SFS 1994:1494 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 1994:1494 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
SFS 1994_1494 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993_20)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1494
Utkom från trycket
den 19 december 1994

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 8 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

(1993:20)

dels att 63 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 65 a §, av följande

lydelse.

63 § Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i följande mål och ären-
den får överklagas hos Marknadsdomstolen:

1. ålägganden enligt 23 § andra stycket och 25 §,

2. konkurrensskadeavgift enligt 26 §,
3. kvarstad enligt 32 §,
4. företagsförvärv enligt 34, 36, 41 och 43 §§,
5. undersökningar enligt 47 och 48 §§, och
6. prövning av överklaganden enligt 60 §.
Beslut under rättegången i frågor som avses i 25, 32 eller 41 § skall

överklagas särskilt. Ett beslut enligt 32 eller 41 § som meddelats innan
rättegång har inletts skall överklagas som om beslutet meddelats under
rättegång.

Beslut som avses i första stycket 6 får överklagas även av Konkur-

rensverket om tingsrätten ändrat verkets beslut.

65 a § Beslut i frågor som avses i 60 § första stycket får inte ändras av
domstol utan att Konkurrensverket har lämnats tillfälle att yttra sig.

1

Prop. 1994/95:44, bet. 1994/95: NU5, rskr. 1994/95:56.

3144

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas endast i de fall

Konkurrensverkets beslut meddelats efter utgången av år 1994.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

SFS 1994:1494

3145

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.