SFS 1992:1685

921685.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1685 Lag

Utkom från trycket

om skydd foF kretsmönstcr för halvledarprodukter;

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Skyddsforemålet
1 § För rätt till kretsmönster enligt denna lag krävs att kretsmönstret är

resultatet av en egen intellektuell insats av den som har skapat det och att
kretsmönstret inte är allmänt förekommande inom halvledarindustrin.
Består ett kretsmönster av delar som är allmänt förekommande inom
halvledarindustrin, skyddas det endast om kombinationen av delarna
uppfyller villkoren.

Skyddets omfattning

2 § Rätt till kretsmönster för en halvledarprodukt innebär en uteslutan­
de rätt att

1. framställa exemplar av kretsmönstret,
2. i kommersiellt syfte importera exemplar av kretsmönstret, samt
3. göra kretsmönstret tillgängligt för allmänheten genom att exemplar

av kretsmönstret bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller
sprids till allmänheten på annat sätt.

Med exemplar av kretsmönster avses även en halvledarprodukt som har

tillverkats med utnyttjande av kretsmönstret.

Innehavare av rätt till skydd

3 § Rätt till kretsmönster tillkommer den fysiska person som har skapat

kretsmönstret under förutsättning att han är medborgare eller har sin
vanliga vistelseort i en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbets­

området och att andra stycket inte är tillämpligt.

Rätt till kretsmönster som har skapats av arbetstagare i anställningsför­

hållande tillkommer arbetsgivaren under förutsättning att inte annat har

avtalats och att arbetsgivaren är en fysisk person som är medborgare eller

har sin vanliga vistelseort i en stat som ingår i samarbetsområdet eller är

en juridisk person som bedriver förvärvsverksamhet i en sådan stat.

I d e fall då rätt till kretsmönster inte föreligger enligt första och andra

styckena skall sådan rätt tillkomma sådana fysiska och juridiska personer

som uppfyller de i andra stycket angivna villkoren om anknytning till
samarbetsområdet under förutsättning att en sådan person har fått ensam­

rätt att utnyttja kretsmönstret kommersiellt i hela samarbetsområdet och
först utnyttjar kretsmönstret kommersiellt i en stat som ingår i detta

område.

' Prop. 1992/93:48, bet. 1992 /93:LU17, rsk r. 1992 /93:125. Jfr EES-avtalet bilaga

3948

XVII avsnitt 1 o ch rådets direktiv 87/54/EEG (EGT nr L 24, 27.01.1987, s. 36).

¬

background image

Rätt till kretsmönster skall också tillkomma den som övertagit rättigh e-

SFS 1992:1685

ten från de personer som anges i första till tredje styckena.

Skyddstid

4 § Rätt till kretsmönster uppstår när det har skapats och varar till
utgången av det tionde året efter det år då kretsmönstret först utnyttjades
kommersiellt i någon d el av världen.

Rätten upphör femton år efter utgången av det år då kretsmönstret

skapades, om det då ännu inte har utnyttjats kommersiellt.

Inskränkningar i skyddet

5 § Utan hinder av 2 § får exemplar framställas av kretsmönstret uteslu­

tande för undervisning om eller analys av kretsmönstret. Enstaka exem­
plar får också framställas för enskilt bruk.

Exemplar som har framställts med stöd av första stycket får inte utnytt­

jas för något annat ändamål.

6 § Rätt till kretsmönster omf attar inte exemplar av kretsmönster som

har spritts till allmänheten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ­

det av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke.

7 § Om e tt exemplar av ett kretsmönster utgör allmän handling, skall
exemplaret utan hinder av 2 § tillhandahållas i den ordning som föreskrivs

i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

överlåtelse av rätten

8 § �verlåtelse av ett exemplar av ett kretsmönster innefattar inte över­

låtelse av rätten till kretsmönstret.

