SFS 2002:354 Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare / SFS 2002:354 Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
020354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor
mellan näringsidkare;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 1 och 3 §§ lagen (1984:292) om

avtalsvillkor mellan näringsidkare skall ha följande lydelse.

1 §

3

Om ett villkor, som en näringsidkare ställer upp när han ingår eller av-

ser att ingå avtal med en annan näringsidkare, är att anse som oskäligt mot
denne, kan Marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen
ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande fall. Ett sådant
förbud kan också riktas mot någon som är anställd hos näringsidkaren eller
mot någon annan som handlar på dennes vägnar.

Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller ett annat offent-

ligt organ ställer upp för ett avtal med en näringsidkare enligt vilket denne
skall tillhandahålla varor eller tjänster mot betalning.

3 §

Frågor om förbud tas upp efter ansökan. En sådan ansökan får göras

endast av en sammanslutning av näringsidkare, av en annan sammanslutning
som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare eller av en enskild
näringsidkare mot vilken det aktuella avtalsvillkoret har ställts upp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om

bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EGT L 200, 8.8.2000,
s. 35, Celex 32000L0035).

3

Senaste lydelse 1999:607.

SFS 2002:354

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.