SFS 2021:579 Lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter / SFS 2021:579 Lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
SFS2021-579.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ZMFZHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ZMFZHK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft410{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>jordbruks- och livsmedelsprodukter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lagens syfte och till�mpningsomr�de <br/>1 �</b> Denna lag syftar till att skydda leverant�rer av jordbruks- och livs-<br/>medelsprodukter mot vissa otillb�rliga handelsmetoder. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 �</b> Lagen g�ller vid k�p av jordbruks- och livsmedelsprodukter om <br/>k�paren eller leverant�ren �r etablerad i Sverige och k�paren </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. har en �rsoms�ttning som motsvarar mer �n tv� miljoner euro, eller<br/>2. �r en myndighet som �r etablerad i Europeiska unionen.<br/>Lagen g�ller inte om k�paren �r en konsument.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Ord och uttryck <br/>3 �</b> I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>jordbruks- och livsmedelsprodukter</i>: produkter som f�rtecknas i bilaga</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">I till f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt samt produkter som inte <br/>f�rtecknas i den bilagan men som framst�lls f�r anv�ndning som livsmedel <br/>genom anv�ndning av produkter som f�rtecknas i den bilagan, </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>k�pare</i>: en fysisk eller juridisk person, en grupp av fysiska eller juri-</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">diska personer, eller en myndighet som k�per jordbruks- och livsmedels-<br/>produkter, och </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. <i>leverant�r</i>: en fysisk eller juridisk person som s�ljer jordbruks- och</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">livsmedelsprodukter. </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b> Vid till�mpning av denna lag ska med myndighet j�mst�llas </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en beslutande f�rsamling i en kommun eller en region, eller en mot-</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">svarande beslutande f�rsamling i en annan medlemsstat i Europeiska <br/>unionen, </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ett s�dant offentligt styrt organ som avses i 1 kap. 18 � lagen (2016:1145)</p> <p style="position:absolute;top:975px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om offentlig upphandling, och </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">3. en sammanslutning av<br/>a) en eller flera myndigheter eller beslutande f�rsamlingar, eller<br/>b) flera offentligt styrda organ.</p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2020/21:134, bet. 2020/21:MJU21, rskr. 2020/21:364. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillb�rliga <br/>handelsmetoder mellan f�retag i jordbruks- och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:579</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">18 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>F�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder <br/>5 �</b> F�ljande metoder som till�mpas av en k�pare av jordbruks- och livs-<br/>medelsprodukter �r f�rbjudna: </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">1. att betala senare �n 30 dagar efter den tidpunkt som anges i 6 eller 7 �,<br/>2. att annullera en order med kortare varsel �n 30 dagar, om inte n�got</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">annat f�ljer av f�reskrifter som meddelats med st�d av 10 �, </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. att ensidigt genomdriva en �ndring av villkoren i ett avtal i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">intervall, metod, plats, tid eller volym f�r en leverans, kvalitetskrav, <br/>betalning eller pris, </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. att ensidigt genomdriva en �ndring av villkoren i ett avtal i fr�ga om de</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tj�nster som anges i 12 � f�rsta stycket 35 eller andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. att kr�va betalning av leverant�ren f�r s�dant som inte �r kopplat till</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">leverant�rens f�rs�ljning, </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. att beg�ra att leverant�ren ska betala kostnaderna f�r f�rs�mring som</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">sker eller f�rlust som uppkommer i k�parens lokaler eller efter det att den <br/>k�pr�ttsliga risken har �verg�tt till k�paren, n�r s�dan f�rs�mring eller <br/>f�rlust inte beror p� leverant�rens f�rsumlighet eller fel, </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. att inte tillm�tesg� leverant�rens beg�ran att f� en skriftlig bekr�ftelse</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">av villkoren i ett avtal, </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. att vidta eller hota med att vidta kommersiella repressalier mot en</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">leverant�r som ut�var sina avtalsenliga eller juridiska r�ttigheter, och </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. att kr�va ers�ttning av leverant�ren f�r kostnaden f�r att hantera klago-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">m�l fr�n kunder i samband med f�rs�ljningen av leverant�rens jordbruks- <br/>och livsmedelsprodukter n�r det inte f�rekommit f�rsumlighet eller fel fr�n <br/>leverant�rens sida. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om obeh�riga angrepp p� f�retagshemligheter finns i lagen </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(2018:558) om f�retagshemligheter. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 �</b> F�r ett avtal som inneb�r att jordbruks- och livsmedelsprodukter ska <br/>levereras regelbundet b�rjar betalningsperioden om 30 dagar l�pa fr�n </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. dagen d� leveransperioden l�per ut, om leveranser har gjorts under den</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">avtalade leveransperioden, eller </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. dagen d� det belopp som ska betalas f�r leveransperioden fastst�lls, om</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">den dagen infaller senare �n den dag d� leveransperioden l�per ut. