SFS 1993:1380 Lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon / SFS 1993:1380 Lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon
SFS 1993_1380 Lag om ändring i lagen (1992_1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1380

Utkom från trycket

den 17 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter,
mätningar och mätdon;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1992:1514) om mått-

enheter, mätningar och mätdon skall ha följande lydelse.

2 § För att uppfylla Sveriges internationella överenskommelser eller om
det är befogat från konsumentsynpunkt får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

1. krav på mätningar och mättekniska metoder, och

2. krav på och kontroll av mätdon,
om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, kom-

munikationer eller näringsverksamhet.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Margareta Gårdmark
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1993/94:41, bet. 1993/94:NU9, rskr. 1993/94:57

3532

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.