SFS 2018:276 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2018:1653) om företagsnamn / SFS 2018:276 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
SFS2018-276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i firmalagen (1974:156)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 c och 18 f §§ firmalagen
(1974:156) ska ha följande lydelse.

18 c §2 Ett informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för
åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär
för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Skyldigheten att lämna information enligt 18 b § omfattar inte uppgifter

vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller henne
närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått en brottslig
handling.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) finns bestämmelser som
begränsar hur mottagna personuppgifter får behandlas.

18 f §3 Utöver det som anges i 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning får person-
uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 18 § behandlas om
detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras
gällande eller försvaras.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2 Senaste lydelse 2009:113.

3 Senaste lydelse 2009:113.

SFS

2018:276

Publicerad
den

2 maj 2018

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.