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r k�paren som fastst�ller det belopp som ska betalas till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid till�mpningen av f�rsta stycket ska den avtalade leveransperioden </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">anses omfatta h�gst 30 dagar. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 �</b> F�r ett avtal som inte inneb�r att jordbruks- och livsmedelsprodukter <br/>ska levereras regelbundet b�rjar betalningsperioden om 30 dagar l�pa fr�n </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">1. leveransdagen, eller<br/>2. dagen d� det belopp som ska betalas fastst�lls, om denna dag infaller</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">senare �n leveransdagen. </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r k�paren som fastst�ller det belopp som ska betalas till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>8 �</b> F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 1 g�ller inte en k�pare som har kommit <br/>�verens med en leverant�r om en v�rdef�rdelningsklausul i den mening som <br/>avses i artikel 172 a i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr <br/>1308/2013 av den 17 december 2013 om uppr�ttande av en samlad mark-<br/>nadsordning f�r jordbruksprodukter och om upph�vande av r�dets </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2021:579</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">f�rordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och <br/>(EG) nr 1234/2007. <br/> <br/><b>9</b> <b>�</b> F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 1 g�ller inte en betalning som g�rs </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. inom ramen f�r skolprogrammet i enlighet med artikel 23 i Europa-</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. av ett offentligt organ som tillhandah�ller h�lso- och sjukv�rd i den </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">mening som avses i artikel 4.4 b i Europaparlamentets och r�dets direktiv <br/>2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bek�mpande av sena betalningar vid <br/>handelstransaktioner, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. enligt ett avtal med en leverant�r av druvor eller must f�r vinfram-</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">st�llning, f�rutsatt att </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">a) de specifika betalningsvillkoren ing�r i ett standardavtal som f�re den </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">1 januari 2019 har f�rklarats bindande av medlemsstaten i enlighet med <br/>artikel 164 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013 <br/>och att denna utvidgning av standardavtalet f�rnyas av medlemsstaten fr�n <br/>och med den dagen utan n�gra betydande f�r�ndringar av betalnings-<br/>villkoren som �r till nackdel f�r leverant�rer av druvor eller must, och </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">b) avtalet g�ller i flera �r. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"> <br/><b>10 �</b> Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en kortare period �n vad <br/>som anges i 5 � f�rsta stycket 2 ska g�lla i s�rskilda sektorer. <br/> <br/><b>11 �</b> F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 7 g�ller inte om avtalet avser jordbruks- <br/>och livsmedelsprodukter som en medlem av en producentorganisation <br/>levererar till organisationen, om organisationens stadgar eller de regler och <br/>beslut som fastst�lls i eller f�ljer av stadgarna inneh�ller best�mmelser med <br/>liknande effekt p� villkoren i avtalet. <br/> <br/><b>12 � </b>F�ljande metoder som till�mpas av en k�pare av jordbruks- och <br/>livsmedelsprodukter �r f�rbjudna, om k�paren och leverant�ren inte klart <br/>och tydligt har avtalat om dem i f�rv�g: </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. att returnera os�lda jordbruks- och livsmedelsprodukter till leveran-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">t�ren utan att betala f�r dem, </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. att returnera os�lda jordbruks- och livsmedelsprodukter utan att betala </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r bortskaffandet av dem, </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. att kr�va betalning som ett villkor f�r att leverant�rens jordbruks- och </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">livsmedelsprodukter ska lagras, skyltas med eller listas, eller f�r att till-<br/>handah�lla s�dana produkter p� marknaden, </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">4. att kr�va att leverant�ren ska betala f�r k�parens marknadsf�ring av </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">jordbruks- och livsmedelsprodukter, och </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">5. att kr�va att leverant�ren ska betala personalkostnader f�r att inreda </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">lokaler som anv�nds vid f�rs�ljning av leverant�rens jordbruks- och <br/>livsmedelsprodukter. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">En handelsmetod som inneb�r att leverant�ren ska b�ra hela eller en del </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">av kostnaden f�r rabatter p� jordbruks- och livsmedelsprodukter som k�pa-<br/>ren s�ljer som en del av en marknadsf�ringskampanj �r f�rbjuden </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. om k�paren och leverant�ren inte klart och tydligt har avtalat om den i </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rv�g, och </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. om k�paren inte innan kampanjen inleds anger under vilken tidsperiod </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">som �tg�rderna ska genomf�ras och den f�rv�ntade m�ngd produkter som <br/>kommer att best�llas. