SFS 1997:1237 Lag om ändring i lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten / SFS 1997:1237 Lag om ändring i lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten
SFS 1997_1237 Lag om ändring i lagen (1986_985) om handel med ädelmetallarbeten

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1986:985) om handel med
ädelmetallarbeten;

SFS 1997:1237
Utkom från trycket
den 30 december 1997

utfärdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 8 § lagen (1986:985) om handel

med ädelmetallarbeten skall ha följande lydelse.

8 § �delmetallarbeten som har försetts med finhaltsstämpel skall på begä-
ran kontrolleras med avseende på finhalt av det organ som regeringen be-
stämmer (kontrollorganet). Om organet finner att den uppgivna finhalten är
riktig, skall organet bekräfta detta med en kontrollstämpel.

Om arbetet inte kan kontrollstämplas utan att det skadas, får organet i stäl-

let utfärda bevis om att arbetet uppfyller fordringarna för kontrollstämpling.

Med kontrollstämpel enligt första stycket jämställs kontrollstämpel från

ett kontrollorgan i något annat EES-land under förutsättning att organet är
oberoende och kontrollen kan bedömas som likvärdig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Per Erik Lindeberg

(Närings- och handelsdepartementet)

1

1

2

Prop. 1997/98:1 utg.omr. 24, bet. 1997/98:NU1, rskr. 1997/98:130.

2

Senaste lydelse 1993:696.

2297

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.