SFS 1995:1726 Lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon / SFS 1995:1726 Lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon
SFS 1995_1726 Lag om ändring i lagen (1992_1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1726

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag

om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter,
mätningar och mätdon;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1992:1514) om

måttenheter, mätningar och mätdon skall ha följande lydelse.

7 § En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

3407

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.