SFS 2015:402 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2015:402 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
150402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 17 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 6, 8 och 10�12 §§ konkur-

renslagen (2008:579) ska ha följande lydelse.

5 kap.

6 §

När Konkurrensverket genomför en undersökning har verket rätt att

1. granska bokföring och andra affärshandlingar,
2. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar,
3. begära muntliga förklaringar direkt på platsen, och
4. få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrym-

men.

I fråga om elektroniskt lagrad information får åtgärderna i första stycket 1

och 2 genomföras hos Konkurrensverket, om den som undersökningen ge-
nomförs hos samtycker till att informationen flyttas till verkets lokaler. Denne
har rätt att följa de åtgärder som verket vidtar.

8 §

Ett beslut om undersökning ska innehålla uppgifter om

1. föremålet för och syftet med undersökningen,
2. tidpunkten när undersökningen ska börja, och
3. Konkurrensverkets befogenheter enligt 6 § första stycket.
Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om rätten inte bestämmer nå-

got annat.

10 §

Konkurrensverket får begära handräckning av Kronofogdemyndighe-

ten för att genomföra de åtgärder som avses i 6 § första stycket 1, 2 eller 4.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkstäl-

lighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.
Kronofogdemyndigheten ska dock inte underrätta den som undersökningen
ska genomföras hos innan verkställighet sker.

11 §

�&tgärder enligt 1 eller 6 § första stycket får inte avse en skriftlig hand-

ling

1. vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats bi-

träde inte får höras som vittne om innehållet, och

2. som innehas av advokaten eller biträdet eller av den som tystnadsplikten

gäller till förmån för.

1 Prop. 2014/15:96, bet. 2014/15:NU16, rskr. 2014/15:237.

SFS 2015:402

Utkom från trycket
den 26 juni 2015

background image

2

SFS 2015:402

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Om Konkurrensverket anser att en viss handling bör omfattas av en under-

sökning och den som åtgärden avser åberopar att handlingen är skyddad en-
ligt första stycket, ska handlingen omedelbart förseglas och skyndsamt över-
lämnas till Stockholms tingsrätt av Konkurrensverket.

Tingsrätten ska utan dröjsmål pröva om handlingen ska omfattas av Kon-

kurrensverkets undersökning.

12 §

Vid åtgärder som Konkurrensverket vidtar enligt 1 eller 6 § första

stycket finns det inte någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk
natur.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.