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2021:579</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>13 � </b>Om en metod som avses i 12 � f�rsta stycket 35 eller andra stycket <br/>�r till�ten och till�mpas i ett visst fall ska k�paren p� leverant�rens beg�ran <br/>l�mna en skriftlig ber�kning av betalningen per enhet eller av den <br/>sammanlagda betalningen. Om en metod som avses i 12 � f�rsta stycket 3<br/>5 �r till�ten ska k�paren ocks� p� leverant�rens beg�ran l�mna en skriftlig <br/>kostnadsber�kning och underlaget f�r denna ber�kning. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>Tillsyn <br/>14 � </b>Den myndighet som regeringen best�mmer (tillsynsmyndigheten) <br/>ut�var tillsyn �ver att denna lag och f�reskrifter som meddelats med st�d av <br/>lagen f�ljs. <br/> <br/><b>15 � </b>Om det beh�vs f�r att tillsynsmyndigheten ska kunna ut�va tillsyn <br/>f�r myndigheten f�rel�gga </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. en k�pare, leverant�r eller n�gon annan att tillhandah�lla uppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">handlingar eller annat, och </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken att inst�lla sig till </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rh�r p� tid och plats som myndigheten beslutar. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Tillsynsmyndigheten f�r besluta att ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">ska g�lla omedelbart. <br/> <br/><b>16 � </b>Den som ett f�rel�ggande enligt 15 � f�rsta stycket 1 riktas mot �r <br/>inte skyldig att tillhandah�lla en skriftlig handling </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. vars inneh�ll kan antas vara s�dant att en advokat eller en advokats </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">bitr�de inte f�r h�ras som vittne om inneh�llet, och </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. som innehas av advokaten eller bitr�det eller av den som tystnads-</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">plikten g�ller till f�rm�n f�r. <br/> <br/><b>17 � </b>Om det beh�vs f�r att tillsynsmyndigheten ska kunna ut�va tillsyn <br/>har myndigheten r�tt att f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen <br/>d�r k�paren bedriver verksamhet, dock inte bost�der. <br/> <br/><b>18 � </b>Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra handr�ckning av Kronofogde-<br/>myndigheten f�r att genomf�ra en s�dan �tg�rd som anges i 17 �. Vid hand-<br/>r�ckning g�ller best�mmelserna i uts�kningsbalken om verkst�llighet av <br/>f�rpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller avl�gs-<br/>nande. Kronofogdemyndigheten ska dock inte underr�tta den som �tg�rden <br/>ska genomf�ras hos innan verkst�llighet sker. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>�tg�rder mot otillb�rliga handelsmetoder </b></p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><i>F�rel�gganden <br/></i><b>19 � </b>Tillsynsmyndigheten f�r f�rel�gga en k�pare att upph�ra med </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. att till�mpa en s�dan handelsmetod som �r f�rbjuden enligt 5 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">stycket eller 12 �, och </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. att obeh�rigen angripa leverant�rens f�retagshemligheter enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">(2018:558) om f�retagshemligheter. </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Tillsynsmyndigheten f�r �ven f�rel�gga en k�pare att l�mna en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">skriftlig ber�kning som avses i 13 �. </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket g�ller omedelbart, om n�got annat </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">inte beslutas. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>2021:579</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><i>Sanktionsavgift <br/></i><b>20 � </b>Tillsynsmyndigheten f�r besluta att en k�pare som har till�mpat en <br/>s�dan handelsmetod som �r f�rbjuden enligt 5 � f�rsta stycket eller 12 � ska <br/>betala en sanktionsavgift. En sanktionsavgift f�r �ven beslutas om en k�pare <br/>obeh�rigen har angripit leverant�rens f�retagshemligheter enligt lagen <br/>(2018:558) om f�retagshemligheter. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft57">En sanktionsavgift ska inte beslutas i ringa fall. <br/>Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/><b>21 � </b>En sanktionsavgift f�r inte beslutas f�r en �vertr�delse som omfattas <br/>av ett f�rel�ggande vid vite enligt denna lag om �vertr�delsen ligger till <br/>grund f�r en ans�kan om utd�mande av vitet. <br/> <br/><b>22 � </b>Sanktionsavgiften f�r inte �verstiga en procent av oms�ttningen f�re-<br/>g�ende r�kenskaps�r f�r den som beslutet riktas mot. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls ska s�rskild h�nsyn tas till �ver-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">tr�delsens art, varaktighet och omfattning. H�nsyn ska ocks� tas till om den <br/>som beslutet riktar sig mot tidigare har �vertr�tt f�rbudet och vilka f�rut-<br/>s�ttningar som finns f�r att betala avgiften. <br/> <br/><b>23 � </b>Ett beslut om sanktionsavgift enligt 20 � ska meddelas inom fem �r <br/>fr�n det att �vertr�delsen upph�rde. <br/> <br/><b>24 � </b>En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar <br/>fr�n det att beslutet om att ta ut avgiften har f�tt laga kraft eller inom den <br/>l�ngre tid som anges i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">ska tillsynsmyndigheten l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning. <br/>Best�mmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) <br/>om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkst�llighet f�r ske enligt <br/>uts�kningsbalkens best�mmelser. <br/> <br/><b>25 �</b> Sanktionsavgiften faller bort till den del beslutet om avgift inte har <br/>verkst�llts inom fem �r fr�n det att beslutet fick laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft58"><b>Vite <br/>26 � </b>Ett f�rel�ggande enligt 15 eller 19 � f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>�verklagande <br/>27 � </b>Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag f�r �verklagas till <br/>allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft57">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2021. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>STEFAN L�FVEN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">JENNY NILSSON </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>2021:579</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av

