SFS 2016:1211 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner / SFS 2016:1211 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
161211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2016:1147) om upp-

handling av koncessioner ska införas en ny paragraf, 3 kap. 36 §, och närmast
före 3 kap 36 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Upphandling av kollektivtrafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning

36 §

I lagen (2010:1065) om kollektivtrafik anges vilka bestämmelser i

denna lag som ska tillämpas när kollektivtrafik ska upphandlas enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober
2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets för-
ordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:28, bet 2016/17:TU5, rskr. 2016/17:71.

SFS 2016:1211

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.