SFS 1976:192

760192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:192

Lag

Utkom från trycket

den I I maj 1976

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterä­

ra och konstnärliga verk;

iitfardad den 22 april 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1960:729) om

upphovsrätt till li tterära och konstnärliga verk

dels att 29 S skal l upphöra att gälla,

t/(7.v att 45. 47 och 69 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

45 !?- En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnär­
ligt verk må icke utan hans samtycke upptagas på grammofonskiva, film

eller annan anordning, genom vilken det kan återgivas, och ej heller utsän­
das i lju dradio eller television eller genom direkt överföring göras tillgäng­

ligt fö r allmänheten.

Ej må framförande, som upptagits på anordning varom i fö rsta stycket

sägs, utan konstnärens samtycke överföras från en sådan anordning till en
annan, förrän tjugufem år förflutit efter det år, då upptagningen ägde rum.

Beträffande upptagning, utsändning och överföring, som avses i de nna

paragraf, skall vad i 3 och 9 §§, 11 § förs ta stycket, 14 § förs ta stycket. 17,
20 oc h 21 §§ , 22 § första stycket, 24, 24 a . 27, 28, 41 och 42 §§ sägs äga

motsvarande tillämpning.

47 S ' Användes anordning som i 46 § säg s vid ljudradio- eller televisions­

utsändning, skall, om utsändningen äger rum inom tid som i nä mnda para­

graf stadgas, ersättning utgå till framställaren ävensom till utö vande konst­

när, vars framförande upptagits på anordningen. Hava två eller flera
konstnärer samverkat vid framförandet, kan dem tillkommande rätt endast

302

' Prop. I97S/76;8I. l.U 1975/76: 21. iskr 1975/76:238,

- .Senaste lydelse 1973:363.

' Senaste lydelse 1973:363,

¬

background image

göras gällande av dem gemensamt. Gentemot radio- eller televisionsförela-

SFS 1976:192

get göres utövande konstnärs rätt gällande genom framställaren.

Bestämmelserna i 9 §, 14 § första stycket samt 20, 21 och 24 § § skola äga

motsvarande tillämpning i fal l som avses i denna paragraf. Beträffande ut­

övande konstnärs rätt skola jämväl föreskrifterna i 27. 28, 41 och 42 §§ i

motsvarande mån gälla.

Vad i denna paragraf stad gas gäller icke ljudfilm.

69 § �ldre lag skall tillämpas på sådant avtal om överlåtelse av upphov s­
rätt, som tillkommit före nya lagens ikraftträdande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 76.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.