jordbruks- och livsmedelsprodukter

Utf�rdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 f�ljande.

Lagens syfte och till�mpningsomr�de
1 �
Denna lag syftar till att skydda leverant�rer av jordbruks- och livs-
medelsprodukter mot vissa otillb�rliga handelsmetoder.

2 � Lagen g�ller vid k�p av jordbruks- och livsmedelsprodukter om
k�paren eller leverant�ren �r etablerad i Sverige och k�paren

1. har en �rsoms�ttning som motsvarar mer �n tv� miljoner euro, eller
2. �r en myndighet som �r etablerad i Europeiska unionen.
Lagen g�ller inte om k�paren �r en konsument.

Ord och uttryck
3 �
I denna lag betyder

1. jordbruks- och livsmedelsprodukter: produkter som f�rtecknas i bilaga

I till f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt samt produkter som inte
f�rtecknas i den bilagan men som framst�lls f�r anv�ndning som livsmedel
genom anv�ndning av produkter som f�rtecknas i den bilagan,

2. k�pare: en fysisk eller juridisk person, en grupp av fysiska eller juri-

diska personer, eller en myndighet som k�per jordbruks- och livsmedels-
produkter, och

3. leverant�r: en fysisk eller juridisk person som s�ljer jordbruks- och

livsmedelsprodukter.

