan  30 dagar har gått från det att
   1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 8  kap. 6 §, eller
   2. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har  underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet  har slutits samt har lämnat en sammanfattning av sådana  upplysningar som avses i 10 kap. 13 §.

Beräkning av vissa tider

18 §   Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av  tiodagarsfrister enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om  överprövning ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av  lagstadgad tid tillämpas.

Förbud mot överklagande

19 §   Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte  överklagas med stöd av 13 kap. kommunallagen (2017:725).
Lag (2017:772).

Skadestånd

20 §   En upphandlande myndighet eller enhet som inte har följt  bestämmelserna i denna lag ska ersätta den skada som  därigenom uppkommit för en leverantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en  leverantör som har deltagit i en upphandling för kostnader  den har haft för att förbereda anbud och i övrigt delta i  upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna  lag menligt har påverkat leverantörens möjligheter att  tilldelas kontraktet.

21 §   Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom  ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den  upphandlande myndigheten eller enheten och en leverantör  eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande  som har fått laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten  till skadestånd förlorad.


17 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 §   Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en  upphandlande myndighet eller enhet ska betala en särskild  avgift (upphandlingsskadeavgift), om 
   1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga  kraft har fastställt att ett avtal får bestå, trots att det  har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 16  kap. 1, 3 eller 8 §,
   2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga  kraft har fastställt att ett avtal får bestå på grund av  tvingande hänsyn till ett allmänintresse enligt 16 kap. 14 §,  eller
   3. myndigheten eller enheten har slutit avtal med en  leverantör utan föregående annonsering enligt 8 kap. 1 eller  2 § eller 15 kap. 5 §.

2 §   Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol  ansöka om att en upphandlande myndighet eller enhet ska  betala upphandlingsskadeavgift i de fall som anges i 1 § 1  och 2. 

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka  om att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala  upphandlingsskadeavgift i de fall som avses i 1 § 3.

Behörig domstol

3 §   En ansökan om att en upphandlande myndighet eller enhet  ska betala upphandlingsskadeavgift ska göras hos den  förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten  eller enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till  kammarrätten.

Avgiftens storlek

4 §   Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000  kronor och högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte  överstiga tio procent av koncessionens värde enligt 5 kap.

5 §   Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek  ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen  är.
I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften  får efterges, om det finns synnerliga skäl.

Tidsfrister för ansökan om avgift

6 §   En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller  2 ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader  från den tidpunkt då det avgörande som ansökan grundas på har  fått laga kraft.

7 §   När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 §  3 och en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning  av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap.  17 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt ut och  samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga  kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom  sex månader från den tidpunkt då samtliga beslut med  anledning av överprövningen har fått laga kraft.

Om ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets  giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska  ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från  det att avtalet slöts.

Betalning av avgift

8 §   Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

9 §   Upphandlingsskadeavgift ska betalas till  tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det att avgörandet om  avgiften har fått laga kraft eller inom den längre tid som  anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna  den obetalda avgiften till indrivning. Bestämmelser om  indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga  fordringar m.m.

10 §   En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om  avgörandet beträffande avgiften inte har kunnat verkställas  inom fem år från det att avgörandet har fått laga kraft.


18 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 §   En myndighet ska utöva tillsyn över upphandling enligt  denna lag.

2 §   Tillsynsmyndigheten får från en upphandlande myndighet  eller enhet eller från den som tillsynsmyndigheten bedömer  vara en upphandlande myndighet eller enhet inhämta  upplysningar som är nödvändiga för tillsynsverksamheten. Om  det behövs på grund av brådska, materialets omfång eller  något annat förhållande, får upplysningarna inhämtas genom  besök hos den upphandlande myndigheten eller enheten.

3 §   En upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att  tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär  för sin tillsyn. Detsamma gäller den som tillsynsmyndigheten  bedömer vara en upphandlande myndighet eller enhet.

Föreläggande

4 §   Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva  sin tillsyn enligt denna lag, får myndigheten förelägga en  upphandlande myndighet eller enhet eller den som  tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet  eller enhet att lämna uppgifter, visa upp en handling eller  lämna över en kopia av handlingen.

5 §   Tillsynsmyndighetens föreläggande får överklagas till den  förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar  sig till har sin hemvist. När ett föreläggande överklagas, är  tillsynsmyndigheten motpart i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


Övergångsbestämmelser

2016:1147
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Bestämmelserna i 3 kap. 13-20 §§ tillämpas även på  förhållanden som avser tiden före ikraftträdandet.
   3. Lagen gäller inte för upphandlingar av koncessioner som  har påbörjats före ikraftträdandet.

