SFS 2010:489 Lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon / SFS 2010:489 Lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon
100489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter,
mätningar och mätdon;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1992:1514) om

måttenheter, mätningar och mätdon ska ha följande lydelse.

1 §

För att uppfylla de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i

Europeiska unionen ska vad som sägs i denna paragraf gälla vid mätningar.

Vid mätningar som avses i första stycket ska mätdonen, enligt närmare

föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,
vara graderade i och mätresultaten uttryckta i

1. måttenheter, som ingår i det internationella måttenhetssystem (SI-syste-

met) som har antagits av Allmänna konferensen för mått och vikt,

2. måttenheter, som har tillåtits för bruk tillsammans med SI-enheter

enligt beslut av Internationella kommittén för mått och vikt, eller

3. andra särskilda måttenheter, som får användas enligt de förpliktelser

som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om

kommunikationer meddela föreskrifter om undantag från andra stycket, om
det är förenligt med de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen.

4 §

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter meddelade

med stöd av lagen utövas för visst område av den myndighet som regeringen
bestämmer.

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten,

får meddela föreskrifter om avgifter för kontroll av mätdon och färdig-
förpackade varor som omfattas av myndighetens tillsyn enligt första stycket.
Avgifterna disponeras av regeringen, eller den myndighet regeringen
bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

1 Prop. 2009/10:163, bet. 2009/10:NU21, rskr. 2009/10:282.

SFS 2010:489

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:489

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.