4 � Vid till�mpning av denna lag ska med myndighet j�mst�llas

1. en beslutande f�rsamling i en kommun eller en region, eller en mot-

svarande beslutande f�rsamling i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen,

2. ett s�dant offentligt styrt organ som avses i 1 kap. 18 � lagen (2016:1145)

om offentlig upphandling, och

3. en sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter eller beslutande f�rsamlingar, eller
b) flera offentligt styrda organ.

1 Prop. 2020/21:134, bet. 2020/21:MJU21, rskr. 2020/21:364.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillb�rliga
handelsmetoder mellan f�retag i jordbruks- och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:579

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

F�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder
5 �
F�ljande metoder som till�mpas av en k�pare av jordbruks- och livs-
medelsprodukter �r f�rbjudna:

1. att betala senare �n 30 dagar efter den tidpunkt som anges i 6 eller 7 �,
2. att annullera en order med kortare varsel �n 30 dagar, om inte n�got

annat f�ljer av f�reskrifter som meddelats med st�d av 10 �,

3. att ensidigt genomdriva en �ndring av villkoren i ett avtal i fr�ga om

intervall, metod, plats, tid eller volym f�r en leverans, kvalitetskrav,
betalning eller pris,

4. att ensidigt genomdriva en �ndring av villkoren i ett avtal i fr�ga om de

tj�nster som anges i 12 � f�rsta stycket 35 eller andra stycket,

5. att kr�va betalning av leverant�ren f�r s�dant som inte �r kopplat till

leverant�rens f�rs�ljning,

6. att beg�ra att leverant�ren ska betala kostnaderna f�r f�rs�mring som

sker eller f�rlust som uppkommer i k�parens lokaler eller efter det att den
k�pr�ttsliga risken har �verg�tt till k�paren, n�r s�dan f�rs�mring eller
f�rlust inte beror p� leverant�rens f�rsumlighet eller fel,

7. att inte tillm�tesg� leverant�rens beg�ran att f� en skriftlig bekr�ftelse

av villkoren i ett avtal,

8. att vidta eller hota med att vidta kommersiella repressalier mot en

leverant�r som ut�var sina avtalsenliga eller juridiska r�ttigheter, och

9. att kr�va ers�ttning av leverant�ren f�r kostnaden f�r att hantera klago-

m�l fr�n kunder i samband med f�rs�ljningen av leverant�rens jordbruks-
och livsmedelsprodukter n�r det inte f�rekommit f�rsumlighet eller fel fr�n
leverant�rens sida.

Best�mmelser om obeh�riga angrepp p� f�retagshemligheter finns i lagen

(2018:558) om f�retagshemligheter.

6 � F�r ett avtal som inneb�r att jordbruks- och livsmedelsprodukter ska
levereras regelbundet b�rjar betalningsperioden om 30 dagar l�pa fr�n

1. dagen d� leveransperioden l�per ut, om leveranser har gjorts under den

avtalade leveransperioden, eller

2. dagen d� det belopp som ska betalas f�r leveransperioden fastst�lls, om

den dagen infaller senare �n den dag d� leveransperioden l�per ut.

Om det �r k�paren som fastst�ller det belopp som ska betalas till�mpas

f�rsta stycket 1.

Vid till�mpningen av f�rsta stycket ska den avtalade leveransperioden

anses omfatta h�gst 30 dagar.

7 � F�r ett avtal som inte inneb�r att jordbruks- och livsmedelsprodukter
ska levereras regelbundet b�rjar betalningsperioden om 30 dagar l�pa fr�n

1. leveransdagen, eller
2. dagen d� det belopp som ska betalas fastst�lls, om denna dag infaller

senare �n leveransdagen.

Om det �r k�paren som fastst�ller det belopp som ska betalas till�mpas

f�rsta stycket 1.

8 � F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 1 g�ller inte en k�pare som har kommit
�verens med en leverant�r om en v�rdef�rdelningsklausul i den mening som
avses i artikel 172 a i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
1308/2013 av den 17 december 2013 om uppr�ttande av en samlad mark-
nadsordning f�r jordbruksprodukter och om upph�vande av r�dets

2021:579

background image

3

SFS

f�rordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och
(EG) nr 1234/2007.

