SFS 2012:174 Lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon / SFS 2012:174 Lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon
120174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter,
mätningar och mätdon;

utfärdad den 12 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:1514) om måtten-

heter, mätningar och mätdon ska ha följande lydelse.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om

1. krav på och kontroll av förpackningsstorlek och kontroll av mängdupp-

gifter på färdigförpackade varor,

2. krav i fråga om särskild kundvåg i detaljhandeln, och
3. krav på och kontroll av elmätare även om de förutsättningar som anges

i 2 § första stycket inte är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:62, bet. 2011/12:NU11, rskr. 2011/12:148.

SFS 2012:174

Utkom från trycket
den 24 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.