SFS 1978:488

780488.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978: 488

Lag

Utkom från trycket

den 22 juni 1978

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till

litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 8 juni J978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lage n (1960: 729) om upp­

hovsrätt till litte rära och konstnärliga verk

dels att i 12 §,'I8 § andra stycket, 22, 51 och 62 §§ ordet "Konungen" i

olika böjningsformer skall bytas ut mot "re geringen" i motsvarande form,

dels att 45, 46, 48 och 49 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 22 a-22 c §§, av nedan

angivna lydelse.

22 a § Har företag som avses i 22 § första stycket rätt att i utsändning
återgiva verk, må företaget för att säkerställa framtida bevisning om inne-

904

' Prop. 1977/78: 97, KrU 27, rskr 375.

¬

background image

hållet i program upptaga verket på anordning genom vilken det kan återgi ­

vas. Har sådan upptagning dokumentariskt värde, må den bevaras i arkiv
som avs es i lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och

bildupptagningar.

Upptagning som avses i första stycket får utnyttjas endast för bevisän­

damål, om ej annat följer av 22 c §.

22 b § För bevarande i arkiv som sägs i 22 a § må arkivet överföra of­
fentliggjort filmverk på anordning genom vilken det kan återgivas.

22 c § Har exemplar av offentliggjort verk överlämnats till arkiv som
sägs i 22 a §, må arkivet framställa enstaka exemplar av verket, om det är

påkallat från beredskaps- eller skyddssynpunkt. Arkivet må även framstäl­

la enstaka exemplar för forskningsändamål. Exemplar som framställts med
stöd av denna paragraf må ej utnyttjas för annat ändamål.

45

En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnär­

ligt verk må icke utan hans samtycke upptagas på grammofonskiva, film

eller annan anordning, genom vilken det kan återgivas, och ej heller utsän­
das i ljudradio eller television eller genom direkt överföring göras tillgäng­
ligt för allmänheten.

Ej må fram förande, som upptagits på anordning varom i förs ta stycket

sägs, utan konstnärens samtycke överföras från en sådan anordning till en
annan, förrän tjugufem år förflutit efter det år, då upptagningen ägde rum.

Beträffande uppt agning, utsändning och överföring, som avses i denn a

paragraf, skall vad i 3 och 9 §§, 11 § första s tycket, 14 § första stycket, 17,
20 och 21 §§, 2 2 § första stycket, 22 a-22 c, 24, 24 a, 27, 28, 41 och 42 §§

sägs äga motsvarande tillämpning.

46 § ' Grammofonskiva eller annan anordning, på vilken ljud upptagits,

må ej utan f ramställarens samtycke eftergöras förrän tjugufem år förflutit

efter det år, då upptagningen ägde rum. Såsom eftergörande anses även att

upptagningen överföres från en sådan anordning till en an nan.

Beträffande förfarande, som enligt denna paragraf är beroende av fram-

ställares samtycke, skall vad i 9 §, 11 § första stycket, 14 § första stycket,
17 och 21 §§, 22 § första stycket, 22 a-22 c, 24 och 24 a §§ sägs äga mot­
svarande tillämpning.

48 § ⬢⬢ Ljudradio- eller televisionsutsändning må icke utan radio- eller te­

levisionsföretagets samtycke återutsändas eller upptagas på anordning, ge­

nom vilken den kan återgivas. Utan sådant samtycke må ej heller televi­

sionsutsändning återgivas för allmänheten i biograf eller därmed jämförlig
lokal.

Ej må utsändning, som upptagits på anordning varom i för sta stycket

sägs, utan radio- eller televisionsföretagets samtycke överföras från en så­
dan anordning till en annan förrän tjugufem år förflutit efter det år, då ut­
sändningen ägde r um.

^ Senaste lydelse 1976:192.
^ Senaste lydelse 1973:363.

" Senaste lydelse 1973:363.

SFS 1978:488

905

.TI T"'-".'

¬

background image

SFS 1978:488

Vad i 9 §, 11 § första stycket, 14 § första stycket, 17, 20 och 21 §§, 22 §

första stycket, 22 a-22 c, 24 och 24 a §§ säg s skall äga motsvarande till-

lämpning i fall som avses i denna paragraf.

49

Katalog, tabell eller annat dylikt arbete, vari sammanställts ett

stort antal uppgifter, må ej utan framställarens samtycke eftergöras, förrän

tio år förflutit efter det år, då arbetet utgavs.

Vad i 9 §, 11 § första stycket, 14, 22 a- 22 c, 24 och 24 a §§ sägs skall

äga motsvarande tillämpning beträffan de arbete som avses i denna para­

graf. �r sådant arbete eller del därav föremål för upphovsrätt, må den ock

göras gällande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978. Den skall tillämpas även på verk

som tillkommit före ikraftträdandet. Vad sålunda har föreskrivits om verk
skall ha motsvarande tillämpning på fram förande, ljudupptagning, ljudra­
dioutsändning och televisionsutsändning som avses i 45, 46 och 48 §§ samt
på arbete som avses i 49 §.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt G. Nilsson

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1973:363.

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.