9 F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 1 g�ller inte en betalning som g�rs

1. inom ramen f�r skolprogrammet i enlighet med artikel 23 i Europa-

parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013,

2. av ett offentligt organ som tillhandah�ller h�lso- och sjukv�rd i den

mening som avses i artikel 4.4 b i Europaparlamentets och r�dets direktiv
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bek�mpande av sena betalningar vid
handelstransaktioner,

3. enligt ett avtal med en leverant�r av druvor eller must f�r vinfram-

st�llning, f�rutsatt att

a) de specifika betalningsvillkoren ing�r i ett standardavtal som f�re den

1 januari 2019 har f�rklarats bindande av medlemsstaten i enlighet med
artikel 164 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013
och att denna utvidgning av standardavtalet f�rnyas av medlemsstaten fr�n
och med den dagen utan n�gra betydande f�r�ndringar av betalnings-
villkoren som �r till nackdel f�r leverant�rer av druvor eller must, och

b) avtalet g�ller i flera �r.


10 � Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en kortare period �n vad
som anges i 5 � f�rsta stycket 2 ska g�lla i s�rskilda sektorer.

11 � F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 7 g�ller inte om avtalet avser jordbruks-
och livsmedelsprodukter som en medlem av en producentorganisation
levererar till organisationen, om organisationens stadgar eller de regler och
beslut som fastst�lls i eller f�ljer av stadgarna inneh�ller best�mmelser med
liknande effekt p� villkoren i avtalet.

12 � F�ljande metoder som till�mpas av en k�pare av jordbruks- och
livsmedelsprodukter �r f�rbjudna, om k�paren och leverant�ren inte klart
och tydligt har avtalat om dem i f�rv�g:

1. att returnera os�lda jordbruks- och livsmedelsprodukter till leveran-

t�ren utan att betala f�r dem,

2. att returnera os�lda jordbruks- och livsmedelsprodukter utan att betala

f�r bortskaffandet av dem,

3. att kr�va betalning som ett villkor f�r att leverant�rens jordbruks- och

livsmedelsprodukter ska lagras, skyltas med eller listas, eller f�r att till-
handah�lla s�dana produkter p� marknaden,

4. att kr�va att leverant�ren ska betala f�r k�parens marknadsf�ring av

jordbruks- och livsmedelsprodukter, och

5. att kr�va att leverant�ren ska betala personalkostnader f�r att inreda

lokaler som anv�nds vid f�rs�ljning av leverant�rens jordbruks- och
livsmedelsprodukter.

En handelsmetod som inneb�r att leverant�ren ska b�ra hela eller en del

av kostnaden f�r rabatter p� jordbruks- och livsmedelsprodukter som k�pa-
ren s�ljer som en del av en marknadsf�ringskampanj �r f�rbjuden

1. om k�paren och leverant�ren inte klart och tydligt har avtalat om den i

f�rv�g, och

2. om k�paren inte innan kampanjen inleds anger under vilken tidsperiod

som �tg�rderna ska genomf�ras och den f�rv�ntade m�ngd produkter som
kommer att best�llas.

2021:579

background image

4

SFS

13 � Om en metod som avses i 12 � f�rsta stycket 35 eller andra stycket
�r till�ten och till�mpas i ett visst fall ska k�paren p� leverant�rens beg�ran
l�mna en skriftlig ber�kning av betalningen per enhet eller av den
sammanlagda betalningen. Om en metod som avses i 12 � f�rsta stycket 3
5 �r till�ten ska k�paren ocks� p� leverant�rens beg�ran l�mna en skriftlig
kostnadsber�kning och underlaget f�r denna ber�kning.

Tillsyn
14 �
Den myndighet som regeringen best�mmer (tillsynsmyndigheten)
ut�var tillsyn �ver att denna lag och f�reskrifter som meddelats med st�d av
lagen f�ljs.

15 � Om det beh�vs f�r att tillsynsmyndigheten ska kunna ut�va tillsyn
f�r myndigheten f�rel�gga

1. en k�pare, leverant�r eller n�gon annan att tillhandah�lla uppgifter,

handlingar eller annat, och

2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken att inst�lla sig till

f�rh�r p� tid och plats som myndigheten beslutar.

