SFS 1994:1509 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2018:1653) om företagsnamn / SFS 1994:1509 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
SFS 1994_1509 Lag om ändring i firmalagen (1974_156)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1509

Utkom från trycket
den 23 december 1994

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 6 och 9 §§ firmalagen

(1974:156) skall ha följande lydelse.

2 § Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller
inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inar-
betning.

Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad i annan

författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags
firma.

Ett näringskännetecken anses inarbetat, om det är känt som beteckning

för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till
vilken verksamheten riktar sig.

6 § Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet
av samma eller liknande slag.

Förväxlingsbarhet kan åberopas även till förmån för ett kännetecken

som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande
kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för
det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

9 §2 Firma registreras endast om den är ägnad att särskilja innehavarens

verksamhet från andras.

Vid bedömande av om firma har särskiljningsförmåga skall hänsyn tagas

till den tid och omfattning firman varit i bruk. Består firma av enbart
allmän benämning på verksamhetens art eller på däri utbjuden vara eller
tjänst eller utgöres den enbart av allmänt brukat ortsnamn eller annat
sådant namn, skall firman i och för sig ej anses ha särskiljningsförmåga.

Ingår i firma sådan beteckning som aktiebolag, handelsbolag eller ekono-
misk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från
denna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:59, bet. 1994/95: LU7, rskr. 1994/95:108.

2

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

5866

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.