SFS 2020:540 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk / SFS 2020:540 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
SFS2020-540.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till

litterära och konstnärliga verk

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 53 och 59 §§ lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

53 §2 Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar en åt-
gärd, som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna
upphovsrätten eller som strider mot föreskrift enligt 41 § andra stycket eller
mot 50 §, döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för
upphovsrättsbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detta gäller också
om någon för in ett exemplar av ett verk till Sverige i syfte att sprida det till
allmänheten, om exemplaret har framställts utomlands och motsvarande
framställning här skulle ha varit straffbar enligt första meningen.

Om brottet begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, döms för grovt

upphovsrättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

1. har föregåtts av särskild planering,
2. har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form,
3. har varit av större omfattning, eller
4. annars har varit av särskilt farlig art.
Den som för sitt enskilda bruk kopierar ett datorprogram som är utgivet

eller av vilket exemplar har överlåtits med upphovsmannens samtycke, ska
inte dömas till ansvar, om förlagan för kopieringen inte används i
näringsverksamhet eller offentlig verksamhet och han eller hon inte utnyttjar
framställda exemplar av datorprogrammet för annat ändamål än sitt enskilda
bruk. Den som för sitt enskilda bruk framställer exemplar i digital form av
en offentliggjord sammanställning i digital form ska under de förutsättningar
som nyss nämnts inte dömas till ansvar.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 53 b § får inte dömas till

ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till upphovsrättsbrott eller grovt upp-

hovsrättsbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

59 §3 �&klagaren får väcka åtal för brott som avses i denna lag endast om
åtal är motiverat från allmän synpunkt.

�verträdelse av 3 § eller av föreskrift enligt 41 § andra stycket får alltid

beivras av upphovsmannens efterlevande make, släktingar i rätt upp- och
nedstigande led eller syskon.

1 Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312.

2 Senaste lydelse 2005:360.

3 Senaste lydelse 2005:359.

SFS

2020:540

Publicerad
den

18 juni 2020

background image

2

SFS

2020:540

Egendom som avses i 55 § får, om brott enligt denna lag skäligen kan

antas föreligga, tas i beslag. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna
om beslag i brottmål i allmänhet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom marknads- och immaterialrätt
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.