SFS 2013:113 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2013:113 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
130113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 11 § konkurrenslagen

(2008:579) ska ha följande lydelse.

8 kap.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

för viss tid dem som ska tjänstgöra som ekonomiska experter i Stockholms
tingsrätt.

Om det medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål eller

ärende inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att
gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet eller ärendet.

Den som ska tjänstgöra som ekonomisk expert ska vara svensk medborgare

och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:113

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.