SFS 2020:339 Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden / SFS 2020:339 Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
SFS2020-339.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i

konsumentförhållanden

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1994:1512) om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden

dels att 1 a och 8�8 c §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 3 b�3 d, 8 d och 8 e §§, av

följande lydelse.

1 a §3 Bestämmelserna i 3�9 b §§ denna lag tillämpas också när Konsu-
mentombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december
2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar
för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG)
nr 2006/2004.

3 b § Om en näringsidkare vid försäljning på internet använder ett oskäligt
avtalsvillkor och inga andra effektiva medel är tillgängliga, får Konsument-
ombudsmannen förelägga näringsidkaren, en värdtjänstleverantör eller en
internetleverantör att upprätta ett varningsmeddelande som tydligt visas i
samband med besök på webbplatsen.

Ett föreläggande som avses i första stycket får bara meddelas om
1. överträdelsens allvar motiverar det och det är motiverat från allmän

synpunkt eller annars ligger i konsumenternas intresse, och

2. webbplatsen inte omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrande-

frihetsgrundlagens skydd.

Varningsmeddelandet ska ange i vilket avseende avtalsvillkoret är oskä-

ligt och i övrigt vara utformat på ändamålsenligt sätt.

Ett föreläggande ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är

obehövligt.

3 c § När ändrade förhållanden föranleder det, ska Konsumentombuds-
mannen besluta att en skyldighet att upprätta ett varningsmeddelande inte
längre ska gälla.

3 d § Konsumentombudsmannen får bestämma att ett beslut om varnings-
meddelande ska gälla omedelbart.

1 Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om

samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslag-

stiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004.

3 Senaste lydelse 2016:211.

SFS

2020:339

Publicerad
den

23 maj 2020

background image

SFS

2020:339

2

8 §4 Konsumentombudsmannen får förelägga var och en att yttra sig, lämna
upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs i ett ärende enligt
denna lag.

8 a §5 Om det behövs för tillsynen i ett ärende där ett förbud enligt 3 eller
7 § eller ett föreläggande enligt 3 b § kan antas komma i fråga, får Konsu-
mentombudsmannen förelägga näringsidkaren att hålla de lokaler eller
motsvarande utrymmen där näringsverksamheten utövas tillgängliga för
inspektion.

I samband med inspektionen får Konsumentombudsmannen ta del av de

handlingar som behövs för tillsynen och begära nödvändiga upplysningar på
platsen.

8 b §6 Ett föreläggande enligt 8 eller 8 a § får förenas med vite.

8 c §7 Konsumentombudsmannen får bestämma att ett föreläggande enligt
8 eller 8 a § ska gälla omedelbart.

8 d § Om det är nödvändigt för tillsynen enligt denna lag, får Konsument-
ombudsmannen köpa varor, tjänster eller andra nyttigheter under dold
identitet (testköp).

Näringsidkaren ska underrättas om testköpet så snart det kan ske utan att

åtgärden förlorar sin betydelse.

Om det inte är oskäligt, får Konsumentombudsmannen besluta att närings-

idkaren ska ersätta ombudsmannen för vad som har betalats vid testköpet.
Konsumentombudsmannen ska i så fall erbjuda näringsidkaren att ta tillbaka
det som köpts.

8 e § Konsumentombudsmannens beslut enligt 3 b, 3 c, 7, 8 och 8 a §§ får
överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Detsamma gäller beslut om
ersättning enligt 8 d § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:2.

5 Senaste lydelse 2007:2.

6 Senaste lydelse 2007:2.

7 Senaste lydelse 2016:794.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.