SFS 2021:357 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk / SFS 2021:357 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
SFS2021-357.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till

litterära och konstnärliga verk

Utfärdad den 12 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upphovs-
rätt till litterära och konstnärliga verk

dels att 42 f, 47 och 52 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast efter rubriken till 6 kap. ska införas en ny paragraf,

49 b §, av följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 61 b §, av följande lydelse.

42 f §3 Var och en har rätt att till allmänheten samtidigt och oförändrat
återutsända (vidaresända) verk som ingår i en ljudradio- eller tv-utsändning,
om avtalslicens gäller enligt 42 a §.

Första stycket gäller inte verk till vilka rättigheterna till vidaresändning inne-

has av det radio- eller tv-företag som sänder ut den ursprungliga sändningen.

47 §4 Oavsett bestämmelserna i 45 § första stycket och 46 § första stycket
får ljudupptagningar användas vid

1. ett offentligt framförande, eller
2. en överföring till allmänheten utom i fall då överföringen sker på ett

sådant sätt att enskilda kan få tillgång till ljudupptagningarna från en plats
och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Vid användning som avses i första stycket har framställaren samt de ut-

övande konstnärer vars framförande finns på upptagningen rätt till ersätt-
ning. Om två eller flera konstnärer har samverkat vid framförandet, kan den
rätt som tillkommer dem göras gällande endast av dem gemensamt. Mot den
som har använt anordningen ska konstnärer och framställare göra gällande
sina krav samtidigt.

Används en ljudupptagning vid överföring i form av en ljudradio- eller

tv-utsändning som samtidigt och oförändrat återutsänds (vidaresänds) till
allmänheten gäller följande. Gentemot den som vidaresänder får krav på
ersättning göras gällande endast genom sådana organisationer som företräder
ett flertal utövande konstnärer eller framställare vars framföranden eller upp-
tagningar används i Sverige. Organisationerna ska framställa kraven sam-
tidigt med de krav som avses i 42 a § tredje stycket.

1 Prop. 2020/21:153, bet. 2020/21:NU19, rskr. 2020/21:288.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/789 av den 17 april 2019 om fastställande
av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av
sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv-program och om ändring
av rådets direktiv 93/83/EEG, i den ursprungliga lydelsen.
3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2005:359.
4 Senaste lydelse 2013:691.

SFS

2021:357

Publicerad
den

13 maj 2021

background image

2

SFS

2021:357

Bestämmelsen i 11 § andra stycket ska tillämpas i de fall som avses i denna

paragraf.

Denna paragraf gäller inte ljudfilm.

49 b § Om någon sänder ut det som ett radio- eller tv-företag tillhanda-
håller denne utan att radio- eller tv-företaget samtidigt sänder ut det som
tillhandahålls, ska även radio- eller tv-företaget anses delta i överföringen
till allmänheten av de verk och andra prestationer som ingår i utsändningen.

52 a §5 Om någon vill utföra en vidaresändning genom kabel av verk och
andra prestationer som ingår i en ljudradio- eller tv-utsändning och begär
men inte på önskade villkor får avtal om detta hos en organisation som före-
träder ett flertal rättighetshavare till i Sverige använda verk eller prestationer
på området eller hos ett radio- eller tv-företag som verkställer utsändningar
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), har denne på begäran
rätt till förhandling med organisationen respektive företaget.

En förhandlingsskyldig part ska själv eller genom ombud inställa sig vid

förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram ett motiverat förslag
till lösning av den fråga som förhandlingen avser. Parterna kan gemensamt
välja en annan form för förhandling än sammanträde.

Den som bryter mot bestämmelsen i andra stycket ska ersätta uppkommen

skada. Vid bedömande av om och i vilken utsträckning skada har uppkommit
för någon ska hänsyn tas även till dennes intresse av att bestämmelsen iakttas
och till övriga omständigheter av annat än rent ekonomisk betydelse.

Den som vill utföra en vidaresändning genom annan teknik än kabel och

ett radio- eller tv-företag som verkställer utsändningar inom EES ska för-
handla om licensiering av rättigheter till vidaresändningen i enlighet med god
affärssed.

61 b § När ett radio- eller tv-företag gör sin utsändning av ett radio- eller
tv-program eller en upptagning av programmet tillgänglig för allmänheten i
en tjänst via internet ska den upphovsrättsligt relevanta åtgärden anses ske i
det land där företaget huvudsakligen är etablerat. Detta gäller endast i fråga
om utövande av de rättigheter som krävs för att utnyttja de verk och andra
prestationer som skyddas enligt denna lag och som ingår i radio- eller tv-
programmet samt under förutsättning att

1. företaget tillhandahåller eller kontrollerar och ansvarar för tjänsten,
2. tillgängliggörandet sker samtidigt med den ursprungliga utsändningen

eller under en begränsad tid efter den,

3. när det gäller tv-program, det är fråga om ett nyhets- eller aktualitets-

program eller ett program som är tv-företagets egen produktion och som är
finansierat i dess helhet av företaget, men inte till den del programmet åter-
ger ett idrottsevenemang, och

4. företagets huvudsakliga etablering är i ett land som ingår i EES.
Detsamma ska gälla när ett radio- eller tv-företag gör material som utgör

komplement till ett radio- eller tv-program enligt första stycket tillgängligt
för allmänheten i en sådan tjänst som anges i samma stycke. Det ska gälla
också när tillgängliggörandet sker före den ursprungliga utsändningen av
programmet.

När det avtalas om ersättning för utnyttjande som avses i denna paragraf

ska avtalsparterna beakta alla aspekter av tjänsten.

5 Senaste lydelse 1995:447.

background image

3

SFS

2021:357

1. Denna lag träder i kraft den 7 juni 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för åtgärder som har vidtagits eller

rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. De nya 49 b och 61 b §§
ska dock från och med den 7 juni 2025 respektive den 7 juni 2023 gälla i fråga
om rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Fredrik Zanetti
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom marknads- och immaterialrätt
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.