Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhets(2016:1226) området

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2016:1226
Departement: Finansdepartementet OU
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
SFS nr:

2016:1226
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2016-12-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Vid tillämpning av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster enligt
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340, och
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategorinummer  Ämne        CPV-referensnummer
1    Underhålls- och 
    reparationstjänster    50000000-5, från 
            50100000-6 till 
            50884000-5 (utom 
            50310000-1 till 
            50324200-4 och 
            50116510-9, 
            50190000-3, 
            50229000-6, 
            50243000-0) och 
            från 51000000-9 
            till 51900000-1
2    Tjänster för militärt 
    bistånd till utlandet    75211300-1
3    Försvarstjänster, militära 
    försvarstjänster och civila 
    försvarstjänster    75220000-4, 
            75221000-1, 
            75222000-8
4    Undersöknings- och 
    säkerhetstjänster    Från 79700000-1 
            till 79720000-7
5    Landtransport      60000000-8, från 
            60100000-9 till 
            60183000-4 (utom 
            60160000-7, 
            60161000-4) och 
            från 64120000-3 
            till 64121200-2
6    Lufttransporttjänster: 
    transporter av passagerare 
    och gods, med undantag av 
    posttransporter      60400000-2, från 
            60410000-5 till 
            60424120-3 (utom 
            60411000-2 
            60421000-5) från 
            60440000-4 till 
            60445000-9 och 
            60500000-3
7    Postbefordran på land och i 
    luften        60160000-7, 
            60161000-4, 
            60411000-2, 
            60421000-5
8    Järnvägstransporttjänster  Från 60200000-0 
            till 60220000-6
9    Sjötransporttjänster    Från 60600000-4 
            till 60653000-0 
            och från 63727000-1 
            till 63727200-3
10    Hjälptjänster och tjänster i 
    anslutning till transporter  Från 63100000-0 
            till 63111000-0, 
            från 63120000-6 
            till 63121100-4, 
            63122000-0, 
            63512000-1 och 
            från 63520000-0 
            till 6370000-6
11    Telekommunikationstjänster  Från 64200000-8 
            till 64228200-2, 
            72318000-7 och 
            från 72700000-7 
            till 72720000-3
12    Finansiella tjänster: 
    försäkringstjänster    Från 66500000-5 
            till 66720000-3
13    Databehandlingstjänster och 
    därmed sammanhängande tjänster  Från 50310000-1 
            till 50324200-4, 
            från 72000000-5 
            till 72920000-5 
            (utom 72318000-7 
            och från 72700000-7 
            till 72720000-3), 
            79342410-4, 
            9342410-4
14    Forsknings- och 
    utvecklingstjänster och 
    utvärderingsprov, med 
    undantag av forsknings- och 
    utvecklingstjänster som inte 
    uteslutande är till förmån 
    för den upphandlande 
    myndigheten eller enheten i 
    dess egen verksamhet, under 
    förutsättning att dessa 
    tjänster helt finansieras av 
    den upphandlande myndigheten 
    eller enheten      Från 73000000-2 
            till 73436000-7
15    Redovisnings-, revisions- 
    och bokföringstjänster    Från 79210000-9 
            till 79212500-8
16    Organisationskonsulttjänster, 
    med undantag av medlings- och 
    förlikningstjänster, och 
    därmed sammanhängande tjänster  Från 73200000-4 
            till 73220000-0, 
            från 79400000-8 
            till 79421200-3 
            och 79342000-3, 
            79342100-4, 
            79342300-6, 
            79342320-2, 
            79342321-9, 
            79910000-6, 
            79991000-7, 
            98362000-8
17    Arkitekttjänster, tekniska 
    konsulttjänster och 
    integrerade tekniska 
    tjänster, stadsplanering 
    och landskapsarkitektur, 
    därmed sammanhängande 
    vetenskapliga och tekniska 
    konsulttjänster, teknisk 
    provning och analys    Från 71000000-8 
            till 71900000-7 
            (utom 71550000-8) 
            och 79994000-8
18    Fastighetsstädning och 
    fastighetsförvaltning    Från 70300000-4 
            till 70340000-6 
            och från 90900000-6 
            till 90924000-0
19    Avlopps- och 
    renhållningstjänster: 
    saneringstjänster och 
    liknande tjänster    Från 90400000-1 
            till 90743200-9 
            (utom 90712200-3), 
            från 90910000-9 
            till 90920000-2 
            och 50190000-3, 
            50229000-6, 
            50243000-0
20    Utbildnings- och 
    simuleringstjänster på 
    försvars- och säkerhetsområdet  80330000-6, 
            80600000-0, 
            80610000-3, 
            80620000-6, 
            80630000-9, 
            80640000-2, 
            80650000-5, 
            80660000-8
Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategorinummer  Ämne        CPV-referensnummer
21    Hotell- och 
    restaurangtjänster    Från 55100000-1 
            till 55524000-9 
            och från 98340000-8 
            till 98341100-6
22    Hjälptjänster och tjänster i 
    anslutning till transporter  Från 63000000-9 
            till 63734000-3 
            (utom 63711200-8, 
            63712700-0, 
            63712710-3), 
            från 63727000-1 
            till 63727200-3 
            och 98361000-1
23    Juridiska tjänster    Från 79100000-5 
            till 79140000-7
24    Rekrytering och urval av 
    personal med undantag av 
    anställningskontrakt    Från 79600000-0 
            till 79635000-4 
            (utom 79611000-0, 
            79632000-3, 
            79633000-0) och 
            från 98500000-8 
            till 98514000-9
25    Hälsovård och socialtjänster  79611000-0 och 
            från 85000000-9 
            till 85323000-9 
            (utom 85321000-5 
            och 85322000-2)
26    Övriga tjänster  
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.