SFS 2013:57 Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare / SFS 2013:57 Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
130057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor
mellan näringsidkare;

utfärdad den 14 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1984:292) om avtals-

villkor mellan näringsidkare ska införas en ny paragraf, 7 §, av följande
lydelse.

7 §

Vid handel med varor eller tjänster gäller det som sägs i denna lag om

avtalsvillkor också för praxis som utbildats mellan parterna, handelsbruk och
annan sedvänja avseende betalningstid, dröjsmålsränta eller ersättning för
indrivningskostnader.

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om
bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1,
Celex 32011L0007).

SFS 2013:57

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0057.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 2:53 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0057.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 2:53 PM

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.