SFS 1998:1552 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk / SFS 1998:1552 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
981552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1960:729) om

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

dels att rubriken till 2 a kap. skall lyda "Rätt till särskild ersättning",
dels att 45, 46, 60 och 61 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det närmast före 26 j § skall införas en ny rubrik som skall lyda

"Ersättning vid vidareförsäljning av exemplar av konstverk",

dels att det skall införas en ny paragraf, 26 k §, samt närmast före 26 k §

en ny rubrik av följande lydelse.

Ersättning vid tillverkning och införsel av anordningar för ljud-
eller bildupptagning

26 k § När en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller
till landet inför anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och
som är särskilt ägnade för framställning av exemplar av verk för enskilt
bruk, har upphovsmän till skyddade verk som därefter har sänts ut i
ljudradio eller television eller som har getts ut på anordningar genom vilka
de kan återges rätt till ersättning av näringsidkaren.

Upphovsmännen har dock inte rätt till ersättning, om de tillverkade eller

införda anordningarna skall

1. användas till annat än framställning av exemplar av verk för enskilt

bruk,

2. föras ut ur landet eller
3. användas till framställning av exemplar av verk åt synskadade eller

hörselskadade.

Ersättningen skall vara två öre för varje möjlig upptagningsminut på

anordningarna, dock högst sex kronor för varje anordning. Endast
organisation som företräder ett flertal ersättningsberättigade svenska
upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter på området har rätt att
kräva in ersättningen. Organisationen skall kräva in ersättningen och fördela
den mellan de ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersättning till
organisationen för dess omkostnader. Vid fördelningen skall

1

Prop. 1997/98:156, bet. 1998/99:LU3, rskr. 1998/99:22.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1552
Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

SFS 1998:1552

2

rättighetshavare som inte företräds av organisationen vara likställda med
rättighetshavare som organisationen företräder.

Näringsidkaren skall anmäla sig hos en sådan organisation som avses i

tredje stycket. Näringsidkaren skall på begäran av organisationen redovisa
det antal anordningar som omfattas av rätt till ersättning, anordningarnas
upptagningstid och när anordningarna tillverkades eller infördes. Av
redovisningen skall framgå antalet anordningar enligt andra stycket.

45 §

2 En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt

verk får inte utan hans samtycke

1. tas upp på en grammofonskiva, en film eller en annan anordning,

genom vilken det kan återges, eller

2. sändas ut i ljudradio eller television eller genom direkt överföring göras

tillgängligt för allmänheten.

Ett framförande som har tagits upp på en anordning som avses i första

stycket 1 får inte utan konstnärens samtycke föras över från en sådan
anordning till en annan eller göras tillgängligt för allmänheten förrän femtio
år har förflutit efter det år då framförandet skedde eller, om upptagningen
har getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från framförandet, efter det
år då upptagningen först gavs ut eller offentliggjordes.

Bestämmelserna i 3, 6�9, 11�13, 15, 16, 21, 22, 25�26 b, 26 e, 26 f, 26 k,

27� 29, 39 § första meningen samt 41 och 42 §§ skall tillämpas i fråga om
framföranden som avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med den

utövande konstnärens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga

rättshandlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder

tagits upp genom utlåning.

46 §

3 En grammofonskiva, en film eller en annan anordning på vilken

ljud eller rörliga bilder har tagits upp får inte utan framställarens samtycke
eftergöras eller göras tillgänglig för allmänheten förrän femtio år har
förflutit efter det år då upptagningen gjordes eller, om upptagningen har
getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från upptagningen, efter det år
då upptagningen först gavs ut eller offentliggjordes. Som eftergörande anses
även att upptagningen förs över från en sådan anordning till en annan.

Bestämmelserna i 6�9 §§, 11 § andra stycket, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 25�

26 b, 26 e och 26 k §§ skall tillämpas i fråga om upptagningar som avses i
denna paragraf. Dessutom skall 26 f § tillämpas i fråga om andra
upptagningar än sådana som avses i 47 §.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med

framställarens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare.

2

Senaste lydelse 1997:309.