2017:349
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.
   2. Bestämmelserna i 14 kap. 2-5 §§ tillämpas på upphandlingar  som påbörjas efter ikraftträdandet.

Bilaga 1 /Bilagan är inte med här/

Bilaga 2

Förteckning över verksamheter som utövas av upphandlande  enheter
   1. Beträffande gas, värme eller el:
      a) Tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i  samband med produktion, transport eller distribution av gas,  värme eller el.
      b) Leverans av gas, värme eller el till sådana nät som avses  i 1.

Om en sådan upphandlande enhet som anges i 1 kap. 20 § första  stycket 2 och 3 levererar gas eller värme till ett publikt  nät, ska detta inte anses utgöra en sådan verksamhet som  avses i 1 kap. 20 § första stycket, om
      i) enhetens produktion är en oundviklig följd av en annan  verksamhet än någon av dem som avses i denna punkt eller i  punkten 2 i denna bilaga,
ii) leverans till det publika nätet endast syftar till att  använda denna produktion ekonomiskt, och 

iii) sådana leveranser uppgår till högst 20 procent av  enhetens omsättning, beräknat efter genomsnittet för de  senaste tre åren.

Med leverans enligt första stycket 1 b) avses generering  eller produktion, grossistförsäljning och detaljförsäljning.
Om en sådan upphandlande enhet såsom  avses i 1 kap. 20 § första stycket 2 och 3 levererar el till  ett publikt nät, ska detta inte anses utgöra en sådan  verksamhet som avses 1 kap. 20 § första stycket, om
      i) enhetens produktion av el behövs för annan verksamhet än  någon av dem som avses i denna punkt eller i punkten 2 i  denna bilaga.

ii) Leverans till det publika nätet beror endast på enhetens  egen förbrukning, och 

iii) sådana leveranser inte har överstigit 30 procent av  enhetens totala produktion av el, beräknat efter genomsnittet  för de senaste tre åren.
   2. Verksamhet som avser tillhandahållande eller drift av nät  i syfte att tillhandahålla tjänst för allmänheten i form av  transporter med järnväg, automatiserade system, spårväg,  tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana.

Ett publikt nät för transporttjänster ska anses finnas om  tjänsten tillhandahålls enligt villkor som fastställts av en  behörig myndighet och som avser linjesträckning, tillgänglig  transportkapacitet eller turtäthet och liknande  förhållanden.
   3. Verksamhet som avser utnyttjande av ett geografiskt område  i syfte att tillhandahålla flygplats, hamn eller annan  terminal för transporter i luften eller till havs eller på  inre vattenvägar.
   4. Verksamhet som avser tillhandahållande av posttjänst och  tjänst som är närstående till posttjänst. 

Med posttjänst avses insamling, sortering, transport eller  överlämnande av postförsändelser. 

Med postförsändelse avses en adresserad försändelse i den  slutliga utformning som den ska överlämnas.

Med tjänst som är närstående posttjänst avses följande som  tillhandahålls av en upphandlande enhet som även  tillhandahåller posttjänster:
      i) tjänst som innebär hantering såväl före som efter  avsändandet av postförsändelser, och

ii) tjänst som avser oadresserad direktreklam och andra  försändelser som inte omfattas av tredje stycket.
   5. Verksamhet som avser utnyttjande av ett geografiskt område  i syfte att
      a) utvinna olja eller gas, eller
      b) prospektera eller utvinna kol eller andra fasta bränslen.

Bilaga 3

Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda  tjänster

Beskrivning             CPV-kod 

Hälsovård, socialtjänst  och närbesläktade 

tjänster             75200000-8
                75231200-6
                75231240-8
                79611000-0
                79622000-0 (Tillhandahållande 
                av hemtjänstpersonal)
                79624000-4 (Förmedling av 
                vårdpersonal) 
                79625000-1 (Förmedling av 
                läkare)
                Från 85000000-9 till 85323000-9 
                98133100-5
                98133000-4
                98200000-5
                98500000-8 (Privata hushåll med 
                anställd personal) 
                Från 98513000-2 till 98514000-9 
                (Arbetskrafttjänster för hushåll, 
                Bemanningstjänster för enskilda, 
                Tjänster utförda av 
                kontorspersonal för enskilda, 
                kontorspersonal för enskilda, 
                Tillfällig personal för hushåll 
                och Hemtjänst).

