SFS 2021:579 Lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter / SFS 2021:579 Lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
SFS2021-579.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av

jordbruks- och livsmedelsprodukter

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Lagens syfte och tillämpningsområde
1 §
Denna lag syftar till att skydda leverantörer av jordbruks- och livs-
medelsprodukter mot vissa otillbörliga handelsmetoder.

2 § Lagen gäller vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter om
köparen eller leverantören är etablerad i Sverige och köparen

1. har en årsomsättning som motsvarar mer än två miljoner euro, eller
2. är en myndighet som är etablerad i Europeiska unionen.
Lagen gäller inte om köparen är en konsument.

Ord och uttryck
3 §
I denna lag betyder

1. jordbruks- och livsmedelsprodukter: produkter som förtecknas i bilaga

I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt produkter som inte
förtecknas i den bilagan men som framställs för användning som livsmedel
genom användning av produkter som förtecknas i den bilagan,

2. köpare: en fysisk eller juridisk person, en grupp av fysiska eller juri-

diska personer, eller en myndighet som köper jordbruks- och livsmedels-
produkter, och

3. leverantör: en fysisk eller juridisk person som säljer jordbruks- och

livsmedelsprodukter.

4 § Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas

1. en beslutande församling i en kommun eller en region, eller en mot-

svarande beslutande församling i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen,

2. ett sådant offentligt styrt organ som avses i 1 kap. 18 § lagen (2016:1145)

om offentlig upphandling, och

3. en sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter eller beslutande församlingar, eller
b) flera offentligt styrda organ.

1 Prop. 2020/21:134, bet. 2020/21:MJU21, rskr. 2020/21:364.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga
handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:579

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

Förbud mot otillbörliga handelsmetoder
5 §
Följande metoder som tillämpas av en köpare av jordbruks- och livs-
medelsprodukter är förbjudna:

1. att betala senare än 30 dagar efter den tidpunkt som anges i 6 eller 7 §,
2. att annullera en order med kortare varsel än 30 dagar, om inte något

annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 10 §,

3. att ensidigt genomdriva en ändring av villkoren i ett avtal i fråga om

intervall, metod, plats, tid eller volym för en leverans, kvalitetskrav,
betalning eller pris,

4. att ensidigt genomdriva en ändring av villkoren i ett avtal i fråga om de

tjänster som anges i 12 § första stycket 3�5 eller andra stycket,

5. att kräva betalning av leverantören för sådant som inte är kopplat till

leverantörens försäljning,

6. att begära att leverantören ska betala kostnaderna för försämring som

sker eller förlust som uppkommer i köparens lokaler eller efter det att den
köprättsliga risken har övergått till köparen, när sådan försämring eller
förlust inte beror på leverantörens försumlighet eller fel,

7. att inte tillmötesgå leverantörens begäran att få en skriftlig bekräftelse

av villkoren i ett avtal,

8. att vidta eller hota med att vidta kommersiella repressalier mot en

leverantör som utövar sina avtalsenliga eller juridiska rättigheter, och

9. att kräva ersättning av leverantören för kostnaden för att hantera klago-

mål från kunder i samband med försäljningen av leverantörens jordbruks-
och livsmedelsprodukter när det inte förekommit försumlighet eller fel från
leverantörens sida.

Bestämmelser om obehöriga angrepp på företagshemligheter finns i lagen

(2018:558) om företagshemligheter.

6 § För ett avtal som innebär att jordbruks- och livsmedelsprodukter ska
levereras regelbundet börjar betalningsperioden om 30 dagar löpa från

1. dagen då leveransperioden löper ut, om leveranser har gjorts under den

avtalade leveransperioden, eller

2. dagen då det belopp som ska betalas för leveransperioden fastställs, om

den dagen infaller senare än den dag då leveransperioden löper ut.

Om det är köparen som fastställer det belopp som ska betalas tillämpas

första stycket 1.

Vid tillämpningen av första stycket ska den avtalade leveransperioden

anses omfatta högst 30 dagar.

7 § För ett avtal som inte innebär att jordbruks- och livsmedelsprodukter
ska levereras regelbundet börjar betalningsperioden om 30 dagar löpa från

1. leveransdagen, eller
2. dagen då det belopp som ska betalas fastställs, om denna dag infaller

senare än leveransdagen.

Om det är köparen som fastställer det belopp som ska betalas tillämpas

första stycket 1.

8 § Förbudet i 5 § första stycket 1 gäller inte en köpare som har kommit
överens med en leverantör om en värdefördelningsklausul i den mening som
avses i artikel 172 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad mark-
nadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets

2021:579

background image

3

SFS

förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och
(EG) nr 1234/2007.

9 § Förbudet i 5 § första stycket 1 gäller inte en betalning som görs

1. inom ramen för skolprogrammet i enlighet med artikel 23 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013,

2. av ett offentligt organ som tillhandahåller hälso- och sjukvård i den

mening som avses i artikel 4.4 b i Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid
handelstransaktioner,

3. enligt ett avtal med en leverantör av druvor eller must för vinfram-

ställning, förutsatt att

a) de specifika betalningsvillkoren ingår i ett standardavtal som före den

1 januari 2019 har förklarats bindande av medlemsstaten i enlighet med
artikel 164 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013
och att denna utvidgning av standardavtalet förnyas av medlemsstaten från
och med den dagen utan några betydande förändringar av betalnings-
villkoren som är till nackdel för leverantörer av druvor eller must, och

b) avtalet gäller i flera år.


10 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en kortare period än vad
som anges i 5 § första stycket 2 ska gälla i särskilda sektorer.

