SFS 1977:452

770452.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:452

Lag

om ändring i lagen (1971:112) om förbud mot oskäliga

Utkom från trycket

den 21 juni 1977

avtalsvillkor;

utfärdad den 9 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 1 och 3 a §§ lagen (1971:112) om

förbud mot oskäliga avtalsvillkor'' skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1976/77:110, NU 49, rskr 353.

'0'°

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1973:878.

¬

background image

1

�r villkor, som näringsidkare i sin yr kesmässiga verksamhet använ-

SFS 1977; 452

der vid erbjudande av vara, tjänst eller annan nyttighet till kons ument för

huvudsakligen enskilt bruk, med hänsyn till vederlaget och övriga omstän­

digheter att anse som oskäligt mot konsumenten, kan marknadsdomstolen,
om det är påkallat från allmän synpunkt, meddela näringsidkaren förbud
att framdeles i likna nde fall använda samma eller väsentligen samma vill­

kor. Förbud skall förenas med vite, om ej detta av särskilda skäl är obe­
hövligt.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på villkor som näringsidka­

re i sin y rkesmässiga verksamhet använder vid förmedlin g från näringsid­

kare eller annan av erbjudande som avses i förs ta stycket.

Förbud kan meddelas även anställd hos näringsidkaren och annan som

handlar på dennes vägnar.

3 a §⬢' Näringsidkare är skyldig att på anmaning av konsumentombuds­

mannen inkomma med yttrande eller upplysning i ärende enligt denna lag.
Efterkommes icke sådan anmaning, får ombudsmannen förelägga närings­

idkaren att fullgöra sin skyldighet vid vite av högst 10000 kronor.

Mot ombudsmannens beslut om vitesföreläggande får talan ej föras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

På regeringens väg nar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1973:878.

^ Senaste lydelse 1972:730.

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.