SFS 2007:2 Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden / SFS 2007:2 Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
070002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden;

utfärdad den 11 januari 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1512) om

avtalsvillkor i konsumentförhållanden

dels att 8 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 a § och 8 a�c §§, av

följande lydelse.

1 a § Bestämmelserna i 3�9 §§ denna lag tillämpas också när Konsument-
ombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den
27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter
som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

2.

8 § På uppmaning av Konsumentombudsmannen skall

1. var och en yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i ett ärende

enligt denna lag,

2. en näringsidkare tillhandahålla de handlingar som kan ha betydelse för

utredningen i ett ärende där ett förbud enligt 3 eller 7 § kan antas komma i
fråga.

8 a § Om det behövs för tillsynen i ett ärende som avses i 8 § 2 får Konsu-
mentombudsmannen uppmana näringsidkaren att hålla de lokaler eller mot-
svarande utrymmen där näringsverksamheten utövas, dock inte bostäder,
tillgängliga för inspektion.

8 b § Om en uppmaning enligt 8 eller 8 a § inte följs, får Konsumentom-
budsmannen förelägga den som berörs att fullgöra sin skyldighet vid vite.

8 c § Konsumentombudsmannens beslut enligt 8 § och 8 a § samt om
vitesföreläggande efter en sådan uppmaning överklagas till Stockholms
tingsrätt.

Tingsrättens beslut överklagas hos Marknadsdomstolen.

1 Prop. 2006/07:6, bet. 2006/07:CU3, rskr. 2006/07:77.

2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

SFS 2007:2

Utkom från trycket
den 23 januari 2007

2* SFS 2007:2�5

background image

2

SFS 2007:2

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.