SFS 2021:79 Lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet

SFS2021-79.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på

konkurrensområdet

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om ömsesidigt bistånd med del-
givning av handlingar som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Lagen inne-
håller också bestämmelser om ömsesidigt bistånd med indrivning av sådana
sanktionsavgifter och viten som avses i artiklarna 13 och 16 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kon-
trollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl
fungerande inre marknad.

Bistånd på begäran av en nationell konkurrensmyndighet i en annan

medlemsstat

Bistånd med delgivning av vissa handlingar
2 § Konkurrensverket ska, om inte något annat följer av 3 eller 6 §, på
begäran av en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat inom
Europeiska unionen, utan krav på några vidare formaliteter, se till att sådana
handlingar delges som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i EUF-
fördraget.

Delgivning sker enligt delgivningslagen (2010:1932).

Bistånd med indrivning av sanktionsavgift eller vite
3 § Kronofogdemyndigheten ska, om inte något annat följer av 6 §, på
begäran av en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat inom
Europeiska unionen, utan krav på några vidare formaliteter,

1. delge sådana beslut om sanktionsavgifter eller utdömda viten som av-

ses i artikel 13 eller 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

1 Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden
av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad, i den ursprungliga
lydelsen.

SFS

2021:79

Publicerad
den

10 februari 2021

background image

SFS

2021:79

2

2019/1, i den ursprungliga lydelsen, och som inte längre kan överklagas,
eller andra handlingar som är relevanta för indrivning, och

2. driva in sådana avgifter och viten.
Delgivning sker enligt delgivningslagen (2010:1932).

4 § Bestämmelser om indrivning i Sverige finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. och lagen (1985:146) om avräkning
vid återbetalning av skatter och avgifter. Verkställighet enligt utsöknings-
balken får äga rum på grund av det enhetliga dokument som avses i arti-
kel 27 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1, i den ursprung-
liga lydelsen.

Vid indrivning i Sverige av en annan medlemsstats fordran gäller i fråga

om preskription lagstiftningen i den andra medlemsstaten.

5 § Kronofogdemyndigheten ska ta ut ersättning för kostnader i målet i
enlighet med vad som gäller vid indrivning av en svensk fordran av mot-
svarande slag.

Vägransgrunder
6 § En begäran om bistånd får avslås om begäran inte uppfyller de krav
som anges i artikel 27 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1,
i den ursprungliga lydelsen. En begäran om bistånd får också avslås om den
enskildes grundläggande rättigheter och friheter inte har respekterats eller
om delgivningen eller indrivningen skulle strida mot allmänna hänsyn.

Växelkurs och överföring av indrivet belopp
7 § Kronofogdemyndigheten ska, så snart en begäran som avses i 3 § har
tagits emot, räkna om sanktionsavgiften eller vitet till svenska kronor enligt
den växelkurs som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tid-
ning för den dag då avgiften eller vitet beslutades.

I den utsträckning som den andra medlemsstatens fordran har drivits in,

ska beloppet överföras till den medlemsstaten.

Begäran om bistånd i en annan medlemsstat

Bistånd med delgivning
8 § Konkurrensverket får av en nationell konkurrensmyndighet i en annan
medlemsstat i Europeiska unionen begära bistånd med delgivning av en
handling som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget.

9 § Kronofogdemyndigheten får av en nationell konkurrensmyndighet i en
annan medlemsstat i Europeiska unionen begära bistånd med delgivning av
en handling som är relevant för indrivning av konkurrensskadeavgift, utred-
ningsskadeavgift eller vite enligt konkurrenslagen (2008:579) och som har
påförts med tillämpning av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget.

10 § Delgivning som har skett med bistånd enligt 8 eller 9 § i enlighet med
den medlemsstatens lagar, författningar och administrativa praxis, ska anses
ha samma verkan som om delgivningen hade ägt rum i Sverige.

background image

SFS

2021:79

3

Bistånd med indrivning
11 § Kronofogdemyndigheten får av en nationell konkurrensmyndighet i
en annan medlemsstat i Europeiska unionen begära bistånd med indrivning
av sådana avgifter och viten som avses i 9 § om

1. beslutet eller domen har fått laga kraft, och
2. Kronofogdemyndigheten inte själv kan driva in fordringen.

Förbud mot överklagande
12 §
Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Närmare föreskrifter
13 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om bistånd
enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

IBRAHIM BAYLAN
(Näringsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.