11 § Förbudet i 5 § första stycket 7 gäller inte om avtalet avser jordbruks-
och livsmedelsprodukter som en medlem av en producentorganisation
levererar till organisationen, om organisationens stadgar eller de regler och
beslut som fastställs i eller följer av stadgarna innehåller bestämmelser med
liknande effekt på villkoren i avtalet.

12 § Följande metoder som tillämpas av en köpare av jordbruks- och
livsmedelsprodukter är förbjudna, om köparen och leverantören inte klart
och tydligt har avtalat om dem i förväg:

1. att returnera osålda jordbruks- och livsmedelsprodukter till leveran-

tören utan att betala för dem,

2. att returnera osålda jordbruks- och livsmedelsprodukter utan att betala

för bortskaffandet av dem,

3. att kräva betalning som ett villkor för att leverantörens jordbruks- och

livsmedelsprodukter ska lagras, skyltas med eller listas, eller för att till-
handahålla sådana produkter på marknaden,

4. att kräva att leverantören ska betala för köparens marknadsföring av

jordbruks- och livsmedelsprodukter, och

5. att kräva att leverantören ska betala personalkostnader för att inreda

lokaler som används vid försäljning av leverantörens jordbruks- och
livsmedelsprodukter.

En handelsmetod som innebär att leverantören ska bära hela eller en del

av kostnaden för rabatter på jordbruks- och livsmedelsprodukter som köpa-
ren säljer som en del av en marknadsföringskampanj är förbjuden

1. om köparen och leverantören inte klart och tydligt har avtalat om den i

förväg, och

2. om köparen inte innan kampanjen inleds anger under vilken tidsperiod

som åtgärderna ska genomföras och den förväntade mängd produkter som
kommer att beställas.

2021:579

background image

4

SFS

13 § Om en metod som avses i 12 § första stycket 3�5 eller andra stycket
är tillåten och tillämpas i ett visst fall ska köparen på leverantörens begäran
lämna en skriftlig beräkning av betalningen per enhet eller av den
sammanlagda betalningen. Om en metod som avses i 12 § första stycket 3�
5 är tillåten ska köparen också på leverantörens begäran lämna en skriftlig
kostnadsberäkning och underlaget för denna beräkning.

Tillsyn
14 §
Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten)
utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen följs.

15 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva tillsyn
får myndigheten förelägga

1. en köpare, leverantör eller någon annan att tillhandahålla uppgifter,

handlingar eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till

förhör på tid och plats som myndigheten beslutar.

Tillsynsmyndigheten får besluta att ett föreläggande enligt första stycket

ska gälla omedelbart.

16 § Den som ett föreläggande enligt 15 § första stycket 1 riktas mot är
inte skyldig att tillhandahålla en skriftlig handling

1. vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats

biträde inte får höras som vittne om innehållet, och

2. som innehas av advokaten eller biträdet eller av den som tystnads-

plikten gäller till förmån för.

17 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva tillsyn
har myndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen
där köparen bedriver verksamhet, dock inte bostäder.

18 § Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av Kronofogde-
myndigheten för att genomföra en sådan åtgärd som anges i 17 §. Vid hand-
räckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av
förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller avlägs-
nande. Kronofogdemyndigheten ska dock inte underrätta den som åtgärden
ska genomföras hos innan verkställighet sker.

�&tgärder mot otillbörliga handelsmetoder

Förelägganden
19 § Tillsynsmyndigheten får förelägga en köpare att upphöra med

1. att tillämpa en sådan handelsmetod som är förbjuden enligt 5 § första

stycket eller 12 §, och

2. att obehörigen angripa leverantörens företagshemligheter enligt lagen

(2018:558) om företagshemligheter.

Tillsynsmyndigheten får även förelägga en köpare att lämna en sådan

skriftlig beräkning som avses i 13 §.

Ett föreläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat

inte beslutas.

2021:579

background image

5

SFS

Sanktionsavgift
20 § Tillsynsmyndigheten får besluta att en köpare som har tillämpat en
sådan handelsmetod som är förbjuden enligt 5 § första stycket eller 12 § ska
betala en sanktionsavgift. En sanktionsavgift får även beslutas om en köpare
obehörigen har angripit leverantörens företagshemligheter enligt lagen
(2018:558) om företagshemligheter.

En sanktionsavgift ska inte beslutas i ringa fall.
Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.


21 § En sanktionsavgift får inte beslutas för en överträdelse som omfattas
av ett föreläggande vid vite enligt denna lag om överträdelsen ligger till
grund för en ansökan om utdömande av vitet.

22 § Sanktionsavgiften får inte överstiga en procent av omsättningen före-
gående räkenskapsår för den som beslutet riktas mot.

När sanktionsavgiftens storlek fastställs ska särskild hänsyn tas till över-

trädelsens art, varaktighet och omfattning. Hänsyn ska också tas till om den
som beslutet riktar sig mot tidigare har överträtt förbudet och vilka förut-
sättningar som finns för att betala avgiften.

23 § Ett beslut om sanktionsavgift enligt 20 § ska meddelas inom fem år
från det att överträdelsen upphörde.

24 § En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar
från det att beslutet om att ta ut avgiften har fått laga kraft eller inom den
längre tid som anges i beslutet.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket,

ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning.
Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkställighet får ske enligt
utsökningsbalkens bestämmelser.

25 § Sanktionsavgiften faller bort till den del beslutet om avgift inte har
verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

Vite
26 §
Ett föreläggande enligt 15 eller 19 § får förenas med vite.

�verklagande
27 §
Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

JENNY NILSSON

(Näringsdepartementet)

2021:579

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.