SFS 2016:211 Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden / SFS 2016:211 Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
160211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1512) om av-

talsvillkor i konsumentförhållanden

dels att 1 a, 3, 4, 7, 8 c och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 a, 4 b, 9 a och 9 b §§, av föl-

jande lydelse.

1 a §

2

Bestämmelserna i 3�9 b §§ denna lag tillämpas också när Konsu-

mentombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 okto-
ber 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansva-
rar för konsumentskyddslagstiftningen.

3 §

Om ett avtalsvillkor som avses i 1 § med hänsyn till pris och övriga om-

ständigheter är oskäligt mot konsumenten, får Patent- och marknadsdom-
stolen förbjuda näringsidkaren att i framtiden i liknande fall använda samma
eller väsentligen samma villkor, om förbudet är motiverat från allmän syn-
punkt eller annars ligger i konsumenternas eller konkurrenternas intresse.

Ett förbud får meddelas även anställda hos näringsidkaren och andra som

handlar på näringsidkarens vägnar.

En sammanslutning av näringsidkare som använder eller rekommenderar

användning av ett oskäligt avtalsvillkor får förbjudas att i framtiden använda
eller rekommendera villkoret.

Ett förbud ska förenas med vite, om inte detta av särskilda skäl är obehöv-

ligt.

4 §

En ansökan om förbud får göras av Konsumentombudsmannen. Om

Konsumentombudsmannen för ett visst fall beslutar att inte göra någon ansö-
kan, får ansökan göras av en sammanslutning av näringsidkare, konsumenter
eller löntagare.

4 a §

Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången i

målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen får
domstolen efter ansökan av sammanslutningen tillåta att den, vid sidan av en

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2007:2.

SFS 2016:211

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:211

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

enskild part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar bevis-
ning.

En ansökan om medverkan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den

grundas på.

Parterna ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Ansökan får inte bi-

fallas om parten på den sidan som ansökan om medverkan avser motsätter sig
detta.

4 b §

Konsumentombudsmannen ska kallas till förhandling i mål enligt

denna lag, även om han eller hon inte är sökande.

7 §

En fråga om förbud får i fall som inte är av större vikt prövas av Konsu-

mentombudsmannen genom att den som antas ha använt ett oskäligt avtals-
villkor föreläggs förbud till godkännande omedelbart eller inom viss tid (för-
budsföreläggande).

Om ett förbudsföreläggande har godkänts, gäller det som en dom som har

fått laga kraft. Ett godkännande efter den i föreläggandet utsatta tiden gäller
dock inte.

Närmare bestämmelser om förbudsföreläggande meddelas av regeringen.

8 c §

3

Konsumentombudsmannens beslut enligt 8 och 8 a §§ samt om vites-

föreläggande enligt 8 b § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

9 §

En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknadsdomstolen

av Konsumentombudsmannen. Om vite har förelagts på talan av någon annan
får talan om utdömande föras även av honom eller henne.

9 a §

Delgivning av domar och beslut av domstol som innefattar ett vitesfö-

reläggande får ske enligt 34�37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om
det med beaktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivnings-
ärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns an-
ledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

9 b §

Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken ska inte tillämpas i mål

enligt 3 §. I sådana mål får rätten bestämma att vardera parten ska svara för
sina rättegångskostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraft-

trädandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive
Patent- och marknadsöverdomstolen.

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handlägg-

ningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:2. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.