Om den som in nehar rätten till ett kretsmönster har gett någon annan

rätt att yrkesmässigt utnyttja detta (licens), får denne överlåta sin rätt
vidare endast om avtal har träffats om detta. Om licensen ingår i en
rörelse, får den dock överlåtas i samband med överlåtelse av rörelsen eller

en del av denna.

Straff m. m.

9 § Den som uppså tligen eller av grov oaktsamhet vidtar en åtgärd som

innebär intrång i rätten enligt 2 § skall dömas till böter eller fängelse i högst

två år.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till

ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

�&klagare får väcka åtal för brott enligt första eller andra stycket endast

om målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän
synpunkt.

10 § Den som i strid mot denna lag förvärvar ett exemplar av ett skyddat

kretsmönster och inte känner till eller har skälig anledning att anta att

3949

¬

background image

'V

SFS 1992:1685

kretsmönstret är skyddat har rätt att fortsätta att utnyttja exemplaret av

det skyddade kretsmönstret komme rsiellt även efter det att han har fått

kännedom om att kretsmönstret är skyddat. För utnyttjandet sk all ersätt­
ning lämnas enligt 11 § första stycket.

11 § Den som i strid mot denna lag utnyttjar ett kretsmönster skall

betala ersättning för utnyttjandet till den som innehar rätten till mönstret

om och i d en mån det är skäligt.

Om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet skall ersättning betala s

också för den ytterli gare skada som intrånget har medfört. Då ersä ttning­

ens storlek bestäms skall hänsyn tas äv en till innehavarens int resse av att
intrång inte begås och till ö vriga omständigheter av annan än rent ek ono­

misk betydelse.

12 § Den som vidtar en åtgärd som innebär intrång i rätten enligt 2 § är

skyldig att, om det är skäligt, mot lösen av stå den egendom som överträ­

delsen avser till den som innehar rätten till kretsmönstret.

I stället för att förordna om inlösen enligt första stycket får domstolen,

om det är skäligt, besluta att egendomen skall förstöras, ändras eller

utsättas för andra åtgärder som är ägnade att förebygga missbruk. Detta

gäller dock inte om förverkande eller åtgärder som är ägnade att förebygga

missbruk skall beslutas enligt 36 kap. brottsbalken. Talan enligt detta

stycke förs av den som innehar rätten till kretsmönstret. Sådan talan får

föras även av åklagare, om det är påkallat från allmän synpunkt.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte mot den som i

god tro har förvärvat egendomen eller en särskild rätt till den .

13 § Sådan egendom som avses i 12 § får tas i besla g, om brott enli gt

denna lag skäligen kan antas förelig ga. I fråga om sådant bes lag tillämpas

reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

14 § Har ett annat föremål än som avses i 12 § använts som hjälpmedel

vid sådan framställning av exemplar av kretsmönstret som utgör brott

enligt denna lag, får föremålet eller dess värde förklaras förverkat, om det

behövs för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda s käl till
det. Detsamma gäller föremål som har använts vid försök till brott som

avses i denna paragraf eller som omfattas av åtgärd som utgör förberedelse

till sådant brott.

Lagens tillämpningsområde

15 § Regeringen får, under förutsättning av ömsesidighet eller om det

följer av ett sådant avtal med en främmande stat eller en mellanfolklig

organisation som riksdagen godkänt, föreskriva om lagens tillämplighet i

förhållande till andra stater än dem som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet.

1. Denna lag träder i k raft den dag regeringen bestämmer, då lagen

(1986; 1425) om skydd för kretsmönster i ha lvledarprodukter skall upphö-

3950

ra att gälla.

¬

background image

2. Lagen tillämpas även på kretsmönster som har tillkommit före ikraft-

SFS 1992:1685

trädandet utom såvitt gäller åtgärder som vidtagits eller rättigheter som

förvärvats dessförinnan. Har exemplar av kretsmönster framställts före

den 1 april 198 7, får de dock utan hinder av 2 § spridas vidare.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�0N

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.