SFS 2000:92 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk / SFS 2000:92 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
000092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 2 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9, 26 och 26 a §§ lagen (1960:729)

om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skall ha följande lydelse.

9 §

2

Upphovsrätt gäller inte till

1. författningar,
2. beslut av myndigheter,
3. yttranden av svenska myndigheter och
4. officiella översättningar av sådant som avses i 1�3.
Upphovsrätt gäller dock till verk vilka ingår i en handling som avses i

första stycket och är av följande slag:

1. kartor,
2. alster av bildkonst,
3. musikaliska verk eller
4. diktverk.
Upphovsrätt gäller även till ett verk som ingår i en bilaga till ett beslut av

en myndighet, om beslutet avser rätten att ta del av den allmänna handling
där verket ingår.

26 §

3

Var och en får återge vad som muntligen eller skriftligen anförs

1. inför myndigheter,
2. i statliga eller kommunala representationer,
3. vid offentliga debatter om allmänna angelägenheter eller
4. vid offentliga utfrågningar om sådana angelägenheter.
Första stycket 1 och 2 gäller dock inte uppgifter för vilka sekretess gäller

enligt 8 kap. 27 § sekretesslagen (1980:100).

Vid tillämpning av första stycket gäller
1. att skrifter vilka åberopas som bevis, utlåtanden och liknande får åter-

ges endast i samband med en redogörelse för det mål eller ärende i vilket de
förekommit och endast i den omfattning som motiveras av ändamålet med
redogörelsen,

2. att en upphovsman har ensamrätt att ge ut samlingar av sina anföranden

och

1

Prop. 1999/2000:35, bet. 1999/2000:KU14, rskr. 1999/2000:134.

2

Senaste lydelse 1993:1007.

3

Senaste lydelse 1993:1007.

SFS 2000:92

Utkom från trycket
den

14 mars 2000

background image

2

SFS 2000:92

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

3. att det som anförs vid sådana utfrågningar som avses i första stycket 4

inte får återges i ljudradio eller television med stöd av den bestämmelsen.

26 a §

4

Var och en får återge verk, vilka ingår i de handlingar som avses i

9 § första stycket och är av de slag som anges i 9 § andra stycket 2�4. Detta
gäller dock inte ett sådant verk som avses i 9 § tredje stycket. Upphovsman-
nen har rätt till ersättning, utom när återgivningen sker i samband med

1. en myndighets verksamhet eller
2. en redogörelse för ett mål eller ärende i vilket verket förekommit och

verket återges endast i den omfattning som motiveras av ändamålet med re-
dogörelsen.

Var och en får återge handlingar som är upprättade hos svenska myndig-

heter men inte är sådana som avses i 9 § första stycket.

Andra stycket gäller inte beträffande
1. kartor,
2. tekniska förebilder,
3. datorprogram,
4. verk som skapats för undervisning,
5. verk som är resultatet av vetenskaplig forskning,
6. alster av bildkonst,
7. musikaliska verk,
8. diktverk eller
9. verk av vilka exemplar genom en myndighets försorg tillhandahålls all-

mänheten i samband med affärsverksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.
2. De nya bestämmelserna i 9 och 26 a §§ tillämpas även på verk som in-

går i en bilaga till ett beslut som meddelats före ikraftträdandet.

3. Den nya bestämmelsen i 26 § tillämpas även på uppgifter i verk som

anförts muntligen eller skriftligen före ikraftträdandet.

4. En åtgärd som före ikraftträdandet har vidtagits med ett sådant verk

som avses i punkterna 2 och 3 och som då var tillåten kan inte angripas med
stöd av de nya bestämmelserna.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Per Hall
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1993:1007.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.