SFS 1999:607 Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare / SFS 1999:607 Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
990607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor
mellan näringsidkare;

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1984:292) om avtalsvill-

kor mellan näringsidkare skall ha följande lydelse.

1 §

2

Om ett villkor, som en näringsidkare ställer upp när han ingår eller av-

ser att ingå avtal med en annan näringsidkare, är att anse som oskäligt mot
denne, kan Marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen
ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande fall. Ett sådant
förbud kan också riktas mot någon som är anställd hos näringsidkaren eller
mot någon annan som handlar på dennes vägnar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. �ldre bestämmelser skall tillämpas på avtal som ingåtts före ikraft-

trädandet. Detsamma gäller för försäkringsavtal som ingåtts före ikraftträ-
dandet och därefter förnyats.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227.

2

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 1999:607

Utkom från trycket
den 18 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.