Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2016:1226
Departement: Finansdepartementet OU
Länk: Länk till register

SFS nr:    

2016:1226
Departement/myndighet:    Finansdepartementet OU 
   Utfärdad:    2016-12-08 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


Vid tillämpning av lagen (2011:1029) om upphandling på  försvars- och säkerhetsområdet gäller följande  CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster enligt 
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den  13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av  vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av  upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och  säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och  2004/18/EG i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU)  2015/2340, och
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002  av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig  upphandling (CPV).

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategorinummer    Ämne                CPV-referensnummer
1        Underhålls- och 
        reparationstjänster        50000000-5, från 
                        50100000-6 till 
                        50884000-5 (utom 
                        50310000-1 till 
                        50324200-4 och 
                        50116510-9, 
                        50190000-3, 
                        50229000-6, 
                        50243000-0) och 
                        från 51000000-9 
                        till 51900000-1
2        Tjänster för militärt 
        bistånd till utlandet        75211300-1
3        Försvarstjänster, militära 
        försvarstjänster och civila 
        försvarstjänster        75220000-4, 
                        75221000-1, 
                        75222000-8
4        Undersöknings- och 
        säkerhetstjänster        Från 79700000-1 
                        till 79720000-7
5        Landtransport            60000000-8, från 
                        60100000-9 till 
                        60183000-4 (utom 
                        60160000-7, 
                        60161000-4) och 
                        från 64120000-3 
                        till 64121200-2
6        Lufttransporttjänster: 
        transporter av passagerare 
        och gods, med undantag av 
        posttransporter            60400000-2, från 
                        60410000-5 till 
                        60424120-3 (utom 
                        60411000-2 
                        60421000-5) från 
                        60440000-4 till 
                        60445000-9 och 
                        60500000-3
7        Postbefordran på land och i 
        luften                60160000-7, 
                        60161000-4, 
                        60411000-2, 
                        60421000-5
8        Järnvägstransporttjänster    Från 60200000-0 
                        till 60220000-6
9        Sjötransporttjänster        Från 60600000-4 
                        till 60653000-0 
                        och från 63727000-1 
                        till 63727200-3
10        Hjälptjänster och tjänster i 
        anslutning till transporter    Från 63100000-0 
                        till 63111000-0, 
                        från 63120000-6 
                        till 63121100-4, 
                        63122000-0, 
                        63512000-1 och 
                        från 63520000-0 
                        till 6370000-6
11        Telekommunikationstjänster    Från 64200000-8 
                        till 64228200-2, 
                        72318000-7 och 
                        från 72700000-7 
                        till 72720000-3
12        Finansiella tjänster: 
        försäkringstjänster        Från 66500000-5 
                        till 66720000-3
13        Databehandlingstjänster och 
        därmed sammanhängande tjänster    Från 50310000-1 
                        till 50324200-4, 
                        från 72000000-5 
                        till 72920000-5 
                        (utom 72318000-7 
                        och från 72700000-7 
                        till 72720000-3), 
                        79342410-4, 
                        9342410-4
14        Forsknings- och 
        utvecklingstjänster och 
        utvärderingsprov, med 
        undantag av forsknings- och 
        utvecklingstjänster som inte 
        uteslutande är till förmån 
        för den upphandlande 
        myndigheten eller enheten i 
        dess egen verksamhet, under 
        förutsättning att dessa 
        tjänster helt finansieras av 
        den upphandlande myndigheten 
        eller enheten            Från 73000000-2 
                        till 73436000-7
15        Redovisnings-, revisions- 
        och bokföringstjänster        Från 79210000-9 
                        till 79212500-8
16        Organisationskonsulttjänster, 
        med undantag av medlings- och 
        förlikningstjänster, och 
        därmed sammanhängande tjänster    Från 73200000-4 
                        till 73220000-0, 
                        från 79400000-8 
                        till 79421200-3 
                        och 79342000-3, 
                        79342100-4, 
                        79342300-6, 
                        79342320-2, 
                        79342321-9, 
                        79910000-6, 
                        79991000-7, 
                        98362000-8
17        Arkitekttjänster, tekniska 
        konsulttjänster och 
        integrerade tekniska 
        tjänster, stadsplanering 
        och landskapsarkitektur, 
        därmed sammanhängande 
        vetenskapliga och tekniska 
        konsulttjänster, teknisk 
        provning och analys        Från 71000000-8 
                        till 71900000-7 
                        (utom 71550000-8) 
                        och 79994000-8
18        Fastighetsstädning och 
        fastighetsförvaltning        Från 70300000-4 
                        till 70340000-6 
                        och från 90900000-6 
                        till 90924000-0
19        Avlopps- och 
        renhållningstjänster: 
        saneringstjänster och 
        liknande tjänster        Från 90400000-1 
                        till 90743200-9 
                        (utom 90712200-3), 
                        från 90910000-9 
                        till 90920000-2 
                        och 50190000-3, 
                        50229000-6, 
                        50243000-0
20        Utbildnings- och 
        simuleringstjänster på 
        försvars- och säkerhetsområdet    80330000-6, 
                        80600000-0, 
                        80610000-3, 
                        80620000-6, 
                        80630000-9, 
                        80640000-2, 
                        80650000-5, 
                        80660000-8
Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategorinummer    Ämne                CPV-referensnummer
21        Hotell- och 
        restaurangtjänster        Från 55100000-1 
                        till 55524000-9 
                        och från 98340000-8 
                        till 98341100-6
22        Hjälptjänster och tjänster i 
        anslutning till transporter    Från 63000000-9 
                        till 63734000-3 
                        (utom 63711200-8, 
                        63712700-0, 
                        63712710-3), 
                        från 63727000-1 
                        till 63727200-3 
                        och 98361000-1
23        Juridiska tjänster        Från 79100000-5 
                        till 79140000-7
24        Rekrytering och urval av 
        personal med undantag av 
        anställningskontrakt        Från 79600000-0 
                        till 79635000-4 
                        (utom 79611000-0, 
                        79632000-3, 
                        79633000-0) och 
                        från 98500000-8 
                        till 98514000-9
25        Hälsovård och socialtjänster    79611000-0 och 
                        från 85000000-9 
                        till 85323000-9 
                        (utom 85321000-5 
                        och 85322000-2)
26        Övriga tjänster