SFS 1996:856 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter / SFS 1996:856 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
SFS 1996_856 Lag om ändring i lagen (1992_1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:856
Utkom från trycket
den 20 augusti 1996

1353

1

Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296.

2

Senaste lydelse 1994:238. �ndringen innebär att sjunde stycket upphävs.

Lag
om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för
kretsmönster för halvledarprodukter;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 a § lagen (1992:1685) om skydd

för kretsmönster för halvledarprodukter skall ha följande lydelse.

9 a §2 På yrkande av innehavaren av kretsmönstret eller den som på
grund av licens har rätt att utnyttja kretsmönstret får domstolen vid vite
förbjuda den som vidtar en åtgärd som innebär intrång eller överträdelse
enligt 9 § att fortsätta med åtgärden.

Om käranden visar sannolika skäl för att en åtgärd som innebär intrång

eller överträdelse enligt 9 § förekommer och om det skäligen kan befaras
att svaranden genom att fortsätta med åtgärden förringar värdet av ensam-
rätten till kretsmönstret, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill
dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant

förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett

dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer sä-

kerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar
käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-
ken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av
svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats

enligt andra stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rätte-
gångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

background image

1354

SFS 1996:856

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I

samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.