SFS 1986:985

860985.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:985

Lag

Utkom från trycket

om handel med ädelmetallarbeten;

den 11 december 1986

Utfärdad den 4 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas på yrkesmässig handel med ädelmetallarbeten.

Med ädelmetallarbeten avses arbeten av guld, silver eller platina som

innehåller, om arbetet är utfört av

guld, 585 tusendelar eller mer fint guld,
silver, 830 tusendelar eller mer fint silver,

platina, 950 tusendelar eller mer fin platina,
med en tillåten avvikelse nedåt för guld och platina av fem tusendelar

samt för silver av åtta tusendelar.

Lagen gäller inte sådna arbeten som är avsedda uteslutande för medi­

cinsk, vetenskaplig eller industriell användning eller uppenbarligen har
antikvariskt värde.

2 § I ett ädelmetallarbete får ingå, förutom delar av guld, silver eller

platina samt legeringar av dessa metaller, delar av annan metall eller annat

ämne under förutsättning att vaije sådan del är lätt skönjbar och till

utseendet tydligt skiljer sig från ädelmetallen.

Om tillverkningstekniska skäl föranleder det eller det krävs för att arbe­

tet skall fylla sin praktiska uppgift, får även i annat fall ingå delar av annan
metall eller annat ämne.

3 § När arbeten som innehåller guld, silver eller platina saluhålls eller
försäljs inom landet, får endast arbeten som uppfyller kraven enligt 1 och
2 §§ utges för att vara ädelmetallarbeten eller vara utförda av guld, silver
eller platina. Vid saluh ållande eller försäljning av arbeten med lägre halt
sådan metall får anges att arbetet innehåller guld, silver eller platina. Det
måste dock därvid tydligt framgå att arbetet innehåller lägre halt ädel
metall än ett ädelmetallarbete.

Stämplar m. m.

4 § Med ansvarsstämplar avses stämplar som är avsedda uteslutande för
ädelmetallarbeten. De får endast anbringas på sådana arbeten.

5 § Ansvarsstämplar är tillverkarens eller importörens namnstämpel,

finhaltsstämpel, ortsmärke och årsbeteckning.

Namnstämpel skall vara godkänd och registrerad enligt 10 § andra

stycket för att få anbringas.

6 § Ett ädelmetallarbete av guld eller platina skall vid saluhållande eller
försäljning vara försett med finhaltsstämpel och namns tämpel. Namnstäm-

1720

' Prop. 1986/87:8, N U 8, rskr. 36.

¬

background image

pel behövs inte, om arbetet är kontrollstämplat enligt 8 §. Namnstämpel

SFS 1986:985

krävs dock alltid, om arbetet är försett med ortsmärke eller årsbeteckning.

Om i ett ädelmetallarbete som saluhålls eller försäljs ingår någon del av

annan metall eller annat ämne enligt 2 §, skall detta vara angivet på denna
del, om inte tillverkningstekniska hinder möter.

7 § Ansvarsstämpling skall göras genom tillverkarens eller, för importe­

rade arbeten, genom importörens försorg. Som tillverkare anses även den
som yrkesmässigt har givit någon annan i uppdrag att utföra ädelmetallar-
beten. Tillverkaren och importören ansvarar för att utförda ädelmetallar-

beten motsvarar åsatta ansvarsstämplar.

8 § �delmetallarbeten som har försetts med fm haltsstämpel skall på

begäran kontrolleras med avseende på finhalt av den myndighet som

regeringen bestämmer (kontrollmyndigheten). Om myndigheten finner att

den uppgivna finhalten är riktig, skall myndigheten bekräfta detta med en

kontrollstämpel.

Kan kontrollstämpling inte ske utan att arbetet skadas, får myndigheten

i stä llet utfärda bevis om att arbetet uppfyller fordringarna för kontroll­
stämpling.

9 § �delmetallarbeten eller arbeten som inte till utseendet tydligt skiljer

sig från sådana får inte förses med stämplar eller andra märken som lätt

kan förväxlas med stämplar enligt denna lag.

Registrering

10 § Den som yrkesmässigt inom landet tillverkar eller försäljer ädelme­

tallarbeten av guld eller platina eller till landet inför sådana arbeten skall

vara registrerad hos kontrollmyndigheten. Detsamma gäller den som

yrkesmässigt inom landet tillverkar eller till landet inför ädelmetallarbeten

av silver, som förses med ansvarsstämpel.

Kontrollmyndigheten prövar frågor om godkännande och registrering av

tillverkares och importörers namnstämplar.

Avgift

11 § För kontroll enligt 8 § skall avgift erläggas till kontrollmyndigheten.

Detsamma skall gälla för registrering enligt 10 §. Avgift för registrering

skall betalas årligen så länge registreringen består.

Bemyndiganden

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. meddela ytterligare föreskrifter om anvarsstämplar, kontrollstämplar

och annan märkning enligt denna lag,

2. fastställa avgifter enligt denna lag.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­

ge undantag eller avvikelse från denna lag, om det behövs med hänsyn till

1721

¬

background image

SFS 1986:985

överenskommelse med främmande stat eller till internationellt ekonomiskt
samarbete eller om det annars finns särskilda skäl. Ett medgivande får

förses med villkor.

Påfö^der m. m.

14 § Till böte r eller fångelse i högst i sex månader döms, om gärningen

inte är belagd med straff i brottsbalken, den som uppsåtligen eller av

oaktsamhet

1. saiuhåller eller försäljer ädelmetallarbeten eller andra arbeten i strid

mot 3 eller 6 §.

2. anbringar stämplar eller andra märken i strid mot denna lag eller

föreskrifter, som har meddelats med stöd av lagen, eller bryter mot skyl­
dighet som följer av 7 § tredje meningen,

3. inte iakttar registreringsskyldighet enligt 10 §,
4. bryter mot villkor som har meddelats med stöd av 13 §.
I ringa fall döms inte till an svar.

15 § Ett arbete, som saluhålls i str id mot denna lag, eller värdet därav

skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Genom lagen upphävs lagen

(1974; 283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

THAGE G PETERSON
(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.