Administration inom  socialtjänsten,  utbildningsadministration,  hälsovårdsförvaltning och  administration avseende 

kultur                85321000-5 
                85322000-2 
                75000000-6 (Offentlig förvaltning, 
                försvar och 
                socialförsäkringstjänster)
                75121000-0
                75122000-7 
                75124000-1 
                Från 79995000-5 till 79995200-7 
                Från 80000000-4 (Undervisning 
                och utbildning) till 80660000-8 
                Från 92000000-1 till 92700000-8
                79950000-8 (Tjänster för 
                organisering av utställningar, 
                mässor och kongresser)
                79951000-5 (Organisering av 
                seminarier)
                79952000-2 (Evenemang)
                79952100-3 (Anordnande av 
                kulturevenemang)
                79953000-9 (Festivalarrangemang), 
                79954000-6 (Festarrangemang)
                 79955000-3 (Anordnande av 
                modevisningar) 
                79956000-0 (Anordnande av mässor 
                och utställningar)
Obligatorisk socialförsäkring     75300000-9
Bidragstjänster            75310000-2
                75311000-9
                75312000-6
                75313000-3
                75313100-4
                75314000-0
                75320000-5
                75330000-8
                75340000-1

Andra samhälleliga och  personliga tjänster,  inklusive  fackföreningstjänster,  tjänster utförda av  politiska organisationer,  tjänster tillhandahållna  av ungdomsorganisationer  och andra medlems-

organisationstjänster        98000000-3
                98120000-0
                98132000-7
                98133110-8
                98130000-3

Tjänster i samband med 

religionsutövande        98131000-0

Hotell- och 

restaurangtjänster        Från 55100000-1 till 55410000-7
                Från 55521000-8 till 55521200-0 
                (55521000-8 Catering för 
                privata hushåll, 
                55521100-9 Hemkörning av mat, 
                55521200-0 Måltidsleveranser)
                55520000-1 Catering
                55522000-5 Catering för 
                transportföretag, 
                55523000-2 Catering för övriga 
                företag eller övriga 
                institutioner
                55524000-9 Skolbespisning
                55510000-8 Matsalstjänster
                55511000-5 Matsalstjänster och 
                övrig kafeteriaverksamhet för 
                särskild kundgrupp, 
                55512000-2 Drift av matsal
                55523100-3 Servering av 
                skolmåltider.

Juridiska tjänster, i den  mån de inte är undantagna  enligt 3 kap. 30 och 31 §§ 

denna lag            Från 79100000-5 till 79140000-7
                75231100-5

Övrig statsförvaltning 

och statliga tjänster        Från 75100000-7 till 75120000-3
                75123000-4 
                Från 75125000-8 till 75131000-3
Samhällstjänster        Från 75200000-8 till 75231000-4

Fängelserelaterade tjänster,  tjänster för allmän säkerhet  och räddningstjänster, i den  mån de inte är undantagna 

enligt 3 kap. 33 § denna lag     Från 75231210-9 till 75231230-5
                Från 75240000-0 till 75252000-7
                794300000-7
                98113100-9

Undersöknings- och 

säkerhetstjänster        Från 79700000-1 till 79721000-4 
                (Undersöknings- och 
                säkerhetstjänster, 
                Säkerhetstjänster, 
                Larmövervakningstjänster, 
                Vakttjänster, 
                Övervakningstjänster, 
                Eftersökning, Uppspårning av 
                försvunna, Patrullering, 
                Utfärdande av id-kort, Utredning 
                och Detektivtjänster) 
                79722000-1 (Grafologi)
                79723000-8 (Avfallsanalys)
Internationella tjänster    98900000-2 (Tjänster 
                tillhandahållna av exterritoriala 
                organisationer och organ)
                98910000-5 (Särskilda tjänster 
                för internationella 
                organisationer och organ).
Posttjänster            64000000-6 (Post- och 
                telekommunikationstjänster)
                64100000-7 (Post- och budtjänster) 
                64110000-0 (Postgång)
                64111000-7 (Posttjänster för 
                tidningar och tidskrifter)
                64112000-4 (Posttjänster för 
                brev)
                64113000-1 (Posttjänster för 
                paket)
                64114000-8 (Postkassörstjänster)
                64115000-5 (Förhyrning av 
                postbox)
                64116000-2 (Poste restantetjänster)
                64122000-7 (Internpost)
Diverse tjänster        50116510-9 (Regummering av däck)
                71550000-8 (Smedtjänster)
Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.