SFS 2019:668 Lag om upphandlingsstatistik

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik / SFS 2019:668 Lag om upphandlingsstatistik
SFS2019-668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphandlingsstatistik

Utfärdad den 31 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om statistik på upphandlingsom-
rådet och om registrering av annonsdatabaser.

Statistik på upphandlingsområdet

Krav på statistiken
2 § Statistiken på upphandlingsområdet ska vara allmänt tillgänglig samt
objektiv, relevant, noggrann och jämförbar.

Statistikmyndighet
3 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha huvudansvaret för
statistiken på upphandlingsområdet (statistikmyndigheten).

Databas för nationell upphandlingsstatistik
4 § Statistikmyndigheten ska föra en nationell databas för statistik på
upphandlingsområdet (statistikdatabasen).

Statistikdatabasen ska innehålla uppgifter från och om annonser om

upphandling. Den får även innehålla andra uppgifter om upphandling som
behövs för att ta fram statistik.

Registrerade annonsdatabaser

Registermyndighet
5 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om registrering
av annonsdatabaser (registermyndigheten).

Förutsättningar för registrering
6 § En ansökan om registrering av en annonsdatabas får göras av den
fysiska eller juridiska person eller den upphandlande myndighet eller enhet
som driver annonsdatabasen.

En annonsdatabas ska registreras om
1. sökanden är lämplig att utöva verksamheten, och

1 Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-

tionssamhällets tjänster.

SFS

2019:668

Publicerad
den

11 november 2019

background image

2

SFS

2019:668

2. det kan antas att verksamheten kommer att drivas i enlighet med denna

lag samt de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen.

Krav på registrerade annonsdatabaser
7 § En registrerad annonsdatabas ska vara elektronisk. I databasen ska det
finnas funktioner

1. för att ta emot och publicera annonser enligt
� lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
� lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
� lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
� lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

eller

� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den

23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70,

2. som möjliggör för en upphandlande myndighet eller enhet att uppfylla

sina skyldigheter vid offentliggörande av annonser och meddelanden genom
Europeiska unionens publikationsbyrå, och

3. som säkerställer att en annons inte kan publiceras innan den upphand-

lande myndigheten eller enheten har lämnat de uppgifter som annonsen ska
innehålla.

Skyldighet att lämna uppgifter för statistikändamål
8 § Den som driver en registrerad annonsdatabas är skyldig att lämna
obearbetade uppgifter från och om annonser om upphandling till statistik-
myndigheten.

Skyldigheten gäller inte uppgifter som redan har offentliggjorts i en

annons om upphandling genom någon annan registrerad annonsdatabas.

Tillsyn
9 § Registermyndigheten ska utöva tillsyn över registrerade annonsdata-
baser.

Vid sin tillsyn får registermyndigheten begära sådana uppgifter som är

nödvändiga för tillsynsverksamheten från den som driver en registrerad
annonsdatabas.

Registermyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

denna lag eller de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till
lagen ska följas.

�&terkallelse av registrering
10 § Registermyndigheten ska återkalla registreringen av en annonsdata-
bas om den som driver databasen

1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 eller 7 §,
2. inte betalar registeravgift enligt 11 §, eller
3. inte fullgör de skyldigheter i fråga om annonsering och statistik som

anges i denna lag eller annan författning.

Registreringen ska även återkallas på begäran av den som driver annons-

databasen.

Avgifter
11 § För registrering och registerhållning får registermyndigheten ta ut en
ansökningsavgift och en registeravgift av den som driver annonsdatabasen.

background image

3

SFS

2019:668

Bemyndiganden
12 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vilka uppgifter för statistikändamål som statistikmyn-
digheten får begära från den som driver en registrerad annonsdatabas, samt
om innehållet i och driften av statistikdatabasen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter för registrerade annonsdatabaser om

1. teknisk prestanda,
2. funktionalitet,
3. tillgänglighet, och
4. servicenivå.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om storleken på de avgifter som anges i 11§.

�verklagande
13 §
Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.