SFS 1994:237 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2018:1653) om företagsnamn / SFS 1994:237 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
SFS 1994_237 Lag om ändring i firmalagen (1974_156)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

438

SFS 1994:237
Utkom från trycket
den 26 april 1994

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 14 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15, 18, 19 och 20 §§ firmalagen

(1974:156) skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:122, bet. 1993/94: LU17, rskr. 1993/94:227.

background image

SFS 1994:237

15 § Om ett näringskännetecken eller dess användning strider mot goda

seder eller allmän ordning eller är vilseledande, får domstolen vid vite
förbjuda innehavaren att använda kännetecknet.

Ett sådant förbud får även meddelas, om någon gör intrång i någon

annans rätt till näringskännetecken (firmaintrång).

Talan om förbud får föras av var och en som lider skada av känneteck-

net eller dess användning. Talan om förbud enligt första stycket får föras
även av den myndighet som regeringen bestämmer och av sammanslut-
ning av berörda näringsidkare.

Om käranden visar sannolika skäl för att firmaintrång förekommer och

om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget
förringar värdet av ensamrätten till näringskännetecknet, får domstolen
meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller
annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha
fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt fjärde stycket får meddelas endast om käranden ställer

säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar
käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-
ken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av
svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats

enligt fjärde stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt fjärde eller femte stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i
rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbal-
ken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet

eller, om detta meddelats enligt första stycket, av den myndighet som
regeringen bestämmer. I samband med sådan talan får talan föras om nytt
vitesförbud.

I fråga om radio- och trådsändningars innehåll gäller bestämmelserna i

radiolagen (1966: 755).

18 § Gör någon firmaintrång och sker det uppsåtligen eller av grov

oaktsamhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till

ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registre-

ring, skall inte dömas till ansvar för det intrång som gjorts före registre-
ringsdagen.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 15 § andra stycket får inte

dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

�&klagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket

endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är
påkallat från allmän synpunkt.

19 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmaintrång skall

betala skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet samt er-

sättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Vid bestäm-

439

background image

440

SFS 1994:237

mande av ersättningens storlek skall hänsyn tas även till rättighetshava-
rens intresse av att firmaintrång inte begås och till övriga omständigheter
av annan än rent ekonomisk betydelse.

Den som gör firmaintrång utan uppsåt eller oaktsamhet, skall betala

ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet, om och i den mån det
är skäligt.

Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registre-

ring, skall ersättning för det intrång som skett före registreringsdagen
betalas endast om intrånget gjorts uppsåtligen.

Rätten till ersättning för skada preskriberas, om talan inte väcks inom

fem år från det att skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning av
intrång i firma som är skyddad enbart på grund av registrering preskribe-
ras dock inte i något fall tidigare än ett år från registreringsdagen.

20 § Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § första
stycket kan domstol efter vad som är skäligt besluta att näringskännetec-
ken, som i strid mot förbudet förekommer på skyltar, varor, förpackning-
ar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras
så att det inte längre strider mot goda seder eller allmän ordning eller är
vilseledande. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilket
kännetecknet förekommer förstörs eller ändras på visst sätt, får domstolen

besluta om detta.

Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § andra

stycket eller annars vid firmaintrång kan domstol på yrkande av den som
har lidit intrånget efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt
intrång besluta om en åtgärd som anges i första stycket eller besluta att
egendomen skall lämnas ut mot lösen till den som har lidit intrånget, samt
att ett föremål vars användande skulle innebära firmaintrång, skall förstö-
ras eller ändras på visst sätt.

Om ett vitesförbud överträtts eller om det skäligen kan antas att ett brott

enligt 18 § har begåtts, får egendom som avses i första eller andra stycket
tas i beslag. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i
brottmål i allmänhet.

Bestämmelserna i andra och tredje styckena tillämpas också i fråga om

försök eller förberedelse till brott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den gäller inte i fråga om

intrång som har gjorts innan dess.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.