SFS 2005:304 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd förkretsmönster för halvledarprodukter

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter / SFS 2005:304 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd förkretsmönster för halvledarprodukter
050304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för
kretsmönster för halvledarprodukter;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1685) om

skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

dels att 14 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 9 a § skall betecknas 9 b §,
dels att 9 och 12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

9 §

2

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar en åtgärd som

innebär intrång i rätten enligt 2 § döms till böter eller fängelse i högst två år.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 9 b § får inte dömas till ansvar
för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar

enligt 23 kap. brottsbalken.

�&klagare får väcka åtal för brott enligt första eller andra stycket endast om

målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

9 a § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 9 § skall
förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egen-
domen kan dess värde förklaras förverkat. �ven utbyte av sådant brott skall
förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad
någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant
brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 9 §.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 9 § får förkla-

ras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars
finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att använ-
das som hjälpmedel vid brott enligt 9 §, om brottet har fullbordats eller om
förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I
stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

12 § Den som vidtar en åtgärd som innebär intrång i rätten enligt 2 § är
skyldig att, om det är skäligt, mot lösen avstå den egendom som överträdel-
sen avser till den som innehar rätten till kretsmönstret.

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

2 Senaste lydelse 1994:238.

SFS 2005:304

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:304

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

I stället för att förordna om inlösen enligt första stycket får domstolen, om

det är skäligt, besluta att egendomen skall förstöras, ändras eller utsättas för
andra åtgärder som är ägnade att förebygga missbruk. Talan enligt detta
stycke förs av den som innehar rätten till kretsmönstret.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte mot den som i god

tro har förvärvat egendomen eller en särskild rätt till den.

Beslut som avses i denna paragraf skall inte meddelas, om förverkande

eller åtgärd till förebyggande av missbruk skall beslutas enligt 9 a § eller en-
ligt brottsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. För brott begångna innan denna lag har trätt i kraft gäller 12 § i sin

äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.