SFS 2006:714 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2006:714 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
060714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 53 och 53 b §§ konkurrenslagen

(1993:20) skall ha följande lydelse.

53 §

2 Konkurrensverket får begära handräckning av Kronofogdemyndig-

heten för att genomföra de åtgärder som avses i 51 § 1, 2 och 4.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verk-
ställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhys-
ning. Myndigheten skall dock inte underrätta den hos vilken undersökningen
skall genomföras innan verkställighet sker.

53 b §

3 När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om en

undersökning enligt artikel 20.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 får Kro-
nofogdemyndigheten på ansökan av Konkurrensverket besluta om hand-
räckning för att undersökningen skall kunna genomföras. Detsamma gäller
när beslut om förhandsgodkännande meddelats enligt 53 a §.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verk-
ställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhys-
ning. Myndigheten skall dock inte underrätta den hos vilken undersökningen
skall genomföras innan verkställighet sker.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1998:648.

3 Senaste lydelse 2004:409.

SFS 2006:714

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.