Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2016:1226
Departement: Finansdepartementet OU
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

SFS nr:    

2016:1226
Departement/myndighet:    Finansdepartementet OU 
   Utfärdad:    2016-12-08 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


Vid tillämpning av lagen (2011:1029) om upphandling på  försvars- och säkerhetsområdet gäller följande  CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster enligt 
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den  13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av  vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av  upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och  säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och  2004/18/EG i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU)  2015/2340, och
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002  av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig  upphandling (CPV).

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategorinummer    Ämne                CPV-referensnummer
1        Underhålls- och 
        reparationstjänster        50000000-5, från 
                        50100000-6 till 
                        50884000-5 (utom 
                        50310000-1 till 
                        50324200-4 och 
                        50116510-9, 
                        50190000-3, 
                        50229000-6, 
                        50243000-0) och 
                        från 51000000-9 
                        till 51900000-1
2        Tjänster för militärt 
        bistånd till utlandet        75211300-1
3        Försvarstjänster, militära 
        försvarstjänster och civila 
        försvarstjänster        75220000-4, 
                        75221000-1, 
                        75222000-8
4        Undersöknings- och 
        säkerhetstjänster        Från 79700000-1 
                        till 79720000-7
5        Landtransport            60000000-8, från 
                        60100000-9 till 
                        60183000-4 (utom 
                        60160000-7, 
                        60161000-4) och 
                        från 64120000-3 
                        till 64121200-2
6        Lufttransporttjänster: 
        transporter av passagerare 
        och gods, med undantag av 
        posttransporter            60400000-2, från 
                        60410000-5 till 
                        60424120-3 (utom 
                        60411000-2 
                        60421000-5) från 
                        60440000-4 till 
                        60445000-9 och 
                        60500000-3
7        Postbefordran på land och i 
        luften                60160000-7, 
                        60161000-4, 
                        60411000-2, 
                        60421000-5
8        Järnvägstransporttjänster    Från 60200000-0 
                        till 60220000-6
9        Sjötransporttjänster        Från 60600000-4 
                        till 60653000-0 
                        och från 63727000-1 
                        till 63727200-3
10        Hjälptjänster och tjänster i 
        anslutning till transporter    Från 63100000-0 
                        till 63111000-0, 
                        från 63120000-6 
                        till 63121100-4, 
                        63122000-0, 
                        63512000-1 och 
                        från 63520000-0 
                        till 6370000-6
11        Telekommunikationstjänster    Från 64200000-8 
                        till 64228200-2, 
                        72318000-7 och 
                        från 72700000-7 
                        till 72720000-3
12        Finansiella tjänster: 
        försäkringstjänster        Från 66500000-5 
                        till 66720000-3
13        Databehandlingstjänster och 
        därmed sammanhängande tjänster    Från 50310000-1 
                        till 50324200-4, 
                        från 72000000-5 
                        till 72920000-5 
                        (utom 72318000-7 
                        och från 72700000-7 
                        till 72720000-3), 
                        79342410-4, 
                        9342410-4
14        Forsknings- och 
        utvecklingstjänster och 
        utvärderingsprov, med 
        undantag av forsknings- och 
        utvecklingstjänster som inte 
        uteslutande är till förmån 
        för den upphandlande 
        myndigheten eller enheten i 
        dess egen verksamhet, under 
        förutsättning att dessa 
        tjänster helt finansieras av 
        den upphandlande myndigheten 
        eller enheten            Från 73000000-2 
                        till 73436000-7
15        Redovisnings-, revisions- 
        och bokföringstjänster        Från 79210000-9 
                        till 79212500-8
16        Organisationskonsulttjänster, 
        med undantag av medlings- och 
        förlikningstjänster, och 
        därmed sammanhängande tjänster    Från 73200000-4 
                        till 73220000-0, 
                        från 79400000-8 
                        till 79421200-3 
                        och 79342000-3, 
                        79342100-4, 
                        79342300-6, 
                        79342320-2, 
                        79342321-9, 
                        79910000-6, 
                        79991000-7, 
                        98362000-8
17        Arkitekttjänster, tekniska 
        konsulttjänster och 
        integrerade tekniska 
        tjänster, stadsplanering 
        och landskapsarkitektur, 
        därmed sammanhängande 
        vetenskapliga och tekniska 
        konsulttjänster, teknisk 
        provning och analys        Från 71000000-8 
                        till 71900000-7 
                        (utom 71550000-8) 
                        och 79994000-8
18        Fastighetsstädning och 
        fastighetsförvaltning        Från 70300000-4 
                        till 70340000-6 
                        och från 90900000-6 
                        till 90924000-0
19        Avlopps- och 
        renhållningstjänster: 
        saneringstjänster och 
        liknande tjänster        Från 90400000-1 
                        till 90743200-9 
                        (utom 90712200-3), 
                        från 90910000-9 
                        till 90920000-2 
                        och 50190000-3, 
                        50229000-6, 
                        50243000-0
20        Utbildnings- och 
        simuleringstjänster på 
        försvars- och säkerhetsområdet    80330000-6, 
                        80600000-0, 
                        80610000-3, 
                        80620000-6, 
                        80630000-9, 
                        80640000-2, 
                        80650000-5, 
                        80660000-8
Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategorinummer    Ämne                CPV-referensnummer
21        Hotell- och 
        restaurangtjänster        Från 55100000-1 
                        till 55524000-9 
                        och från 98340000-8 
                        till 98341100-6
22        Hjälptjänster och tjänster i 
        anslutning till transporter    Från 63000000-9 
                        till 63734000-3 
                        (utom 63711200-8, 
                        63712700-0, 
                        63712710-3), 
                        från 63727000-1 
                        till 63727200-3 
                        och 98361000-1
23        Juridiska tjänster        Från 79100000-5 
                        till 79140000-7
24        Rekrytering och urval av 
        personal med undantag av 
        anställningskontrakt        Från 79600000-0 
                        till 79635000-4 
                        (utom 79611000-0, 
                        79632000-3, 
                        79633000-0) och 
                        från 98500000-8 
                        till 98514000-9
25        Hälsovård och socialtjänster    79611000-0 och 
                        från 85000000-9 
                        till 85323000-9 
                        (utom 85321000-5 
                        och 85322000-2)
26        Övriga tjänster    
Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.