3

Senaste lydelse 1995:1273.

background image

SFS 1998:1552

3

Tredje stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga

rättshandlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder

tagits upp genom utlåning.

60 §

4 Bestämmelserna om upphovsrätt tillämpas på

1. verk av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i

Sverige,

2. verk som först utgivits i Sverige eller samtidigt i Sverige och utom

riket,

3. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i

Sverige,

4. här uppfört byggnadsverk,
5. konstverk som utgör del av här belägen byggnad eller på annat sätt är

fast förenat med marken.

Vid tillämpning av första stycket 2. anses samtidig utgivning ha ägt rum,

om verket utgivits i Sverige inom trettio dagar efter utgivning utomlands.
Vid tillämpning av första stycket 3. anses, där ej annat visas, den vars namn
på sedvanligt sätt utsatts på exemplar av filmverket som verkets producent.

Bestämmelserna i 26 j och 26 k §§ tillämpas på verk av den som är

svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige.

Bestämmelserna i 44 a § tillämpas på utgivningar och offentliggöranden

av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige.
Bestämmelserna tillämpas också på utgivningar och offentliggöranden av
juridiska personer som har säte i Sverige.

Bestämmelserna i 50 och 51 §§ tillämpas på varje litterärt eller

konstnärligt verk, oberoende av dess ursprung.

61 §

5 Bestämmelserna i 45, 47 och 48 §§ är tillämpliga på framföranden,

ljudupptagningar samt ljudradio- och televisionsutsändningar som äger rum
i Sverige. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 45 § på framföranden av
den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige,
bestämmelserna i 47 § på ljudupptagningar vars framställare är svensk
medborgare eller svensk juridisk person eller har sin vanliga vistelseort i
Sverige och bestämmelserna i 48 § på utsändningar av radio- eller
televisionsföretag som har sitt säte här i landet. Bestämmelserna i 46 §
tillämpas på ljudupptagningar och upptagningar av rörliga bilder vars
framställare är svensk medborgare eller svensk juridisk person eller har sin
vanliga vistelseort i Sverige liksom på sådana upptagningar av rörliga bilder
som äger rum i Sverige. Bestämmelsen i 46 § om eftergörande gäller dock
alla ljudupptagningar.

Bestämmelserna i 49 § tillämpas på arbeten vars framställare är svensk

medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige. Bestämmelserna
tillämpas även på arbeten vars framställare är svensk juridisk person och har
sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Om

4

Senaste lydelse 1995:1273.

5

Senaste lydelse 1997:790.

background image

SFS 1998:1552

4

den juridiska personen har sitt säte i Sverige men inte sitt huvudkontor eller
sin huvudsakliga verksamhet här, tillämpas bestämmelserna dock endast om
arbetet ingår i en ekonomisk verksamhet som har etablerats i Sverige.

Av bestämmelserna i 49 a § tillämpas hänvisningen till 50 och 51 §§ på

alla fotografiska bilder och övriga bestämmelser på fotografiska bilder

1. vars framställare är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i

Sverige eller

2. som först har utgivits i Sverige eller samtidigt i Sverige och utomlands

eller

3. som har infogats i en byggnad eller annan anordning som är fast

förenad med marken, om byggnaden eller anordningen är belägen i Sverige.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 anses utgivningen ha skett

samtidigt, om bilden har utgivits i Sverige inom trettio dagar efter
utgivningen utomlands.

Av bestämmelserna i 45 § tillämpas hänvisningen till 26 k § endast på

framföranden som har gjorts av någon som är svensk medborgare eller som
har sin vanliga vistelseort i Sverige. Av bestämmelserna i 46 § tillämpas
hänvisningen till 26 k § endast på upptagningar vars framställare är svensk
medborgare eller svensk juridisk person eller har sin vanliga vistelseort i
Sverige. Av bestämmelserna i 49 a § tillämpas hänvisningen till 26 j och
26 k §§ endast på fotografiska bilder vars framställare är svensk medborgare
eller har sin vanliga vistelseort i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på verk och prestationer som

har kommit till före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.