SFS 2018:1277 Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling / SFS 2018:1277 Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
SFS2018-1277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om elektroniska fakturor til följd av offentlig

upphandling
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser om elektroniska fakturor som utfärdas

till följd av offentlig upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling

på försvars- och säkerhetsområdet, lagen (2016:1145) om offentlig upp-

handling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

eller lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Bestämmelser om faktureringsskyldighet och en fakturas innehåll finns i

mervärdesskattelagen (1994:200).

2 § Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas,

översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det

möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt.

3 § Bestämmelserna i denna lag ska inte tillämpas i de fall användande av

elektronisk faktura skulle innebära risk för

1. röjande av uppgifter som omfattas av sekretess, eller

2. skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

4 § De fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet

eller enhet ska vara elektroniska fakturor som överensstämmer med den

europeiska standard för elektronisk fakturering som Europeiska kom-

missionen har hänvisat till i Europeiska unionens officiella tidning.

Trots första stycket får leverantören och den upphandlande myndigheten

eller enheten ingå avtal om att en annan standard för elektronisk fakturering

ska användas.

5 § Upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ta emot och

behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för

elektronisk fakturering.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om strukturerade elektroniska format och övriga

former för elektroniskt översändande av fakturor.

1

Prop. 2017/18:153, bet. 2017/18:FiU40, rskr. 2017/18:397.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk

fakturering vid offentlig upphandling, i den ursprungliga lydelsen. Se även Europaparlamentets

och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

SFS 2018:1277

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1277

7 § Den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att förelägga en

leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar och som

omfattas av bestämmelserna i denna lag överensstämmer med den euro-

peiska standarden för elektronisk fakturering.

Första stycket tillämpas inte om det finns ett sådant avtal som avses i 4 §

andra stycket.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

8 § Beslut om vitesföreläggande enligt 7 § får överklagas till allmän för-

valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-

rätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

2. Bestämmelserna i 4 och 7 §§ gäller inte fakturor som har utfärdats till

följd av offentliga upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

MAGDALENA ANDERSSON

(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.