SFS 2022:1112 Lag om ändring i lagen (1995:669) om märkning av skor

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1995:669) om märkning av skor / SFS 2022:1112 Lag om ändring i lagen (1995:669) om märkning av skor
SFS2022-1112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:669) om märkning av skor

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:669) om märk-
ning av skor

dels att 4�6 §§ och rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 4 a�4 f §§, av följande lydelse.

Marknadskontroll
4 §
Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll
och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv
2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontroll-

myndighet.

Marknadskontrollmyndigheten ska se till att föreskrifter som har

meddelats med stöd av denna lag följs.

4 a § Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har mark-
nadskontrollmyndigheten befogenhet

1. att enligt artikel 14.4 a�14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska till-

handahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och

fysiska kontroller av produkter,

3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transport-

medel,

4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga

åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att elimi-
nera en risk,

6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varu-

prover, och

8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska av-

lägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är
nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska
underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under
dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.

SFS

2022:1112

Publicerad
den

30 juni 2022

background image

SFS

2022:1112

2

Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som

omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
skydd.

När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-

myndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte
längre ska gälla.

4 b § Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som
behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas.

4 c § Ett beslut om föreläggande enligt 4 a eller 4 b § får förenas med vite.

4 d § Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt
4 a eller 4 b §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

4 e § Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten
lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska
kunna vidta åtgärder enligt 4 a §.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

4 f § Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller marknads-
kontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne har
fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att en näringsidkare är skyldig att betala kostnader
för provtagning och undersökning av skor.

6 § Marknadskontrollmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.