Tillsynsmyndigheten f�r besluta att ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket

ska g�lla omedelbart.

16 � Den som ett f�rel�ggande enligt 15 � f�rsta stycket 1 riktas mot �r
inte skyldig att tillhandah�lla en skriftlig handling

1. vars inneh�ll kan antas vara s�dant att en advokat eller en advokats

bitr�de inte f�r h�ras som vittne om inneh�llet, och

2. som innehas av advokaten eller bitr�det eller av den som tystnads-

plikten g�ller till f�rm�n f�r.

17 � Om det beh�vs f�r att tillsynsmyndigheten ska kunna ut�va tillsyn
har myndigheten r�tt att f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen
d�r k�paren bedriver verksamhet, dock inte bost�der.

18 � Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra handr�ckning av Kronofogde-
myndigheten f�r att genomf�ra en s�dan �tg�rd som anges i 17 �. Vid hand-
r�ckning g�ller best�mmelserna i uts�kningsbalken om verkst�llighet av
f�rpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller avl�gs-
nande. Kronofogdemyndigheten ska dock inte underr�tta den som �tg�rden
ska genomf�ras hos innan verkst�llighet sker.

�tg�rder mot otillb�rliga handelsmetoder

F�rel�gganden
19 � Tillsynsmyndigheten f�r f�rel�gga en k�pare att upph�ra med

1. att till�mpa en s�dan handelsmetod som �r f�rbjuden enligt 5 � f�rsta

stycket eller 12 �, och

2. att obeh�rigen angripa leverant�rens f�retagshemligheter enligt lagen

(2018:558) om f�retagshemligheter.

Tillsynsmyndigheten f�r �ven f�rel�gga en k�pare att l�mna en s�dan

skriftlig ber�kning som avses i 13 �.

Ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket g�ller omedelbart, om n�got annat

inte beslutas.

2021:579

background image

5

SFS

Sanktionsavgift
20 � Tillsynsmyndigheten f�r besluta att en k�pare som har till�mpat en
s�dan handelsmetod som �r f�rbjuden enligt 5 � f�rsta stycket eller 12 � ska
betala en sanktionsavgift. En sanktionsavgift f�r �ven beslutas om en k�pare
obeh�rigen har angripit leverant�rens f�retagshemligheter enligt lagen
(2018:558) om f�retagshemligheter.

En sanktionsavgift ska inte beslutas i ringa fall.
Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.


21 � En sanktionsavgift f�r inte beslutas f�r en �vertr�delse som omfattas
av ett f�rel�ggande vid vite enligt denna lag om �vertr�delsen ligger till
grund f�r en ans�kan om utd�mande av vitet.

22 � Sanktionsavgiften f�r inte �verstiga en procent av oms�ttningen f�re-
g�ende r�kenskaps�r f�r den som beslutet riktas mot.

N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls ska s�rskild h�nsyn tas till �ver-

tr�delsens art, varaktighet och omfattning. H�nsyn ska ocks� tas till om den
som beslutet riktar sig mot tidigare har �vertr�tt f�rbudet och vilka f�rut-
s�ttningar som finns f�r att betala avgiften.

23 � Ett beslut om sanktionsavgift enligt 20 � ska meddelas inom fem �r
fr�n det att �vertr�delsen upph�rde.

24 � En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar
fr�n det att beslutet om att ta ut avgiften har f�tt laga kraft eller inom den
l�ngre tid som anges i beslutet.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i f�rsta stycket,

ska tillsynsmyndigheten l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning.
Best�mmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkst�llighet f�r ske enligt
uts�kningsbalkens best�mmelser.

25 � Sanktionsavgiften faller bort till den del beslutet om avgift inte har
verkst�llts inom fem �r fr�n det att beslutet fick laga kraft.

Vite
26 �
Ett f�rel�ggande enligt 15 eller 19 � f�r f�renas med vite.

�verklagande
27 �
Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag f�r �verklagas till
allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2021.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

JENNY NILSSON

(N�ringsdepartementet)

2021:579

;
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.