SFS 1994:238 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter / SFS 1994:238 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
SFS 1994_238 Lag om ändring i lagen (1992_1685) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för
kretsmönster i halvledarprodukter;

SFS 1994:238
Utkom från trycket
den 26 april 1994

utfärdad den 14 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1685) om

skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

dels att 9 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

9 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar en åtgärd som
innebär intrång i rätten enligt 2 § döms till böter eller fängelse i högst två
år. Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 9 a § får inte dömas till
ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till

ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

�&klagare får väcka åtal för brott enligt första eller andra stycket endast

om målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän
synpunkt.

9 a § På yrkande av innehavaren av kretsmönstret eller den som på
grund av licens har rätt att utnyttja kretsmönstret får domstolen vid vite
förbjuda den som vidtar en åtgärd som innebär intrång eller överträdelse
enligt 9 § att fortsätta med åtgärden.

Om käranden visar sannolika skäl för att en åtgärd som innebär intrång

eller överträdelse enligt 9 § förekommer och om det skäligen kan befaras
att svaranden genom att fortsätta med åtgärden förringar värdet av ensam-
rätten till kretsmönstret, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill
dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett
sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om
inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer

säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar
käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-
ken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av

svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats

enligt andra stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i
rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbal-
ken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I

samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

1

Prop. 1993/94: 122, bet. 1993/94: LU17, rskr. 1993/94:227.

441

background image

SFS 1994:238

I fråga om radio- och trådsändningars innehåll gäller bestämmelserna i

radiolagen (1966:755).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

442

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.