SFS 2020:543 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter / SFS 2020:543 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
SFS2020-543.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för

kretsmönster för halvledarprodukter

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1992:1685) om skydd för
kretsmönster för halvledarprodukter ska ha följande lydelse.

9 §2 Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar en åtgärd som
innebär intrång i rätten enligt 2 § döms för kretsmönsterbrott till böter eller
fängelse i högst två år.

Om brottet begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, döms för grovt

kretsmönsterbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

1. har föregåtts av särskild planering,
2. har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form,
3. har varit av större omfattning, eller
4. annars har varit av särskilt farlig art.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 9 b § får inte dömas till ansvar

för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till kretsmönsterbrott eller grovt kretsmönster-

brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

�&klagaren får väcka åtal för brott endast om åtal är motiverat från allmän

synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312.

2 Senaste lydelse 2005:304.

SFS

2020:543

Publicerad
den

18 juni 2020

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.