SFS 1992:1514

921514.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1514

om måttenheter, mätningar och mätdon;

Utkom från trycket

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Användning av vissa måttenheter

1 § För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) skall vad som sägs i denna

paragraf gälla vid mätningar, som görs i ekonomiskt, hälsovårdande, skyd­

dande eller administrativt syfte.

Vid mätningar som avses i första stycket skall mätdonen, enligt närmare

föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

vara graderade i och mätresultaten uttryckta i

1. måttenheter, som ingår i det internationella måttenhetssystem (Sl-

systemet) som har antagits av Allmänna konferensen för mått och vikt,

2. måttenheter, som har tillåtits för bruk tillsammans med Sl-enheter

enligt beslut av Internationella kommittén för mått och vikt, eller

3. andra särskilda måttenheter, som får användas enligt Sveriges åtagan­

den enligt EES-avtalet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga

om kommunikationer föreskriva om undantag från andra stycket, om det

är förenligt med Sveriges åtaganden enligt EES-avtalet.

Bemyndiganden att meddela föreskrifter om mätningar m. m.

2 § För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överens­
kommelser får regeringen eller den mynd ighet som regeringen bestämmer

meddela föreskrifter om

1. krav på mätningar och mättekniska metoder, och

2. krav på och kontroll av mätdon,

om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, kom­

munikationer eller näringsverksamhet.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om

1. krav på och kontroll av förpackningsstor lek och kontroll av mängd­

uppgifter på färdigförpackade varor samt

2. krav i fråga om särskild kundvåg i detaljhandeln.

Tillsyn
4 § Tillsyn över efterlevnaden av denn a lag och föreskrifter meddelade
med stöd av lagen utövas för visst område av den myndighet som regering­

en bestämmer.

5 § Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till områden och lokaler

där mätdon finns eller varor förpackas, förvaras eller säljs. Detsamma

gäller den som svarar för kontroll som avses i 3 §.

' Prop. 1992/93:47, bet. 1992/93: NU 13, rskr. 1992/93:96. Jfr EES-avtalet bilaga II

,,-,7

avsnitt IX o ch rådets direktiv 80/181/EEG (EGT nr L 39, 15.2.1980, s.40) m. fl.

'

¬

background image

SFS 1992:1514

Den hos vilken kontrol l eller tillsy n sker är skyldig att underlätta till­

synsmyndighetens arbete.

Tillsynsmyndigheten eller den som svarar för kontroll enligt 3 § har rätt

att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra åtgärd
som avses i första stycket.

6 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som

behövs i enskilda fa ll för at t denna lag el ler föreskrifter meddelade med

stöd av lagen skall efterlevas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

�verklagande

7 § En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Genom lag en upphävs la gen (197 1:1081) om bestämning av voly m

och vikt.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Näringsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.